Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie

Zarządzenia Burmistrza 2017 - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie

Zarządzenia Burmistrza 2017

 • pdf nr 1 z 02.2017.pdf - Zarządzenie nr 1 z dnia 02.01.2017 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia pogotowia kasowego dla Urzędu Gminy i Miasta Żuromin na rok 2017
 • pdf nr 2 z 03.01.2017.pdf - Zarządzenie nr 2 z dnia 03.01.2017 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejsko - Gminnego Żłobka w Żurominie
 • pdf nr 3 z 13.01.2017.pdf - Zarządzenie nr 3 z dnia 13.01.2017 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta Żurominie
 • pdf nr 4 z 16.01.2017.pdf - Zarządzenie nr 4 z dnia 20.01.2017 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia ceny nieruchomości i terminu podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
 • pdf nr 5 z 19.01.2017.pdf - Zarządzenie nr 5 z dnia 19.01.2017 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie analizy poniesionych w 2016 roku wydatków na wynagrodzenia nauczycieli oraz ustalenie jednorazowego dodatku uzupełniającego
 • pdf nr 6 z 20.01.2017.pdf - Zarządzenie nr 6 z dnia 20.01.2017 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie przedłożenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę i Miasto Żuromin
 • pdf nr 7 z 24.01.2017.pdf - Zarządzenie nr 7 z dnia 24.01.2017 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf nr 8 z 26.01.2017.pdf - Zarządzenie nr 8 z dnia 26.01.2017 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert złożonych na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, wypoczynku dzieci i młodzieży, kultury i sztuki, ochrony i promocji zdrowia, działań wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, turystyki oraz edukacji, oświaty i wychowania w Gminie i Mieście Żuromin w roku 2017
 • pdf nr 9 z 25.01.2017.pdf - Zarządzenie nr 9 z dnia 25.01.2017 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zakup kruszywa naturalnego- pospółki z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych na terenie miasta i gminy Żuromin
 • pdf nr 10 z 27.01.2017.pdf - Zarządzenie nr 10 z dnia 27.01.2017 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej.
 • pdf nr 11 z 30.01.2017.pdf - Zarządzenie nr 11 z 30.01.2017 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie
 • pdf nr 12 z 30.01.2017.pdf - Zarządzenie nr 12 z dnia 30.01.2017 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2017
 • pdf nr 13 z 31.01.2017.pdf - Zarządzenie nr 13 z dnia 31.01.2017 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Żurominie
 • pdf nr 14 z 01.02.2017.pdf - Zarządzenie nr 14 z dnia 01.02.2017 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie upoważnienie kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania w 2017 r. zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 2 500 000 zł rocznie
 • pdf nr 15 z 01.02.2017.pdf - Zarządzenie nr 15 z dnia 01.02.2017 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia z zakresu realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ,,Za życiem"
 • pdf nr 16 z 13.02.2017.pdf - Zarządzenie nr 16 z dnia 13.02.2017 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na zadanie pn. ,,Przebudowa dróg gminnych: Chamsk- Olszewo 460622W, Olszewo - Sadowo 460604W, Etap I - obejmujący przebudowę drogi Chamsk- Olszewo
 • pdf nr 17 z 14.02.2017.pdf - Zarządzenie nr 17 z dnia 14.02.2017 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie.
 • pdf nr 18 z 23.02.2017.pdf - Zarządzenie nr 18 z 23.02.2017 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na wykonanie 20 operatów szacunkowych dotyczących wyceny nieruchomości, w celu ustalenia opłaty adiacenckiej w związku zw wzrostem wartości na skutek podziału.
 • pdf nr 19 z 28.02.2017.pdf - Zarządzenie nr 19 z dnia 28.02.2017 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 42/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 5 kwietnia 2016r. w sprawie powołania Gminno- Miejskiej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej w Żurominie.
 • pdf nr 20 z 28.02.2017.pdf - Zarządzenie nr 20 z dnia 28.02.2017 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego obchodów jubileuszu 250- lecia nadania praw miejskich Miastu Żuromin
 • pdf nr 21 z 28.02.2017.pdf - Zarządzenie nr 21 z dnia 28.02.2017 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2017
 • pdf nr 22 z 01.03.2017.pdf - Zarządzenie nr 22 z dnia 01.03.2017 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkól podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Żuromin.
 • pdf nr 23 z 01.03.2017.pdf - Zarządzenie nr 23 z dnia 01.03.2017 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy i Miasta w Żurominie
 • pdf nr 24 z 03.03.2017.pdf - Zarządzenie nr 24 z dnia 03.03.2017 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytań ofertowych na wykonanie wycen nieruchomości.
 • pdf nr 25 z 03.03.2017.pdf - Zarządzenie nr 25 z dnia 03.03.2017 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert oraz ustalenia regulaminu pracy komisji oraz szczegółowych zasad oceny ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, wypoczynku dzieci i młodzieży, kultury i sztuki, ochrony i promocji zdrowia,działań wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, turystyki oraz edukacji, oświaty i wychowania w Gminie i Mieście Żuromin w roku 2017
 • pdf nr 26 z 06.03.2017.pdf - Zarządzenie Nr 26 z dnia 06.03.2017 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia warunków przetargu na sprzedaż działki nr 782/3 położonej we wsi Poniatowo.
 • pdf nr 27 z 07.03.2017..pdf - ZARZĄDZENIE NR 27/17 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ŻUROMIN z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy i Miasta Żuromin dotyczących przebudowy boiska przy Zespole Szkół nr 2 w Żurominie i budowy boiska przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Raczynach.
 • pdf nr 28 z 09.03.2017.pdf - Zarządzenie Nr 28 z dnia 09.03.2017 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji do spraw brakowania formularzy ścisłego zarachowania do wydania dowodów osobistych
 • pdf nr 29 z 10.03.2017.pdf - Zarządzenie Nr 29 z dnia 10.03.2017 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, wypoczynku dzieci i młodzieży, kultury i sztuki, ochrony i promocji zdrowia, działań wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, turystyki oraz edukacji, oświaty i wychowania w Gminie i Mieście Żuromin w roku 2017
 • pdf nr 30 z 14.03.2017.pdf - Zarządzenie nr 30 z dnia 14.03.2017 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn. ,, Obsługa bankowa budżetu Gminy i Miasta Żuromin."
 • pdf nr 31 z 15.03.2017.pdf - Zarządzenie nr 31 z dnia 15.03.2017 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. ,, Bieżące utrzymanie dróg gminnych- remonty cząstkowe dróg na terenie Gminy i Miasta Żuromin"
 • pdf nr 32 z 16.03.2017.pdf - Zarządzenie nr 32 z dnia 16.03.2017 roku w sprawie ustalenia wysokości dotacji na dziecko niepełnosprawne w niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego
 • pdf nr 33 z 17.03.2017.pdf - Zarządzenie nr 33 z dnia 17.03.2017 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia warunków przetargu na sprzedaż zabudowanych nieruchomości we wsi Poniatowo i w Kliczewie Dużym
 • pdf nr 34 z 17.03.2017.pdf - Zarządzenie nr 34 z dnia 17.03.2017 roku w sprawie ogłoszenia aktualizacji podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby dzieci w przedszkolach na terenie Gminy i Miasta Żuromin na 2017 rok
 • pdf nr 35 z 17.03.2017.pdf - Zarządzenie nr 35 z dnia 17.03.2017 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn. ,,Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji ,,Przebudowa dróg gminnych: Chamsk -Olszewo 460622W, Olszewo - Sadowo 460604W - Etap I obejmujący przebudowę drogi Chamsk - Olszewo"
 • pdf nr 36 z 22.03.2017.pdf - Zarządzenie nr 36 z dnia 22.03.2017 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego obchodów jubileuszu 250-lecia nadania praw miejskich Miastu Żuromin
 • pdf nr 37 z 22.03.2017.pdf - Zarządzenie nr 37 z dnia 22.03.2017 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ogłoszenia konkursu na ,, Najładniejszy ogródek przydomowy w Gminie i Mieście Żuromin 2017"
 • pdf nr 38 z 22.03.2017r.pdf - Zarządzenie nr 38 z dnia 22.03.2017 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie: ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowej ,,Przebudowa drogi gminnej; - nr 460666W ulica Mazowiecka i nr 460705W ul. Żeromskiego w Żurominie"
 • pdf nr 40 z 27.03.2017.pdf - Zarządzenie nr 40 z dnia 27.03.2017 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytań ofertowych na wykonanie inwentaryzacji budowlanych budynków i obiektów Zespołu Szkół Nr 1 i Nr 2 w Żurominie oraz Samorządowego Przedszkola Nr 1 i Nr 2 w Żurominie
 • pdf nr 41 z 28.03.2017.pdf - Zarządzenie nr 41 z dnia 28.03.2017 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. ,,Budowa ulicy łączącej ulicę Wyzwolenia z ulicą Lidzbarską w Żurominie"
 • pdf nr 42 z 03.04.2017.pdf - Zarządzenie nr 42 z dnia 03.04.2017 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.,, Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji,, Przebudowa dróg gminnych: Chamsk - Olszewo 460622W, Olszewo - Sadowo 460604W - Etap I obejmujący przebudowę drogi Chamsk- Olszewo"
 • pdf nr 43 z 03.04.2017.pdf - Zarządzenie nr 43 z dnia 03.04.2017 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie; ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji przetargowej ,, Przebudowa drogi gminnej;- nr 460666W ulica Mazowiecka i nr 460705 W ul. Żeromskiego w Żurominie"
 • pdf nr 44 z 03.04.2017.pdf - Zarządzenie nr 44 z dnia 44.04.2017 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf nr 45 z 05.04.2017.pdf - Zarządzenie nr 45 z dnia 05.04.2017 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie: ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.,, Dostawę i montaż 1 zestawu zabawowego, 2 huśtawek dwuosobowych i 2 bujaków jednoosobowych na sprężynie na terenie Samorządowego Przedszkola Nr 2 w Żurominie".
 • pdf nr 46 z 07.04.2017.pdf - Zarządzenie nr 46 z dnia 07.04.2017 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie opracowania i wprowadzenia Planu Obrony Cywilnej Gminy i Miasta Żuromin
 • pdf nr 47 z 10.04.2017.pdf - Zarządzenie nr 47 z dnia 10.04.2017 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowej ,, Budowa oświetlenia na ulicy Ogrodowej w Poniatowie" i dwóch punktów przy cmentarzu w Poniatowie
 • pdf nr 48 z 11.04.2017.pdf - Zarządzenie nr 48 z dnia 11.04.2017 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na zadanie pn.,, Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Żurominie"
 • pdf nr 49 z 13.04.2017.pdf - Zarządzenie nr 49 z dnia 13.04.2017 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Bieżące utrzymanie dróg gminnych – remonty cząstkowe na terenie Gminy i Miasta Żuromin”
 • pdf nr 50 z 14.04.2017.pdf - Zarządzenie nr 50 z dnia 14.04.2017 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn. ,, Obsługa bankowa budżetu Gminy i Miasta Żuromin oraz jej jednostek organizacyjnych”
 • pdf nr 51 z 24.04.2017.pdf - Zarządzenie nr 51 z dnia 24.04.2017 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia opłat za korzystanie ze stadionu sportowego położonego w Żurominie przy ul. Żeromskiego 5
 • pdf nr 52 z 24.04.2017.pdf - Zarządzenie nr 51 z dnia 24.04.2017 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zmiany Zarządzenia nr 148/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie powołania oraz ustalenia Regulaminu pracy Gminnej Komisji Socjalnej dla rozpatrywania wniosków o pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów.
 • pdf nr 53 z 25.04.2017.pdf - Zarządzenie nr 53 z dnia 25.04.2017 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości: Młudzyn, Stare Nadratowo, Rozwozin, Sadowo, Wólka Kliczewska oraz części miejscowości Będzymin, Dębsk, Kliczewo Duże, Kliczewo Małe, Kosewo, Kruszewo, Nowe Nadratowo, Raczyny, Tadajówka.
 • pdf nr 54 z 25.04.2017.pdf - Zarządzenie nr 54 z dnia 25.04.2017 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Rzężawy
 • pdf nr 55 z 25.04.2017.pdf - Zarządzenie nr 55 z dnia 25.04.2017 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Dąbrowice
 • pdf nr 56 z 28.04.2017.pdf - Zarządzenie nr 56 z dnia 28.04.2017 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie odwołania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych
 • pdf nr 57 z 28.04.2017.pdf - Zarządzenie nr 57 z dnia 28.04.2017 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych
 • pdf nr 58 z 28.04.2017.pdf - Zarządzenie nr 58 z dnia 28.04.2017 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej
 • pdf nr 59 z 11.05.2017.pdf - Zarządzenie nr 59 z dnia 11.05.2017 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na wykonanie ,,Remontu dachu na Domu Ludowym w Brudnicach"
 • pdf nr 60 z 15.05.2017.pdf - Zarządzenie nr 60 z dnia 15.05.2017 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy Gminy i miasta Żuromin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2016 rok
 • pdf nr 61 z 18.05.2017.pdf - Zarządzenie nr 61 z dnia 18.05.2017 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia ceny nieruchomości i terminu podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
 • pdf nr 62 z 18.05.2017.pdf - Zarządzenie nr 62 z dnia 18.05.2017 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Chamsku
 • pdf nr 63 z 18.05.2017.pdf - Zarządzenie nr 63 z dnia 18.05.2017 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn. ,, Pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno- budowlanej nad realizacją inwestycji Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Żurominie"
 • pdf nr 64 z 18.05.2017.pdf - Zarządzenie nr 64 z dnia 18.05.2017 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn. ,, Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Żurominie"
 • pdf nr 65 z 18.05.2017.pdf - Zarządzenie nr 65 z dnia 18.05.2017 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn. ,, Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Żurominie"
 • pdf nr 66 z 19.05.2017.pdf - Zarządzenie nr 66 z dnia 18.05.2017 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego budowę punktów świetlnych-linia kablowa nn 0,4 kV oświetlania ulicznego Żuromin ulica Brzozowa i Wiatraczna gm. Żuromin
 • pdf nr 67 z 24.05.2017.pdf - Zarządzenie nr 67 z dnia 24.05.2017 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w ogłoszenia i Biegu Szlakiem Wiatraków Ziemi Żuromińskiej
 • pdf nr 68 z 24.05.2017.pdf - Zarządzenie nr 68 z dnia 24.05.2017 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zakup i montaż ,, Wyposażenia placu zabaw w Wiadrowie, Kliczewie Małym i Chamsku gm. Żuromin"
 • pdf nr 69 z 25.05.2017.pdf - Zarządzenie nr 69 z dnia 69.05.2017 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zakup materiałów na ogrodzenie terenu szkolnego w Chamsku i Poniatowie gm. Żuromin
 • pdf nr 70 z 22.05.2017.pdf - Zarządzenie nr 70 z dnia 22.05.2017 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego dot. opracowania,, Programu Rewitalizacji Gminy i Miasta Żuromin na lata 2017-2023"
 • pdf nr 71 z 30.05.2017.pdf - Zarządzenie nr 71 z dnia 30.05.2017 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn.,, Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest na terenie Gminy i Miasta Żuromin"
 • pdf nr 72 z 29.05.2017.pdf - Zarządzenie nr 72 z dnia 29.05.2017 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zakup i montaż bramy garażowej dla Straży Pożarnej w Poniatowie gm. Żuromin
 • pdf nr 73 z 29.05.2017.pdf - Zarządzenie nr 73 z dnia 29.05.2017 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na zadanie pn.,, Rozwój terenów zielonych w mieście Żuromin- Etap I"
 • pdf nr 74 z 30.05.2017.pdf - Zarządzenie nr 74 z dnia 30.05.2017 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 37/2017 w sprawie ogłoszenia konkursu na ,, Najładniejszy ogródek przydomowy w gminie i Mieście Żuromin"
 • pdf nr 75 z 01.06.2017.pdf - Zarządzenie nr 75 z dnia 01.06.2017 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zakup ,, Materiałów na budowę chodnika w ulicy Armii Krajowej i placu w Kliczewie Dużym".
 • pdf nr 76 z 02.06.2017.pdf - Zarządzenie nr 76 z dnia 02.06.2017 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zamiany Regulaminu udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 7/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 24 stycznia 2017 r.
 • pdf nr 77 z 05.06.2017.pdf - Zarządzenie nr 77 z dnia 05.06.2017 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowej,, Utworzenia placu przy cmentarzu parafialnym w Poniatowie"
 • pdf nr 78 z 06.06.2017.pdf - Zarządzenie nr 78 z dnia 06.06.2017 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zorganizowanie Rodzinnego Pikniku Profilaktycznego
 • pdf nr 79 z 06.06.2017.pdf - Zarządzenie nr 79 z dnia 06.06.2017 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na zadanie pn.,, Budowa i przebudowa chodnika w ulicy Zamojskiego i Plac Wolności w Żurominie"
 • pdf nr 80 z 07.06.2017.pdf - Zarządzenie nr 80 z dnia 07.06.2017 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w ustalenia komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. ,, Bieżące utrzymanie dróg gminnych- remonty cząstkowe dróg na terenie Gminy i Miasta Żuromin"
 • pdf nr 81 z 09.06.2017.pdf - Zarządzenie nr 81 z dnia 09.06.2017 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie rozpatrzenia uwag do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości położonych na terenie Gminy Żuromin: Poniatowo, Chamsk, Cierpigórz, Brudnice, Franciszkowo i Olszewo.
 • pdf nr 82 z 12.06.2017.pdf - Zarządzenie nr 82 z dnia 12.06.2017 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 73/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na zadanie pn.,, Rozwój terenów zielonych w mieście Żuromin - Etap I"
 • pdf nr 83 z 13.06.2017.pdf - Zarządzenie nr 83 z dnia 13.06.2017 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie Okolicznościowego Medalu Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin
 • pdf nr 84 z 23.06.2017.pdf - Zarządzenie nr 84 z dnia 23.06.2017 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie regulaminu udzielania pożyczek dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności na terenie Gminy i Żuromin
 • pdf nr 85 z 29.06.2017.pdf - Zarządzenie nr 85 z dnia 29.06.2017 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy i Miasta Żuromin na 2017 rok związanego z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa dróg gminnych: Chamsk- Olszewo 460622W, Olszewo-Sadowo 460604W, Etap I- odejmujący przebudowę drogi Chamsk- Olszewo w kwocie 2 000 000,00 zł”
 • pdf nr 86 z 30.06.2017.pdf - Zarządzenie nr 86 z dnia 30.06.2017 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie dokumentacji konsolidacji bilansów Gminy i jednostek organizacyjnych za 2016 rok
 • pdf nr 87 z 30.06.2017.pdf - Zarządzenie nr 87 z dnia 30.06.2017 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2017
 • pdf nr 88 z 03.07.2017.pdf - Zarządzenie nr 88 z dnia 03.07.2017 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na malowanie oznakowania poziomego dróg i ulic na terenie Miasta i Gminy Żuromin.
 • pdf nr 89 z 04.07.2017.pdf - Zarządzenie nr 89 z dnia 04.07.2017 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia ceny nieruchomości i terminu podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
 • pdf nr 90 z 04.07.2017.pdf - Zarządzenie nr 90 z dnia 04.07.2017 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania Miejsko- Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • pdf nr 91 z 10.07.2017.pdf - Zarządzenie nr 91 z dnia 10.07.2017 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Chamsku, z siedzibą: Chamsk, ul. Szkolna 19, 09-300 Żuromin
 • pdf nr 92 z 10.07.2017.pdf - Zarządzenie nr 92 z dnia 10.07.2017 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego dla zadania pn.,, Zakup kosiarki bijakowej tylno- bocznej"
 • pdf nr 93 z 10.07.2017.pdf - Zarządzenie nr 93 z dnia 10.07.2017 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żuromin.
 • pdf nr 94 z 10.07.2017.pdf - Zarządzenie nr 94 z dnia 10.07.2017 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy i Miasta Żuromin dotyczących opracowania Programu Rewitalizacji Gminy i Miasta Żuromin na lata 2017-2023
 • pdf nr 95 z 12.07.2017.pdf - Zarządzenie nr 95 z dnia 12.07.2017 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia warunków przetargu na sprzedaż działek położonych we wsi Poniatowo.
 • pdf nr 96 z 13.07.2017.pdf - Zarządzenie nr 96 z dnia 13.07.2017 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. ,, Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Zespole Szkół nr 1"
 • pdf nr 97 z 17.07.2017.pdf - Zarządzenie nr 97 z dnia 17.07.2017 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia warunków przetargu ograniczonego na sprzedaż działki położonej w Żurominie.
 • pdf nr 98 z 19.07.2017.pdf - Zarządzenie nr 98 z dnia 19.07.2017 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na zadanie pn.,, Bieżące utrzymanie dróg gminnych- remonty cząstkowe dróg na terenie Gminny i Miasta Żuromin"
 • pdf nr 99 z 20.07.2017.pdf - Zarządzenie nr 99 z dnia 20.07.2017 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 93/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 10.07.2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żuromin.
 • pdf nr 100 z 21.07.2017.pdf - Zarządzenie nr 100 z dnia 21.07.2017 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Chamsku, z siedzibą Chamsk, ul. Szkolna 19, 09-300 Chamsk
 • pdf nr 101 z 31.07.2017.pdf - Zarządzenie nr 101 z dnia 31.07.2017 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Miejsko- Gminnego Żłobka w Żurominie ul. Wiatraczna 16
 • pdf nr 102 z 31.07.2017.pdf - Zarządzenie nr 102 z dnia 31.07.2017 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na zadanie pn. Rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości rudnice"
 • pdf nr 103 z 31.07.2017.pdf - Zarządzenie nr 103 z dnia 31.07.2017 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na zadanie pn.,, Przebudowa ulic wraz z infrastrukturą -ul. Klonowa, ul. Dębowa, ul. Chopina i ul. Szymanowskiego w Żurominie"
 • pdf nr 104 z 01.08.2017.pdf - Zarządzenie nr 104 z dnia 01.08.2017 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy i Miasta Żuromin na 2017 rok związanego z realizacją zadania inwestycyjnego pn. ,, Budowa ulicy łączącej ul. Wyzwolenia z ul. Lidzbarską w Żurominie" oraz ,, Przebudowa drogi Będzymin- Siemcichy"
 • pdf nr 105 z 03.08.2017.pdf - Zarządzenie nr 105 z dnia 03.08.2017 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 98/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na zadanie pn. ,,Bieżące utrzymanie dróg gminnych- remonty cząstkowe dróg na terenie Gminy i Miasta Żuromin"
 • pdf nr 106 z 03.08.2017.pdf - Zarządzenie nr 106 z dnia 03.08.2017 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na zadanie pn.,, Budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV oświetlenia drogowego w miejscowości Olszewo w gminie Żuromin"
 • pdf nr 107 z 04.08.2017.pdf - Zarządzenie nr 107 z dnia 04.08.2017 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie upoważnienia kierownika- Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żurominie do wykonywania w imieniu Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin praw i obowiązków wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • pdf nr 108 z 07.08.2017.pdf - Zarządzenie nr 108 z dnia 08.08.2017 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.,, Budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV oświetlenia w miejscowości Żuromin w gminie Żuromin"
 • pdf nr 109 z 08.08.2017.pdf - Zarządzenie nr 109 z dnia 08.08.2017 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.,, Przebudowa drogi gminnej nr 46061W Będzymin- Siemcichy"
 • pdf nr 110 z 16.08.2017.pdf - Zarządzenie nr 110 z dnia 16.08.2017 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Centrum Organizacji Pozarządowych.
 • pdf nr 111 z 28.08.2017.pdf - Zarządzenie nr 111 z dnia 28.08.2017 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2017.
 • pdf nr 112 z 24.08.2017.pdf - Zarządzenie nr 112 z dnia 24.08.2017 roku Burmistrza Gminy i Miasta w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejsko-Gminnego Żłobka w Żurominie.
 • pdf nr 113 z 28.08.2017.pdf - Zarządzenie nr 113 z dnia 28.08.2017 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r.- „Wyprawka szkolna”.
 • pdf nr 114 z 28.08.2017.pdf - Zarządzenie nr 114 z dnia 28.08.2017 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia warunków przetargu na sprzedaż działki położonej we wsi Poniatowo.
 • pdf nr 115 z 29.08.2017.pdf - Zarządzenie nr 115 z dnia 29.08.2017 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 148/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie powołania oraz ustalenia Regulaminu Pracy Gminnej Komisji Socjalnej dla rozpatrywania wniosków o pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów szkół i słuchaczy kolegiów.
 • pdf nr 116 z 29.08.2017.pdf - Zarządzenie nr 116 z dnia 29.08.2017 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Żuromin za pierwsze półrocze 2017 r., informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2017 r.
 • pdf nr 117 z 29.08.2017.pdf - Zarządzenie nr 117 z dnia 29.08.2017 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zawarcia umów dzierżawy na grunty rolne, grunty zajęte pod garażami tymczasowymi usytuowanymi na działce 257 położonej w Żurominie przy ul. Wyzwolenia.
 • pdf nr 117a z 31.08.2017.pdf - Zarządzenie nr 117a z dnia 31.08.2017 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2017.
 • pdf nr 118 z 04.09.2017.pdf - Zarządzenie nr 118 z dnia 04.09.2017 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia warunków II przetargu na sprzedaż działek położonych we wsi Poniatowo.
 • pdf nr 119 z 04.09.2017.pdf - Zarządzenie nr 119 z dnia 04.09.2017 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania Programu Rewitalizacji Gminy i Miasta Żuromin na lata 2017-2023.
 • pdf nr 120 z 07.09.2017.pdf - Zarządzenie nr 120 z dnia 07.09.2017 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego dla zadania pn. „Zakup 50 sztuk sadzonek drzew gatunku klon kulisty.
 • pdf nr 121 z 08.09.2017.pdf - Zarządzenie nr 121 z dnia 08.09.2017 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zarządzenia konsultacji Rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Żuromin a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.
 • pdf nr 121a z 08.09.2017.pdf - Zarządzenie nr 121a z dnia 08.09.2017 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2017.
 • pdf nr 122 z 11.09.2017.pdf - Zarządzenie nr 122 z dnia 11.09.2017 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf nr 123 z 15.09.2017.pdf - Zarządzenie nr 123 z dnia 15.09.2017 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy i Miasta Żuromin na 2017 rok związanego z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój terenów zielonych w mieście etap I” w kwocie 1 245 695,04 zł.
 • pdf nr 124 z 19.09.2017.pdf - Zarządzenie nr 124 z dnia 19.09.2017 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Żuromin dotyczących zmiany organizacji ruchu w centrum miasta Żuromin.
 • pdf nr 125 z 27.09.2017.pdf - Zarządzenie nr 125 z dnia 27.09.2017 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Przebudowa ul. Zielony Rynek wraz z miejscami parkingowymi przy ul. Wetmańskiego i ul. Zwycięstwa oraz utwardzenie placu przy cmentarzu parafialnym w Poniatowie”.
 • pdf nr 126 z 27.09.2017.pdf - Zarządzenie nr 126 z dnia 27.09.2017 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin uchylające zarządzenia w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictw do głosowania oraz czynności związanych z pakietami wyborczymi.
 • pdf nr 127 z 27.09.2017.pdf - Zarządzenie nr 127 z dnia 27.09.2017 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejsko – Gminnego Żłobka w Żurominie.
 • pdf nr 128 z 27.09.2017.pdf - Zarządzenie nr 128 z dnia 27.09.2017 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Chamsku.
 • pdf nr 128a z 29.09.2017.pdf - Zarządzenie nr 128a z dnia295.09.2017 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2017.
 • pdf nr 129 z 03.10.2017.pdf - Zarządzenie nr 129 z dnia 03.10.2017 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Remont Centrum harcersko-oświatowego przy Zespole Szkół nr 1 w Żurominie”
 • pdf nr 130 z 05.10.2017.pdf - Zarządzenie nr 130 z dnia 05.10.2017 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji mającej na celu wybór nauczycieli ze szkół i przedszkoli do Nagrody Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z okazji Dnia Edukacji Narodowej w 2017 roku.
 • pdf nr 131 z 17.10.2017.pdf - Zarządzenie nr 131 z dnia 17.10.2017 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania zespołu spisowego i przeprowadzenia inwentaryzacji z natury pozostałych środków trwałych w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin oraz OSP znajdujących się na terenie Gminy Żuromin.
 • pdf nr 132 z 20.10.2017.pdf - Zarządzenie nr 132 z dnia 20.10.2017 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin zmieniające zarządzenie w sprawie scentralizowania zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie i Mieście Żuromin i jej jednostek budżetowych.
 • pdf nr 133 z 23.10.2017.pdf - Zarządzenie nr 133 z dnia 23.10.2017 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby dzieci w przedszkolach na terenie Gminy i Miasta Żuromin
 • pdf nr 134 z 25.10.2017.pdf - Zarządzenie nr 134 z dnia 25.10.2017 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2017
 • pdf nr 135 z 25.10.2017.pdf - Zarządzenie nr 135 z dnia 25.10.2017 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy za święto przypadające w dniu 11 listopada 2017 r.
 • pdf nr 136 z 26.10.2017.pdf - Zarządzenie nr 136 z dnia 26.10.2017 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie rozparzenia uwag do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości położonych na terenie Gminy Żuromin: Poniatowo, Chamsk, Cierpigórz, Brudnice, Franciszkowo i Olszewo
 • pdf nr 137 z 27.10.2017.pdf - Zarządzenie nr 137 z dnia 27.10.2017 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji ds. ustalenia wyników głosowania w sprawie konsultacji społecznych dotyczących zmiany organizacji ruchu w centrum miasta Żuromin.
 • pdf nr 138 z 27.10.2017.pdf - Zarządzenie nr 138 z dnia 27.10.2017 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji do ustalenia wyników głosowania w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2018.
 • pdf nr 139 z 30.10.2017.pdf - Zarządzenie nr 139 z dnia 30.10.2017 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. ,, Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy i Miasta Żuromin".
 • pdf nr 140 z 09.11.2017.pdf - Zarządzenie nr 140 z dnia 09.11.2017 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.,, Odśnieżanie odcinka dróg gminnych na terenie Miasta Żuromin- ul. Lidzbarskiej oraz ul. Warszawskiej w Żurominie w sezonie zimowym 2017/2018"
 • pdf nr 141 z 09.11.2017.pdf - Zarządzenie nr 141 z dnia 09.11.2017 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.,, Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Żuromin w sezonie zimowym 2017/2018"
 • pdf nr 142 z 09.11.2017.pdf - Zarządzenie nr 142 z dnia 9.11.2017 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania oraz ustalenia Regulaminu pracy Gminnej Komisji Socjalnej dla rozpatrywania wniosków o pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów.
 • pdf nr 145 z 15.11.2017.pdf - Zarządzenie nr 145 z dnia 15.11.2017 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zmiany Zarządzenia nr 142 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 9.11.2017 r. w sprawie powołania oraz ustalenia Regulaminu pracy Gminnej Komisji Socjalnej dla rozpatrywania wniosków o pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów.
 • pdf nr 146 z 16.11.2017.pdf - Zarządzenie nr 146 z dnia 16.11.2017 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia Konkursu na plakat,, Gatunki ptaków na terenie Miasta Żuromin"
 • pdf nr 147 z 20.11.2017.pdf - Zarządzenie nr 147 z dnia 20.11.2017 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zrzeczenia się odszkodowania przysługującego Gminie i Miastu Żuromin w związku z utratą własności nieruchomości.
 • pdf nr 148 z 20.11.2017.pdf - Zarządzenie nr 148 z dnia 20.11.2017 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.,, Odśnieżanie odcinka dróg gminnych na terenie Miasta Żuromin- ul. Lidzbarskiej oraz ul. Warszawskiej w Żurominie w sezonie zimowym 2017/2018
 • pdf nr 149 z 20.11.2017.pdf - Zarządzenie nr 149 z dnia 20.11.2017 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.,, Odśnieżanie odcinka dróg gminnych na terenie Gminy Żuromin w sezonie zimowym 2017/2018
 • pdf nr 150 z 22.11.2017.pdf - Zarządzenie nr 150 z dnia 22.11.2017 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji przetargowej do ceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.,, Zakup paliw do pojazdów Urzędu Gminy i Miasta Żuromin w systemie sprzedaży bezgotówkowej"
 • pdf nr 151 z 22.11.2017.pdf - Zarządzenie nr 151 z dnia 22.11.2017 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin Zmieniające zarządzenie w sprawie: scentralizowania zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie i Mieście Żuromin i jej jednostek budżetowych.
 • pdf nr 152 z 22.11.2017.pdf - Zarządzenie nr 152 z dnia 22.11.2017 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin
 • pdf nr 153 z 22.11.2017.pdf - Zarządzenie nr 153 z dnia 22.11.2017 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji do oceny i wskazania najkorzystniejszych ofert z przeprowadzonego zapytania ofertowego
 • pdf nr 154 z 29.11.2017.pdf - Zarządzenie nr 154 z dnia 29.11.2017 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2017
 • pdf nr 155 z 04.12.2017.pdf - Zarządzenie nr 155 z dnia 04.12.2017 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy i Miasta Żuromin dotyczących budowy otwartej strefy aktywności na terenie Miasta Żuromin
 • pdf nr 156 z 04.12.2017.pdf - Zarządzenie nr 156 z dnia 04.12.2017 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na zadanie pn.,, Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy i Miasta Żuromin"
 • pdf nr 157 z 05.12.2017.pdf - Zarządzenie nr 157 z dnia 05.12.2017 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zawarcia umowy najmu najmu lokalu użytkowania w budynku administracyjno- biurowym przy Pl. Józefa Piłsudskiego 3 w Żurominie i umowy dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Franciszkowo zabudowanej budynkiem zbiornicy padliny oraz ustalenia stawki czynszu.
 • pdf nr 158 z 12.12.2017.pdf - Zarządzenie nr 158 z dnia 12.12.2017 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn.,, Zakup materiałów budowlanych na realizację inwestycji Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Poniatowie"
 • pdf nr 159 z 12.12.2017.pdf - Zarządzenie nr 159 z dnia 12.12.2017 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy i Miasta w Żurominie
 • pdf nr 160 z 13.12.2017.pdf - Zarządzenie nr 160 z dnia 13.12.2017 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie przeznaczenia nieruchomości do najmu i ustalenia wysokości czynszu.
 • pdf nr 161 z 14.12.2017.pdf - Zarządzenie nr 161 z dnia 14.12.2017 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin zmieniające Zarządzenie w sprawie ustalenia komisji przetargowej na zadanie pn.,, Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy i Miasta Żuromin"
 • pdf nr 162 z 27.12.2017.pdf - Zarządzenie nr 162 z dnia 27.12.2017 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji z natury w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin i w n/w jednostkach
 • pdf nr 163 z 27.12.2017.pdf - Zarządzenie nr 163 z dnia 27.12.2017 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na zadanie pn. ,, Przebudowa boiska piłkarskiego i budowa bieżni prostej 4- torowej, rzutni do pchnięcia kulą, skoczni do skoku w dal i trójskoku przy Zespole Szkół nr 2 w Żurominie oraz boiska wielofunkcyjnego przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Raczynach do wielofunkcyjnego
 • pdf nr 164 z 29.12.2017.pdf - Zarządzenie nr 164 z dnia 29.12.2017 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2017
 • pdf nr 165 z 29.12.2017.pdf - Zarządzenie nr 165 z dnia 29.12.2017 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie planu audytu wewnętrznego na 2018 rok
 • pdf nr 23 z 20.02.2018.pdf - Zarządzenie nr 23 z dnia 20.02.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań własnych Gminy w 2018 roku w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy i Miasta Żuromin.