Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie

Zarządzenia Burmistrza 2016 - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie

Zarządzenia Burmistrza 2016

 • pdf nr 1 z 04.01.2016.pdf - Zarządzenie nr 1/2016 z dnia 04 stycznia 2016 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia pogotowia kasowego dla Urzędu Gminy i Miasta Żuromin na rok 2016.
 • pdf nr 2 z 04.01.2016.pdf - Zarządzenie nr 2/2016 z dnia 04 stycznia 2016 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie: ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadania pn. Wykonania analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Żuromin".
 • pdf nr 3 z 08.01.2016.pdf - Zarządzenie nr 3/2016 z dnia 08 stycznia 2016 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zmiany zarządzenia nr 136/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 10 listopada 2015. w sprawie powołania oraz ustalenia Regulaminu pracy Gminnej Komisji Socjalnej dla rozpatrywania wniosków o pomoc materialna o charakterze socjalnym dla dla uczniów szkół i słuchaczy kolegiów.
 • pdf nr 4 z 08.01.2016.pdf - Zarządzenie nr 4/2016 z dnia 08 stycznia 2016 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie wprowadzenia Regulaminu Centrum Organizacji Pozrządowych
 • pdf nr 5 z 13.01.2016.pdf - Zarządzenie nr 5/2016 z dnia 13 stycznia 2016 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji do oceny i wykorzystania najkorzystniejszej oferty z przeprowadzanego rozeznania rynku
 • pdf nr 6 z 20.01.2016.pdf - Zarządzenie nr 6/2016 z dnia 20 stycznia 2016 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie analizy poniesionych w 2015 roku wydatków na wynagrodzenia nauczycieli oraz ustalenia jednorazowego dodatku uzupełniającego
 • pdf nr 7 z 21.01.2016.pdf - Zarządzenie nr 7/2016 z dnia 21 stycznia 2016 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie przedłożenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Żuromin
 • pdf nr 8 z 25.01.2016.pdf - Zarządzenie nr 8/2016 z dnia 25 stycznia 2016 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań własnych Gminy 2016 roku w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy i Miasta Żuromin
 • pdf nr 9 z 25.01.2016.pdf - Zarządzenie nr 9/2016 z dnia 25 stycznia 2016 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert oraz ustalenia regulaminu pracy komisji oraz szczegółowych zasad oceny ofert w otwartym konkursie ofert na wykonywanie zadań własnych Gminy w 2016 roku w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf nr 10 z 28.01.2016.pdf - Zarządzenie nr 10/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie: ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.,, Zakup pospółki na drogi gminne."
 • pdf nr 11 z 29.01.2016.pdf - Zarządzenie nr 11/2016 z dnia 29 stycznia 2016 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2016
 • pdf nr 12 z 01.02.2016.pdf - Zarządzenie nr 12/2016 z dnia 01 luty 2016 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia warunków przetargu na sprzedaż działek nr 5 położonej we wsi Rozwozin i nr 4 położonej we wsi Stare Nadratowo
 • pdf nr 13 z 04.02.2016.pdf - Zarządzenie nr 13/2016 z dnia 04 lutego 2016 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym nabór do publicznych przedszkoli, publicznych punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Żuromin w roku 2016/2017
 • pdf nr 14 z 05.02.2016.pdf - Zarządzenie nr 14/2016 z dnia 05 lutego 2016 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej na zadania pn.,, Remonty cząstkowe ulic na terenie Gminy i Miasta Żuromin".
 • pdf nr 15 z 09.02.2016.pdf - Zarządzenie nr 15/2016 z dnia 09 lutego 2016 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 9/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 5 stycznia 2016r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert oraz ustalenia regulaminu pracy komisji oraz szczegółowych zasad oceny ofert w otwartym konkursie ofert na wykonywanie zadań własnych Gminy w 2016 roku w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf nr 16 z 10.02.2016.pdf - Zarządzenie nr 16/2016 z dnia 10 lutego 2016 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań własnych Gminy w 2016 roku w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy i Miasta Żuromin
 • pdf nr 17 z 17.02.2016.pdf - Zarządzenie nr 17/2016 z dnia 17 lutego 2016 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie: ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn. ,, Wykonanie projektu budowlano- wykonawczego rozbudowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy Pl. Zielony Rynek w Żurominie."
 • pdf nr 18 z 18.02.2016.pdf - Zarządzenie nr 18/2016 z dnia 18 lutego 2016 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustanowienia Regulaminu Żuromińskiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Żurominie
 • pdf nr 19 z 25.02.2016.pdf - Zarządzenie nr 19/2016 z dnia 25 lutego 2016 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie: ustalenia komisji przetargowej na zadania pn. ,,Przebudowa ul. Zamojskiego i Plac Wolności w Żurominie"
 • pdf nr 20 z 25.02.2016.pdf - Zarządzenie nr 20/2016 z dnia 25 lutego 2016 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt pn. ,,Rozwój terenów zielonych w mieście Żuromin- etap I"
 • pdf nr 21 z 26.02.2016.pdf - Zarządzenie nr 21/2016 z dnia 26 lutego 2016 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie
 • pdf nr 22 z 17.02.2016.pdf - Zarządzenie nr 22/2016 z dnia 17.02.2016 roku Burmistrza Gminy i Miasta w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany Miejscowego planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Żuromin
 • pdf nr 23 z dnia 01.03.2016.pdf - Zarządzenie nr 23/2016 z dnia 1 marca 2016 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie: ustalenia komisji do oceny i wskazania najkorzystniejszej oferty z przeprowadzonego rozeznania rynku na wznowienie i wyznaczenie granic dla działek położonych w miejscowości Raczyny.
 • pdf nr 24 z 03.03.2016.pdf - Zarządzenie nr 24/2016 z dnia 03 marca 2016 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie wprowadzenia rejestru ofert złożonych w procedurach przetargowych lub zapytaniach ofertowych
 • pdf nr 25 z 08.03.2016.pdf - Zarządzenie nr 25/2016 z dnia 08 marca 2016 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji rocznego programu wspólpracy Gminy i Miasta Żuromin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalność pożytku publicznego i o wolontariacie za 2015 rok
 • pdf nr 26 z 8.03.2016.pdf - Zarządzenie nr 26/2016 z dnia 08.03.2016 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zatwierdzenia planu audytu wewnętrznego Urzędu Gminy i Miasta Żuromin na 2016 r
 • pdf nr 27 z 11.03.2016.pdf - Zarządzenie nr 27/2016 z dnia 11 marca 2016 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych z trybie zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowej ,,Przebudowa ulicy Armii Krajowej w Żurominie - budowa chodnika"
 • pdf nr 28 z 11.03.2016.pdf - Zarządzenie nr 28/2016 z dnia 11 marca 2016 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych z trybie zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowej ,, Przebudowa ulicy Szkolnej w Kliczewie Małym- budowa chodnika"
 • pdf nr 30 z 11.03.2016.pdf - Zarządzenie nr 30/2016 z dnia 11 marca 2016 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych z trybie zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowej,, Przebudowa drogi gminnej nr 460610W Będzymin- Siemcichy"
 • pdf nr 31 z 11.03.2016.pdf - Zarządzenie nr 31/2016 z dnia 11 marca 2016 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji dokonującej wyboru kandydata na referent ds. świadczeń wychowawczych(500+)
 • pdf nr 32 z 11.03.2016.pdf - Zarządzenie nr 32/2016 z dnia 11 marca 2016 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych z trybie zapytania ofertowego na wykonanie remontu pomieszczeń w budynku przy ulicy Warszawskiej nr 4 w Żurominie
 • pdf nr 33 z 15.03.2016.pdf - Zmieniające Zarządzenie nr 33/2016 z dnia 15 marca 2016 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej na zadanie pn.,, Przebudowa ul. Zamojskiego i Plac Wolności w Żurominie"
 • pdf nr 34 z 17.03.2016.pdf - Zarządzenie nr 34/2016 z dnia 17 marca 2016 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych z trybie zapytania ofertowego na zadanie pn. ,, Dostawa i montaż 1 zestawu zabawowego, 1 domku i 1 huśtawki dwuosobowej na terenie Samorządowego Przedszkola nr 1 w Żurominie"
 • pdf nr 35 z 25.03.2016.pdf - Zmieniające Zarządzenie nr 35/2016 z dnia 25 marca 2016 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej na zadanie pn.,, Przebudowa ul. Zamojskiego i Plac Wolności w Żurominie".
 • pdf nr 36 z 25.03.2016.pdf - Zarządzenie nr 36/2016 z dnia 25 marca 2016 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.,, Dostawa i montaż ! huśtawki dwuosobowej i 1 bujaka dwuosobowego na sprężynie na terenie Samorządowego Przedszkola Nr 1 w Żurominie".
 • pdf nr 37 z 25.03.2016.pdf - Zarządzenie nr 37/2016 z dnia 25.03.2016 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Żuromin oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Powiatowo-Miejskiej Biblioteki Publicznej i Żuromińskiego Centrum Kultury
 • pdf nr 38 z 31.03.2016.pdf - Zarządzenie nr 38/2016 z dnia 31.03.2016 roku Burmistrza Gminy i Miasta w sprawie powołania Koordynatora Młodzieżowej Rady Miasta w Żurominie
 • pdf nr 39 z 31.03.2016.pdf - Zarządzenie nr 39/2016 z dnia 31.03.2016 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2016
 • pdf nr 40 z 01.04.2016.pdf - Zarządzenie nr 40/2016 z dnia 01.04.2016 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w spawie; ustalenia komisji przetargowej na zadania pn. ,, Przebudowa drogi gminnej - ul. Nadrzeczna w Poniatowie"
 • pdf nr 41 z 04.04.2016.pdf - Zarządzenie nr 41/2016 z dnia 04.04.2016 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie wprowadzenia regulaminu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin
 • pdf nr 42 z 05.04.2016.pdf - Zarządzenie nr 42/2016 z dnia 05.04.2016 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania Gminno- Miejskiej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej w Żurominie.
 • pdf nr 43 z 05.04.2016.pdf - Zarządzenie nr 43/2016 z dnia 05.04.2016 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Samorządowego Przedszkola nr 1 w Żurominie.
 • pdf nr 44 z 05.04.2016.pdf - Zarządzenie nr 44/2016 z dnia 05.04.2016 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Żurominie.
 • pdf nr 45 z 06.04.2016.pdf - Zarządzenie nr 45/2016 z dnia 06.04.2016 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie: ustalenia komisji przetargowej na zadanie pn. ,,Przebudowa ulic. Ks. Malinowskiego, klonowej, Dębowej w Żurominie"
 • pdf nr 46 z 07.04.2016.pdf - Zarządzenie nr 46/2016 z dnia 07.04.2016 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie: ustalenia komisji przetargowej na zadanie pn. ,,Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Przedwiośnie, Szymanowskiego i Moniuszki w Żurominie"
 • pdf nr 47 z 11.04.2016.pdf - Zarządzenie nr 47/2016 z dnia 11.04.2016 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie: ustalenia komisji przetargowej na zadanie pn.,,Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Lubowidzkiej w Wiadrowie"
 • pdf nr 48 z 13.04.2016.pdf - Zarządzenie nr 48/2016 z dnia 13.04.2016 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zmiany Zarządzenia nr 59/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 15 maja 2015r. w sprawie składu osobowego Żuromińskiej Rady Gospodarczej przy Burmistrzu Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf nr 49 z 14.04.2016.pdf - Zarządzenie nr 49/2016 z dnia 14.04.2016 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowej,, Budowa miejsc postojowych w Kliczewie Dużym"
 • pdf nr 50 z 18.04.2016.pdf - Zarządzenie nr 50/2016 z dnia 18.04.2016 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej na zadanie pn. ,,Przebudowa ulicy Przedwiośnie wraz z budową kanalizacji deszczowej w ul. Przedwiośnie, Chopina, Szymanowskiego i Moniuszki w Żurominie"
 • pdf nr 51 z 21.04.2016.pdf - Zarządzenie nr 51/2016 z dnia 21.04.2016 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.,,Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy sieci wod. w Wiadrowie ul. Witosa"
 • pdf nr 52 z 25.04.2016.pdf - Zarządzenie nr 52/2016 z dnia 25.04.2016 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Żuromińskiego Centrum Kultury w Żurominie
 • pdf nr 53 z 26.04.2016.pdf - Zarządzenie nr 53/2016 z dnia 26.04.2016 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia wysokości dotacji na dziecko niepełnosprawne w niepublicznych innych formach
 • pdf nr 54 z 26.04.2016.pdf - Zarządzenie nr 51/2016 z dnia 26.04.2016 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zmiany zarządzenia Nr 136/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie powołania oraz ustalenia regulaminu pracy Komisji Socjalnej dla rozpatrywania wniosków o pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów szkół i słuchaczy kolegiów
 • pdf nr 55 z 29.04.2016.pdf - Zarządzenie nr 55/2016 z dnia 29.04.2016 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2016
 • pdf nr 56 z 29.04.2016.pdf - Zarządzenie nr 56/2016 z dnia 29.04.2016 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia warunków II przetargu na sprzedaż działki nr 5 położonej we wsi Rozwozin i działki nr 4 w 1/2 cz. położonej we wsi Stare Nadratowo
 • pdf nr 57 z 05.05.2016.pdf - Zarządzenie nr 57/2016 z dnia 05.05.2016 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie
 • pdf nr 58 z 05.05.2016.pdf - Zarządzenie nr 58/2016 z dnia 05.05.2016 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji oraz przyjęcia Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym
 • pdf nr 59 z 09.05.2016.pdf - Zarządzenie nr 59/2016 z dnia 09.05.2016 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie Zmiany Zarządzenia Nr 42/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 5 kwietnia 2016r. w sprawie powołania Gminno- Miejskiej komisji Urbanistyczno- architektonicznej w Żurominie.
 • pdf nr 60 z 10.05.2016.pdf - Zarządzenie nr 60/2016 z dnia 10.05.2016 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zakup materiałów z przeznaczeniem na budowę i remont chodników przy drogach gminnych z mieście i gminie Żuromin
 • pdf nr 61 z 18.05.2016.pdf - Zarządzenie nr 61/2016 z dnia 18.05.2016 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej na zadanie pn. ,, Przebudowa ul. Pl. Garażowy w Żurominie oraz ul. Ogrodowej w Poniatowie"
 • pdf nr 62 z 19.05.2016.pdf - Zarządzenie nr 62/2016 z dnia 19.05.2016 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie określenia trybu przyznawania dotacji na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności publicznych ze środków z budżetu Gminy i Miasta Żuromin
 • pdf nr 63 z 19.05.016.pdf - Zarządzenie nr 63/2016 z dnia 19.05.2016 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na następujące zadania: 1) ,,Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. - Rozbudowa sieci wodociagowej w ul. Lubowidzkiej. 2) Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacja inwestycji pn. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Przedwiośnie, Chopina, Szymanowskiego i Moniuszki w Żurominie"3) Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. - budowa kanalizacji deszczowej w ul. Przedwiośnie, Chopina Szymanowskiego i Moniuszki w Żurominie".
 • pdf nr 64 z 24.05.2016.pdf - Zarządzenie nr 64/2016 z dnia 24.05.2016 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego dla zadania pn. ,, Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Brudnice, gmina Żuromin".
 • pdf nr 65 z 30.05.2016.pdf - Zarządzenie nr 65/2016 z dnia 30.05.2016 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2016
 • pdf nr 66 z 30.05.2016.pdf - Zarządzenie nr 66/2016 z dnia 30.05.2016 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie odwołania i powołania nowego członka Miejsko -Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • pdf nr 67 z 31.05.2016.pdf - Zarządzenie nr 67/2016 z dnia 31.05.2016 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie odwołania przetargów pisemnych ofertowych:1. II przetargu na sprzedaż działki nr 5 położonej we wsi Rozwozin,2. II przetargu na sprzedaż 1/2 cz. działki nr 4 położonej we wsi Stare Nadratowe
 • pdf nr 68 z 06.06.2016.pdf - Zarządzenie nr 68/2016 z dnia 06.06.2016 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na następujące zadanie pn.: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa- wykonanie dokumentacji projektowej".
 • pdf nr 69 z 07.06.2016.pdf - Zarządzenie nr 69/2016 z dnia 07.06.2016 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata a stanowisko Dyrektora Samorządowego Przedszkola Nr 1 w Żurominie, ul. Wyzwolenia 14, 09-300 Żuromin
 • pdf nr 70 z 07.06.2016.pdf - Zarządzenie nr 70/2016 z dnia 07.06.2016 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata a stanowisko Dyrektora Samorządowego Przedszkola Nr 1 w Żurominie, ul. Wyzwolenia 14, 09-300 Żuromin
 • pdf nr 71 z 08.06.2016.pdf - Zarządzenie nr 71/2016 z dnia 08.06.2016 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. ,, Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Zielony Rynek w Żurominie".
 • pdf nr 72 z 09.06.2016.pdf - Zarządzenie nr 72/2016 z dnia 09.06.2016 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na następujące zadanie pn.: ,,Remont dachu łącznika w Zespole Szkół nr 2 w Żurominie, ul. Wiatraczna 16"
 • pdf nr 73 z 21.06.2016.pdf - Zarządzenie nr 73/2016 z dnia 21.06.2016 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Żurominie z siedzibą: 09-300 Żuromin, ul. Wyzwolenia 14
 • pdf nr 74 z 21.06.2016.pdf - Zarządzenie nr 74/2016 z dnia 21.06.2016 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Żurominie z siedzibą: 09-300 Żuromin, ul. Licealna 1
 • pdf nr 75 z 21.06.2016.pdf - Zarządzenie nr 75/2016 z dnia 21.06.2016 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na następujące zadanie pn.: Wymiana dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Wiadrowie".
 • pdf nr 76 z 24.06.2016.pdf - Zarządzenie nr 76/2016 z dnia 24.06.2016 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Żuromińskiego Centrum Kultury w Żurominie oraz kreślenie szczegółowego trybu pracy komisji.
 • pdf nr 77 z 28.06.2016.pdf - Zarządzenie nr 77/2016 z dnia 28.06.2016 roku Burmistrza Gminy i Miasta w sprawie odwołania i powołania członka Rady Nadzorczej żuromińskich Zakładów Komunalnych sp.z o.o
 • pdf nr 78 z 30.06.2016.pdf - Zarządzenie nr 78/2016 z dnia 30.06.2016 roku Burmistrza Gminy i Miasta w sprawie dokumentacji konsolidacji bilansów Gminy i jednostek organizacyjnych za 2015 rok.
 • pdf nr 79 z 30.06.2016.pdf - Zarządzenie nr 79/2016 z dnia 30.06.2016 roku Burmistrza Gminy i Miasta w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2016
 • pdf nr 80 z 30.06.2016.pdf - Zarządzenie nr 80/2016 z dnia 30.06.2016 roku Burmistrza Gminy i Miasta w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu za najem lokalu użytkowego w budynku administracyjno- biurowym przy ul. Warszawskiej 4 w Żurominie.
 • pdf nr 81 z 05.07.2016.pdf - Zarządzenie nr 78/2016 z dnia 05.07.2016 roku Burmistrza Gminy i Miasta w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia dyrektorów samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina i Miasta Żuromin
 • pdf nr 82 z 05.07.2016.pdf - Zarządzenie nr 82/2016 z dnia 05.07.2016 roku Burmistrza Gminy i Miasta w sprawie powołania Dyrektora Żuromińskiego Centrum Kultury w Żurominie
 • pdf nr 83 z 06.07.2016.pdf - Zarządzenie nr 83/2016 z dnia 06.07.2016 roku Burmistrza Gminy i Miasta w sprawie powołania komisji do oceny i wskazania najkorzystniejszej oferty z przeprowadzonego zapytania ofertowego na zakup i dostawę urn wyborczych o ustalonych parametrach
 • pdf nr 84 z 06.07.2016.pdf - Zarządzenie nr 84/2016 z dnia 06.07.2016 roku Burmistrza Gminy i Miasta w sprawie zawarcia umów dzierżawy na grunty rolne, grunty od pawilony handlowo- usługowe i umowy najmu garażu przy ul. Wierzbowej oraz ustalenia wysokości czynszu.
 • pdf nr 85 z 07.07.2016.pdf - Zarządzenie nr 85/2016 z dnia 07.07.2016 roku Burmistrza Gminy i Miasta w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadanie n.:,, Adaptacja pomieszczeń na żłobek w Zespole Szkół Nr 2 w Żurominie polegająca na dobudowie schodów zewnętrznych, podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz ze zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szkolnych na żłobek".
 • pdf nr 86 z 11.07.2016.pdf - Zarządzenie nr 86/2016 z dnia 11.07.2016 roku Burmistrza Gminy i Miasta w sprawie ogłoszenia konkursu na ,,Najładniejszy ogródek przydomowy w Gminie i Mieście Żuromin"
 • pdf nr 87 z 13.07.2016.pdf - Zarządzenie nr 87/2016 z dnia 13.07.2016 roku Burmistrza Gminy i Miasta w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na następujące zadania pn.: ,, Budowa boiska przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Raczynach - wykonanie dokumentacji projektowej".
 • pdf nr 88 z 13.07.2016.pdf - Zarządzenie nr 88/2016 z dnia 13.07.2016 roku Burmistrza Gminy i Miasta w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na następujące zadania pn.: ,, Przebudowa ulic w Żurominie: Plac Zielony rynek i Wetmańskiego- dokumentacja projektowa".
 • pdf nr 89 z 13.07.2016.pdf - Zarządzenie nr 89/2016 z dnia 13.07.2016 roku Burmistrza Gminy i Miasta w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. ,,Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Leszczynowej w Żurominie"
 • pdf nr 90 z 14.07.2016.pdf - Zarządzenie nr 90/2016 z dnia 14.07.2016 roku Burmistrza Gminy i Miasta w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.: Adaptacja pomieszczeń na żłóbek w Zespole Szkól Nr 2 w Żurominie polegajaca na dobudowie schodów zewnętrznych, podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń szkolnych na żłobek"
 • pdf nr 91 z 20.07.2016.pdf - Zarządzenie nr 90/2016 z dnia 20.07.2016 roku Burmistrza Gminy i Miasta w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.,, Termomodernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chamsku"
 • pdf nr 92 z 25.07.2016.pdf - Zarządzenie nr 90/2016 z dnia 25.07.2016 roku Burmistrza Gminy i Miasta w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. ,, Rozbudowa kanalizacji deszczowej w ul. Zwycięstwa i Brzozowej w Żurominie- budowa separatorów"
 • pdf nr 93 z 25.07.2016.pdf - Zarządzenie nr 93/2016 z dnia 25.07.2016 roku Burmistrza Gminy i Miasta w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na następujące zadanie pn.:,, Wymiana pokrycia dachowego Świetlicy wiejskiej w Wiadrowie"
 • pdf nr 94 z 25.07.2016.pdf - Zarządzenie nr 94/2016 z dnia 25.07.2016 roku Burmistrza Gminy i Miasta w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o ustalenie zamówienia publicznego na zadanie pn. ,,Budowa budynku Domu Ludowego w Nadratowie Nowym"
 • pdf nr 95 z 09.08.2016.pdf - Zarządzenie nr 95/2016 z dnia 09.08.2016 roku Burmistrza Gminy i Miasta Zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzonego postępowania o ustalenie zamówienia publicznego na zadanie pn.,, Rozbudowa kanalizacji deszczowej w ul. Zwycięstwa i Brzozowej w Żurominie- budowa separatorów"
 • pdf nr 96 z 09.08.2016.pdf - Zarządzenie nr 96/2016 Burmistrza Gminy i Miasta z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie: ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn. "Zakup i dostawa wyposażenia do Miejsko - Gminnego Żłobka w Żurominie, przy ul. Wiatracznej 16"
 • pdf nr 97 z 09.08.2016.pdf - Zarządzenie nr 97/2016 z dnia 09.08.2016 roku Burmistrza Gminy i Miasta w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na,, Wprowadzenie zmian w przedstawionym do uchylenia projekcie planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żuromin w wyniku uwzględnionego przez Radę Miejską w Żurominie"
 • pdf nr 98 z 09.08.2016.pdf - Zarządzenie nr 98/2016 z dnia 09.08.2016 roku Burmistrza Gminy i Miasta Zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzonego postępowania o ustalenie zamówienia publicznego na zadanie pn.,, Budowa budynku Domu Ludowego w Nadratowie Nowym"
 • pdf nr 99 z 11.08.2016.pdf - Zarządzenie nr 99/2016 z dnia 11.08.2016 roku Burmistrza Gminy i Miasta w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.:,, Dostawa i montaż urządzeń na plac zabaw do powstającego żłobka w Żurominie, przy ul. Wiatracznej16"
 • pdf nr 100 z 17.08.2016.pdf - Zarządzenie nr 10/2016 z dnia 17.08.2016 roku Burmistrza Gminy i Miasta w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejsko-Gminnego Żłobka w Żurominie ul. Wiatraczna 16
 • pdf nr 101 z 17.08.2016.pdf - Zarządzenie nr 101/2016 z dnia 17.08.2016 roku Burmistrza Gminy i Miasta w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016r. - "Wyprawka szkolna"
 • pdf nr 102 z 22.08.2016.pdf - Zarządzenie nr 102/2016 z dnia 22.08.2016 roku Burmistrza Gminy i Miasta w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na następujące zadanie pn.:"Wykonanie dokumentacji projektowej budynku świetlicy wiejskiej w Tadajówce".
 • pdf nr 103 z 23.08.2016.pdf - Zarządzenie nr 103/2016 z dnia 23.08.2016 roku Burmistrza Gminy i Miasta w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na następujące zadanie pn.:"Dokumentacja projektowa - budowa chodnika w Dąbrowie".
 • pdf nr 105 z 29.08.2016.pdf - Zarządzenie nr 105/2016 z dnia 29.08.2016 roku Burmistrza Gminy i Miasta ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn. ,, Zakup i dostawę sprzętu RTV i AGD do powstającego żłobka w Żurominie, przy ul. Wiatracznej 16"
 • pdf nr 104 z 26.08.2016.pdf - Zarządzenie nr 104/2016 z dnia 26.08.2016 roku Burmistrza Gminy i Miasta w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Żuromin za pierwsze półrocze 2016 r, informacji o kształtowaniu się wieloletniej Prognozy Finasowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze
 • pdf nr 106 z 29.08.2016.pdf - Zarządzenie nr 106/2016 z dnia 29.08.2016 roku Burmistrza Gminy i Miasta w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn. ,, Zakup i dostawa urządzeń biurowych do powstającego żłobka w żłobka w Żłobka w Żurominie, przy ul. Wiatracznej 16"
 • pdf nr 107 z 29.08.2016.pdf - Zarządzenie nr 107/2016 z dnia 29.08.2016 roku Burmistrza Gminy i Miasta w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 136/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie powołania oraz ustalenia Regulaminu Pracy Gminnej Komisji Socjalnej dla rozpatrywania wniosków o pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów szkół i słuchaczy kolegiów
 • pdf nr 108 z 31.08.2016.pdf - Zarządzenie nr 108/2016 z dnia 31.08.2016 roku Burmistrza Gminy i Miasta w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.,, Utrzymanie i konserwacja rzeki Luty"
 • pdf nr 109 z 31.08.2016.pdf - Zarządzenie nr 114/2016 z dnia 31.08.2016 roku Burmistrza Gminy i Miasta w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2016
 • pdf nr 110 z 31.08.2016.pdf - Zarządzenie nr 110/2016 z dnia 31.08.2016 roku Burmistrza Gminy i Miasta w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Przedszkola Samorządowego nr 2 w Żurominie
 • pdf nr 111 z 01.09.2016.pdf - Zarządzenie nr 111/2016 z dnia 01.09.2016 roku Burmistrza Gminy i Miasta w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Żuromińskiego Miejsko- Gminnego Żłobka w Żurominie
 • pdf nr 112 z 01.09.2016.pdf - Zarządzenie nr 112/2016 z dnia 01.09.2016 roku Burmistrza Gminy i Miasta w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.,, Zakup i dostawę mebli oraz innych elementów wyposażenia do powstającego żłobka w Żurominie, przy ul. Wiatracznej 16"
 • pdf nr 113 z 02.09.2016.pdf - Zarządzenie nr 113/2016 z dnia 02.09.2016 roku Burmistrza Gminy i Miasta w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.,,Wykonanie, dostawa i montaż mebli biurowych do powstajacego żłobka w Żurominie, przy ul. Wiatracznej 16".
 • pdf nr 114 z 02.09.2016.pdf - Zarządzenie nr 114/2016 z dnia 02.09.2016 roku Burmistrza Gminy i Miasta w sprawie zapewnienia funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Gminy i Miasta Żuromin
 • pdf nr 115 z 02.09.2016.pdf - Zarządzenie nr 115/2016 z dnia 02.09.2016 roku Burmistrza Gminy i Miasta w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.:,, Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy i Miasta Żuromin
 • pdf nr 116 z 05.09.2016.pdf - Zarządzenie nr 112/2016 z dnia 05.09.2016 roku Burmistrza Gminy i Miasta w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.,, Zakup i dostawę sprzętu RTV i AGD do powstającego żłobka w Żurominie, przy ul. Wiatracznej 16"
 • pdf nr 117 z 07.09.2016.pdf - Zarządzenie nr 117/2016 z dnia 07.09.2016 roku Burmistrza Gminy i Miasta w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników jednostek budżetowych w Gminie i Mieście Żuromin
 • pdf nr 118 z 08.09.2016.pdf - Zarządzenie nr 118/2016 z dnia 08.09.2016 roku Burmistrza Gminy i Miasta w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.,, Zakup i dostawę metalowej szafy aktowej do powstajacego żłobka w Żurominie, przy ul. Wiatracznej 16"
 • pdf nr 119 z 15.09.2016.pdf - Zarządzenie nr 119/2016 z dnia 15.09.2016 roku Burmistrza Gminy i Miasta w sprawie powołania komisji do oceny i wskazania najkorzystniejszej oferty z przeprowadzonego oferty z przeprowadzonego rozeznania rynku na podział dziesięciu działek połozonych w Będzyminie w celu wydzielenia ul. Morgowej i Krętej w Będzyminie.
 • pdf nr 120 z 21.09.2016.pdf - Zarządzenie nr 120/2016 z dnia 21.09.2016 roku Burmistrza Gminy i Miasta w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.
 • pdf nr 121 z 22.09.2016.pdf - Zarządzenie nr 121/2016 z dnia 22.09.2016 roku Burmistrza Gminy i Miasta w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.:"Wykonanie systemu nawadniania na boisku piłki nożnej przy ul. Żeromskiego 5 w Żurominie"
 • pdf nr 122 z 26.09.2016.pdf - Zarządzenie nr 122/2016 z dnia 26.09.2016 roku Burmistrza Gminy i Miasta w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.:'' Zakup elementów ogrodzenia placu zabaw przy Żłobku przy ZS nr 2 w Żurominie"
 • pdf nr 123 z 30.09.2016.pdf - Zarządzenie nr 123/2016 z dnia 30.09.2016 roku Burmistrza Gminy i Miasta w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy i Miasta Żuromin na rok 2016
 • pdf nr 124 z 05.10.2016.pdf - Zarządzenie nr 124/2016 z dnia 05.10.2016 roku Burmistrza Gminy i Miasta w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na następujące zadanie pn.:,, Zakup i montaż wideodomofonu do żłobka przy ZS nr 2 w Żurominie, ul. Wiatraczna 16"
 • pdf nr 125 z 05.10.2016.pdf - Zarządzenie nr 125/2016 z dnia 05.10.2016 roku Burmistrza Gminy i Miasta w sprawie powołania komisji mającej na celu wybór nauczycieli ze szkół przedszkoli do Nagrody Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z okazji Dnia Edukacji Narodowej w 2016 roku
 • pdf nr 126 z 07.10.2016.pdf - Zarządzenie nr 126/2016 z dnia 07.10.2016 roku Burmistrza Gminy i Miasta w sprawie ustalenia komisji przetargowej do ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na następujące zadanie pn.: ,, Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej w ul. Sienkiewicza w Żurominie na długość ok 290m"
 • pdf nr 127 z 10.10.2016.pdf - Zarządzenie nr 127/2016 z dnia 10.10.2016 roku Burmistrza Gminy i Miasta w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.:,, Wykonanie systemu nawadniania na boisku piłki nożnej przy ul. Żeromskiego 5 w Żurominie"
 • pdf nr 128 z 10.10.2016.pdf - Zarządzenie nr 128/2016 z dnia 10.10.2016 roku Burmistrza Gminy i Miasta w sprawie przygotowania oraz udziału Gminy Żuromin w powiatowym ćwiczeniu obronnym pod kryptonimem "KRYZYS 2016"
 • pdf nr 129 z 13.10.2016.pdf - Zarządzenie nr 129/2016 z dnia 13.10.2016 roku Burmistrza Gminy i Miasta w sprawie zmiany Zarządzenia nr 127/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 10 października 2016r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.:"Wykonanie systemu nawadniania na boisku piłki nożnej przy ul. Żeromskiego 5 w Żurominie"
 • pdf nr 130 z 13.10.2016.pdf - Zarządzenie nr 130/2016 z dnia 13.10.2016 roku Burmistrza Gminy i Miasta w sprawie zmiany Zarządzenia nr 126/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 07.10.2016 r. w sprawie ustalenia komisji przetargowej do ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na następujące zadanie pn.: ,, Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej w ul. Sienkiewicza w Żurominie na długość ok 290m"
 • pdf nr 131 z 13.10.2016.pdf - Zarządzenie nr 130/2016 z dnia 13.10.2016 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zmiany Zarządzenia nr 124/2016 z dnia 05.10.2016 roku Burmistrza Gminy i Miasta w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.:,, Zakup i montaż wideodomofonu do żłobka przy ZS nr 2 w Żurominie, ul. Wiatraczna 16"
 • pdf nr 131 A z 13.10.2016.pdf - Zarządzenie nr 131 A z dnia 13.10.2016 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie scentralizowania zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie i Mieście Żuromin i jej jednostkach budżetowych
 • pdf nr 132 z 17.10.2016.pdf - Zarządzenie nr 132/2016 z dnia 17.10.2016 roku Burmistrza Gminy i Miasta w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na następujące zadanie pn.:,, Zakup materiałów na budowę chodnika i ścieżki rowerowej w ul. Zwycięstwa w Żurominie na długości 256m".
 • pdf nr 133 z 17.10.2016.pdf - Zarządzenie nr 133/2016 z dnia 17.10.2016 roku Burmistrza Gminy i Miasta w sprawie ustalenia ceny nieruchomości i terminu podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
 • pdf nr 134 z 21.10.2016.pdf - Zarządzenie nr 134/2016 z dnia 21.10.2016 roku Burmistrza Gminy i Miasta w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn. ,, Odśnieżanie odcinka dróg gminnych na terenie Miasta Żuromin- ul. Lidzbarskiej oraz ul. Warszawskiej w Żurominie w sezonie zimowym 2016/2017
 • pdf nr 135 z 21.10.2016.pdf - Zarządzenie nr 135/2016 z dnia 21.10.2016 roku Burmistrza Gminy i Miasta w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn. ,, Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Żuromin w sezonie zimowym 2016/2017"
 • pdf nr 136 z 24.10.2016.pdf - Zarządzenie nr 136/2016 z dnia 24 października 2016 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji do ustalenia wyników głosowania w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2017
 • pdf nr 137 z 27.10.2016.pdf - Zarządzenie nr 137/2016 z dnia 27.10.2016 roku Burmistrza Gminy i Miasta w sprawie ustalenia komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. ,, Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy i Miasta Żuromin"
 • pdf nr 138 z 31.10.2016.pdf - Zarządzenie nr 138/2016 z dnia 31.10.2016 roku Burmistrza Gminy i Miasta w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na następujące zadanie pn.:,, Sporządzenie analizy efektywności kosztowej wraz z wnioskiem o dofinansowanie dla zadania w ramach PROW 2014-2020 pn.,, Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa gmina Żuromin".
 • pdf nr 139 z 31.10.2016.pdf - Zarządzenie nr 139/2016 z dnia 31.10.2016 roku Burmistrza Gminy i Miasta w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie ws powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn. ,, Przebudowa drogi gminnej -ulicy Wesołej w Kruszewie gm. Żuromin"
 • pdf nr 140 z 31.10.2016.pdf - Zarządzenie nr 140 z dnia 31.10.2016roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2016
 • pdf nr 141 z 03.11.2016.pdf - Zarządzenie nr 141/2016 z dnia 03.11.2016 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na następujące zadanie pn.: Wykonanie dokumentacji projektowej pn.:,,Budowa Targowiska Gminnego w Żurominie przy ul. Zwycięstwa - przebudowa budynku administracyjno- socjalnego wraz miejscami postojowymi."
 • pdf nr 142 z 03.11.2016.pdf - Zarządzenie nr 142 z dnia 03.11.2016 roku w sprawie powołania komisji do oceny i wskazania najkorzystniejszych ofert z przeprowadzonego zapytania ofertowego
 • pdf nr 143 z 7.11.2016.pdf - Zarządzenie nr 143 z dnia 07.11.2016 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn. ,, Przebudowa drogi gminnej -ulicy Wesołej w Kruszewie gm. Żuromin"
 • pdf nr 144 z 08.11.2016.pdf - Zarządzenie nr 144 z dnia 08.11.2016 roku zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin
 • pdf nr 145 z 08.11.2016.pdf - Zarządzenie nr 145 z dnia 08.11.2016 roku zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta Żuromin
 • pdf nr 146 z 14.11.2016.pdf - Zarządzenie nr 146 z dnia 14.11.2016 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2017 rok
 • pdf nr 147 z 14.11.2016.pdf - Zarządzenie nr 147 z dnia 14.11.2016 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej
 • pdf nr 148 z 15.11.2016.pdf - Zarządzenie nr 148 z dnia 15.11.2016 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania oraz ustalenia Regulaminu pracy Gminnej Komisji Socjalnej dla rozpatrywania wniosków o pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów.
 • pdf nr 149 z 24.11.2016.pdf - Zarządzenie nr 149 z dnia 24.11.2016 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na 2017 rok
 • pdf nr 150 z 25.11.2016.pdf - Zarządzenie nr 150 z dnia 25.11.2016 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zmiany Zarządzenia nr 137/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 27 października 2016 r w sprawie komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na zadanie pn. ,, Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy i Miasta Żuromin"
 • pdf nr 151 z 29.11.2016.pdf - Zarządzenie nr 151 z dnia 29.11.2016 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.,,Zakup paliw do pojazdów Urzędu Gminy i Miasta Żuromin w systemie sprzedaży bezgotówkowej"
 • pdf nr 153 z 30.11.2016.pdf - Zarządzenie nr 153 z dnia 30.11.2016 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2016
 • pdf nr 154 z 12.12.2016.pdf - Zarządzenie nr 154 z dnia 12.12.2016 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy i Miasta Żurominie
 • pdf nr 155 z 12.12.2016.pdf - Zarządzenie nr 155 z dnia 12.12.2016 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zawarcia umów najmu garaży, umów dzierżawy na nieruchomości zajęte pod pawilony handlowo-usługowe i garaże tymczasowe oraz ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę i najem.
 • pdf nr 156 z 12.12.2016.pdf - Zarządzenie nr 156 z dnia 12.12.2016 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zawarcia umów najmu lokalu użytkowego w budynku administracyjno-biurowym przy Pl. Józefa Piłsudskiego 3 w Żurominie oraz ustalenia wysokości stawki czynszu.
 • pdf nr 157 z 13.12.2016.pdf - Zarządzenie nr 157 z dnia 13.12.2016 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ogłoszenia podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby dzieci w przedszkolach na terenie Gminy i Miasta Żuromin 2017 na rok
 • pdf nr 158 z 16.12.2016.pdf - Zarządzenie nr 158 z dnia 16.12.2016 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2016
 • pdf nr 159 z 19.12.2016.pdf - Zarządzenie nr 159 z dnia 19.12.2016 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn. ,,Zakup paliw do pojazdów Urzędu Gminy i Miasta Żuromin w systemie sprzedaży bezgotówkowej"
 • pdf nr 160 z 21.12.2016.pdf - Zarządzenie nr 160 z dnia 21.12.2016 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia ceny nieruchomości i terminu podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
 • pdf nr 161 z 21.12.2016.pdf - Zarządzenie nr 161 z dnia 21.12.2016 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia warunków przetargu na sprzedaż działki nr 782/3 położonej we wsi Poniatowo
 • pdf nr 162 z 27.12.2016.pdf - Zarządzenie nr 162 z dnia 27.12.2016 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie szkolenia pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie Gminy i Miasta w Żurominie
 • pdf nr 163 z 28.12.2016.pdf - Zarządzenie nr 163 z dnia 28.12.2016 Burmistrza Gminy i Miasta w Żuromin w sprawie powołania zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji z natury w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin i w n/w jednostkach:1. Magazynu gospodarczego w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin;2. Remanentu kasy w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin; 3. Remanentu paliwa samochodu osobowego Straży Miejskiej oraz samochodów znajdujących się w OSP na terenie Gminy Żuromin.
 • pdf nr 164 z 28.12.2016.pdf - Zarządzenie nr 164 z dnia 28 grudnia 2016 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia sposobu wyliczenia współczynnika struktury sprzedaży i proporcji dotyczących rozliczenia podatku VAT w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin w 2016 roku
 • pdf nr 165 z 28.12.2016.pdf - Zarządzenie nr 165 z dnia 28.12.2016 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości: Dębsk, Kliczewo Duże, Kliczewo Małe, Kosewo, Młudzyn, Nowe Nadratowo, Stare Nadratowo, Rozwozin, Sadowo, Wólka Kliczewska oraz dla części miejscowości Będzymin, Kruszewo, Raczyny, Tadajówka
 • pdf nr 166 z 28.12.2016.pdf - Zarządzenie nr 166 z dnia 28.12.2016 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Rzężawy
 • pdf nr 167 z 28.12.2016.pdf - Zarządzenie nr 167 z dnia 28.12.2016 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości: Wiadrowo i Dąbrowa
 • pdf nr 168 z 28.12.2016.pdf - Zarządzenie nr 168 z dnia 28.12.2016 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Dąbrowice
 • pdf nr 169 z 29.12.2016.pdf - Zarządzenie nr 169 z dnia 29.12.2016 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego dla zadania pn. "Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i inwestycji celu publicznego"
 • pdf nr 170 z 30.12.2016.pdf - Zarządzenie nr 170 z dnia 30.12.2016 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2016
 • pdf nr 171 z 30.12.2016.pdf - Zarządzenie nr 171 z dnia 30 grudnia 2016 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie planu audytu wewnętrznego na 2017 rok
 • pdf nr 172 z 30.12.2016.pdf - Zarządzenie nr 172 z dnia 30 grudnia 2016 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie przyjęcia procedury archiwizacji dokumentów dla projektów współfinansowanych z Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko