Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie

Zarządzenia Burmistrza 2020 - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie

Zarządzenia Burmistrza 2020

 • pdf Zarządzenie nr 1.2020 z dnia 2.01.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 1/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 2.01.2020r. w sprawie: ustalenia pogotowia kasowego dla Urzędu Gminy i Miasta Żuromin na rok 2020
 • pdf Zarządzenie nr 2.2020 z dnia 3.01.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 2/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 3.01.2020r. w sprawie:określenia podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli oraz ogłoszenia informacji o niej w Biuletynie Informacji Publicznej
 • pdf Zarządzenie nr 3.2020 z dnia 3.01.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 3/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 3.01.2020r. w sprawie:powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy i Miasta Żuromin"
 • pdf Zarządzenie nr 4.2020 z dnia 7.01.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 4/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 7.01.2020r. zmieniające Zarządzenie Nr 94/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 10 sierpnia 2015 w sprawie utworzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie i Mieście Żuromin oraz ustalenia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
 • pdf Zarządzenie nr 5.2020 z dnia 9.01.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 5/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 9.01.2020r. w sprawie: ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na projekt rozbiórki budynku zlokalizowanego na działce ewid. 631 w Żurominie
 • pdf Zarządzenie nr 6.2020 z dnia 9.01.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 6/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 6.01.2020r. w sprawie: ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na modernizację sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Plac Józefa Piłsudskiego, Plac Wolności, Warszawska i Lidzbarska w Żurominie
 • pdf Zarządzenie nr 8.2020 z dnia 17.01.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 8/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 17.01.2020r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy i Miasta w Żurominie
 • pdf Zarządzenie nr 9.2020 z dnia 20.01.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 9/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 20.01.2020r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę i Miasto
 • pdf Zarządzenie nr 10.2020 z dnia 20.01.2020r.pdf - Zarządzenie Nr 10/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 20.01.2020r. w sprawie: ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zakup kruszywa naturalnego - pospółki z przeznaczeniem na grogi gminne na terenie miasta i gminy Żuromin
 • pdf Zarządzenie nr 7.2020 z dnia 14.01.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 7/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 14.01.2020r. w sprawie ogłoszenia terminu wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenie Gminy i Miasta Żuromin
 • pdf Zarządzenie nr 11.2020 z dnia 24.01.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 11/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 24.01.2020r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania w 2020 r. zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowych do kwoty 2 500 000 zł rocznie
 • pdf Zarządzenie 12.2020 z dnia 27.01.2020r.pdf - Zarządzenie Nr 12/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 27.01.2020r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego dla zadania pn. "Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i inwestycji celu publicznego"
 • pdf Zarządzenie nr 14.2020 z dnia 28.01.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 14/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 28.01.2020r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn. "Dostawa i montaż regałów przejezdnych podwójnych i regału stacjonarnego do archiwum zakładowego"
 • pdf Zarządzenie nr 15.2020 z dnia 28.01.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 15/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 28.01.2020r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - kąpielisko wraz wraz z infrastrukturą, rzeka Wkra w miejscowości Brudnice"
 • pdf Zarządzenie nr 16.2020 z dnia 28.01.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 16/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 28.01.2020r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia kontroli podatkowej u podatników: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego na terenie Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf Zarządzenie nr 17.2020 z dnia 29.01.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 17/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 29.01.2020r. w sprawie ogłoszenia konkursu plastycznego pn. "Oddycham czystym powietrzem"
 • pdf Zarządzenie nr 18.2020 z dnia 29.01.2020r.pdf - Zarządzenie Nr 18/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 29.01.2020r. w sprawie: ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. "Wykonanie wyjścia ewakuacyjnego w Szkole Podstawowej 2 w Żurominie wraz z przystosowaniem pom. do warunków p.poż. - oddział przedszkolny"
 • pdf Zarządzenie nr 19.2020 z dnia 31.01.2020r.pdf - Zarządzenie Nr 19/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 31.01.2020r. w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Żurominie
 • pdf Zarządzenie nr 20.2020 z dnia 31.01.2020r.pdf - Zarządzenie Nr 20/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 31.01.2020r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na wykonanie 10 operatów szacunkowych dotyczących wyceny nieruchomości z tytułu wzrostu wartości w wyniku uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • pdf Zarządzenie nr 21.2020 z dnia 4.02.2020r.pdf - Zarządzenie Nr 21/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 4.02.2020r. w sprawie procedury przeprowadzenia kontroli podatkowej u podatników: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego na terenie Gminy i Miasta Żuromin
 • pdf Zarządzenie nr 22.2020 z dnia 4.02.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 22/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 4.02.2020r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli podatkowej u podatników: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego na terenie Gminy i Miasta Żuromin
 • pdf Zarządzenie nr 23.2020 z dnia 4.02.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 23/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 4.02.2020r. w sprawie ustalenia planu przeprowadzenia kontroli podatkowej u podatników: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego na terenie Gminy i Miasta Żuromin na rok 2020
 • pdf Zarządzenie nr 25.2020 z dnia 4.02.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 25/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 4.02.2020r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert oraz ustalenia regulaminu pracy komisji oraz szczegółowych zasad oceny ofert w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań własnych Gminy w 2020 roku w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf Zarządzenie nr 24.2020 z dnia 4.02.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 24/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 4.02.2020r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań własnych Gminy w 2020 roku w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy i Miasta Żuromin
 • pdf Zarządzenie nr 26.2020 z dnia 4.02.2020r..pdf - zmieniające Zarządzenie Nr 94/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 10 sierpnia 2015 roku w sprawie utworzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie i Mieście Żuromin oraz ustalenia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
 • pdf Zarządzenie nr 27.2020 z dnia 5.02.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 27/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 5.02.2020r. w sprawie: ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zakup i dostawę koszy na odpady komunalne do sołectw (Sadowo, Brudnice, Kliczewo Małe, Wólka Kliczewska) w gminie Żuromin
 • pdf Zarządzenie nr 28.2020 z dnia 7.02.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 28/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 7.02.2020r. w sprawie ustalenia sposobu wyliczania współczynnika struktury i propocji dotyczących rozliczeń podatku VAT w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin w 2020 roku
 • pdf Zarządzenie nr 29.2020 z dnia 7.02.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 29/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 7.02.2020r. w sprawie wyznaczania miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów
 • pdf Zarządzenie nr 30.2020 z dnia 11.02.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 30/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 11.02.2020r. w sprawie wprowadzenie regulaminu kontroli zarządczej w Gminie i Mieście Żuromin
 • pdf Zarządzenie nr 32.2020 z dnia 20.02.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 32/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 20.02.2020r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego dla ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy
 • pdf Zarządzenie nr 31.2020 z dnia 12.02.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 31/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 12.02.2020r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości i terminu podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
 • pdf Zarządzenie nr 33.2020 z dnia 26.02.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 33/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 26.02.2020r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli podatkowej u podatników: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego na terenie Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf Zarządzenie nr 34.2020 z dnia 28.02.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 34/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 28.02.2020r. w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żuromin
 • pdf Zarządzenie nr 35.2020 z dnia 3.03.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 35/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 3.03.2020r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie
 • pdf Zarządzenie nr 36.2020 z dnia 3.03.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 36/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 3.03.2020r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań własnych Gminy w 2020 roku w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy i Miasta
 • pdf Zarządzenie nr 37.2020 z dnia 4.03.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 37/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 4.03.2020r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na wykonanie wyceny dwóch działek niezabudowanych, położonych w Żurominie
 • pdf Zarządzenie Nr 39.2020 z dnia 11.03.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 39.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 11.03.2020r. w sprawie zakazu organizacji zajęć i imprez w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Co-2
 • pdf Zarządzenie nr 41.2020 z dnia 12.03.2020r.pdf - Zarządzenie Nr 41/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 12.03.2020r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Remonty cząstkowe dróg na terenie Gminy i Miasta Żuromin"
 • pdf Zarządzenie nr 40.2020 z dnia 12.03.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 40/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 12.03.2020r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na wykonanie wyceny podziału działki położonej we Wiadrowie
 • pdf Zarządzenie nr 42.2020 z dnia 17.03.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 42/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 17.03.2020r. w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie z siłowni miejskiej "Olimp"
 • pdf Zarządzenie nr 43.2020 z dnia 19.03.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 43/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 19.03.2020r. w sprawie ogłoszenia terminu wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenie Gminy i Miasta Żuromin
 • pdf Zarządzenie nr 44.2020 z dnia 20.03.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 44/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 20.03.2020r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin
 • pdf Zarządzenie nr 45.2020 z dnia 20.03.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 45/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 20.03.2020r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora ds. księgowości
 • pdf Zarządzenie nr 47.2020 z dnia 23.03.2020r.pdf - Zarządzenie Nr 47/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 23.03.2020r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego dotyczącego "sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości: Wiadrowo i Dąbrowa - część 2, zgodnie z Uchwałą Nr 115/XII/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 20 grudnia 2019r"
 • pdf Zarządzenie nr 48.2020 z dnia 23.03.2020r.pdf - Zarządzenie Nr 48/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 23.03.2020r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na wykonanie wyceny podziału działki położonej we Wiadrowie
 • pdf Zarządzenie nr 46.2020 z dnia 20.03.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 46/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 20.03.2020r. w sprawie przeciwdziałaniu rozpowszechniania się wirusa COVID-19 wśród mieszkańców Gminy i Miasta Żuromin
 • pdf Zarządzenie nr 49.2020 z dnia 23.03.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 49/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 23.03.2020r. w sprawie zakazu organizacji zajęć i imprez w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19
 • pdf Zarządzenie nr 50.2020 z dnia 23.03.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 50/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 23.03.2020r. w sprawie przeciwdziałaniu rozpowszechniania się wirus COVID-19 wśród mieszkańców Gminy i Miasta Żuromin
 • pdf Zarządzenie nr 51.2020 z dnia 24.0.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 51/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 24.03.2020r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na pełnienie funkcji koordynatora projektu - Zarządzanie projektem - koordynator projektu pn. "Żuromińska kuźnia kompetencji i umiejętności"
 • pdf Zarządzenie nr 53.2020 z dnia 23.03.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 53/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 24.03.2020r. w sprawie upoważnienia osób do wystawiania i podpisywania faktur VAT w imieniu Gminy i Miasta Żuromin
 • pdf Zarządzenie nr 54.2020 z dnia 25.03.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 54/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 25.03.2020r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2020.
 • pdf Zarządzenie nr 55.2020 z dnia 27.03.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 55/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 27.03.2020r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa gmina Żuromin"
 • pdf Zarządzenie nr 56.2020 z dnia 30.03.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 56/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 30.03.2020r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Żuromin oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Powiatowo- Miejskiej Biblioteki Publicznej i Żuromińskiego Centrum Kultury
 • pdf Zarządzenie nr 57.2020 z dnia 30.03.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 57/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 30.03.2020r. w sprawie powołania komisji dokonującej wyboru kandydata na stanowisko urzędnicze - podinspektora ds. księgowości w Wydziale Finansowym w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin
 • pdf Zarządzenie nr 57/a/2020.pdf - Zarządzenie Nr 57/a/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 31.03.2020r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2020.
 • pdf Zarządzenie nr 58.2020 z dnia 01.04.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 58/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 01.04.2020r.
 • pdf Zarządzenie nr 59.2020 z dnia 6.04.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 59/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 6.04.2020r. w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na wykonanie projektu technicznego pn. "Budowa ulicy Popiełuszki w Żurominie"
 • pdf Zarządzenie nr 60.2020 z dnia 6.04.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 59/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 6.04.2020r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy zdalnej w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin
 • pdf Zarządzene nr 61.2020 z dnia 10.04.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 61/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 10.04.2020r. w sprawie powołania Zespołu informatycznego do spraw obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020r.
 • pdf Zarządzenie nr 62.2020 z dnia 15.04.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 62/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 15.04.2020r. w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zakup i dostawę komputerów przenośnych w ramach realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego
 • pdf Zarządzenie nr 63.2020 z dnia 15.04.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 63/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 15.04.2020r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 59/2020r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 06.04.2020r. w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na wykonanie projektu "Budowa ulicy Popiełuszki w Żurominie
 • pdf Zarządzenie nr 66/2020 z dnia 21.04.2020 r. - Zarządzenie Nr 66/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 21.04.2020 r. w sprawie otwarcia targowiska "MÓJ RYNEK" w Żurominie
 • pdf Zarządzenie nr 64.2020 z dnia 20.04.2020r.pdf - Zarządzenie Nr 64/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 20.04.2020 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Żuromin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2019r.
 • pdf Zarządzenie nr 65.2020 z dnia 21.04.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 65/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 21.04.2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na wykonanie inwentaryzacji budowlanej lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Żurominie w budynku wielorodzinnym przy ul. Targowej 50/62B
 • pdf Zarządzenie nr 67.2020 z dnia 22.04.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 67/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 22.04.2020 r. w sprawie ustalenia warunków I przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Żurominie przy ulicy Działkowej
 • pdf Zarządzenie nr 69.2020 z dnia 29.04.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 69/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 29.04.2020 r. w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na wykonanie projektu technicznego pn. "Budowa przystanku PKS w Żurominie"
 • pdf Zarządzenie nr 70.2020 z dnia 29.04.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 70/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 29.04.2020 r. w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na wykonanie "Projektu parku przy ulicy Parkowej w Poniatowie"
 • pdf Zarządzenie nr 71.2020 z dnia 4.05.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 71/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 4.05.2020 r. w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na wykonanie inwentaryzacji budowlanej lokalu mieszkalnego położonego w budynku wielorodzinnym przy ul. Targowej w Żurominie.
 • pdf Zarządzenie nr 72.2020 z dnia 5.05.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 72/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 5.05.2020 r. w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na wykonanie wyceny wartości zabudowanej nieruchomości położonej w Żurominie
 • pdf Zarządzenie nr 76.2020 z dnia 6.05.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 76/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 6.05.2020 r. zmieniające zarządzenie Nr 49/2020 Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin z dnia 23 marca 2020r. w sprawie zakazu organizacji zajęć i imprez w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19
 • pdf Zarządzenie nr 73.2020 z dnia 5.05.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 73/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 5.05.2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Chamsk w celu zebrania opinii dotyczącej możliwości lokalizacji biogazowni rolniczej o mocy do 0,5 MW na działkach ewidencyjnych nr 1026/5 i 1027 w miejscowości Chamsk
 • pdf Zarządzenie nr 75.2020 z dnia 6.05.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 75/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 6.05.2020 r. zmieniające Zarządzenie nr 94/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 10 sierpnia 2015 roku w sprawie utworzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie i Mieście Żuromin oraz ustalenia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
 • pdf Zarządzenie nr 74.2020 z dnia 6.05.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 74/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 6.05.2020 r. w sprawie odwołania przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Żurominie przy ulicy Działkowej oznaczonej jako działka nr 2589/5
 • pdf Zarządzenie nr 77.2020 z dnia 7.05.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 77/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 7.05.2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin
 • pdf Zarządzenie nr 78.2020 z dnia 8.05.2020r. (2).pdf - Zarządzenie Nr 78/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 8.05.2020 r. w sprawie ustalenia warunków I przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Poniatowie przy ul. Ogrodowej
 • pdf Zarządzenie nr 79.2020 z dnia 8.05.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 79/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 8.05.2020 r. w sprawie zasad korzystania z kompleksu boisk sportowych "Moje Boisko ORLIK 2012" w Żurominie w trakcie epidemii COVID-19
 • pdf Zarządzenie nr 68.2020 z dnia 27.04.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 68/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 27.04.2020 r. w sprawie powołania komisji do oceny ofert na zakup i dostawę materiałów do przeprowadzenia warsztatów edukacyjnych w ramach realizacji w ramach konkursu HSC
 • pdf Zarządzenie nr 81.2020 z dnia 14.05.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 81/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 14.05.2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta Żuromin
 • pdf Zarządzenie nr 82.2020 z dnia 15.05.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 82/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 15.05.2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin
 • pdf Zarządzenie nr 84.2020 z dnia 18.05.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 84/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 18.05.2020 r. w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na wykonanie projektu technicznego pn.: "Rozbiórka budynku gospodarczego w Żurominie"
 • pdf Zarządzenie nr 83.2020 z dnia 15.05.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 83/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 15.05.2020 r. w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. "Roboty remontowe zaplecza hali sportowej w SP nr 1 w Żurominie"
 • pdf Zarządzenie nr 85.2020 z dnia 21.05.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 85/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 21.05.2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 205/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 4 listopada 2019 roku w sprawie powołania oraz ustalenia Regulaminu Pracy Gminnej Komisji Socjalnej dla rozpatrywania wniosków o pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów.
 • pdf Zarządzenie nr 86.2020 z dnia 22.05.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 86/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 22.05.2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 79/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 8 maja 2020 roku w sprawie zasad korzystania z kompleksu boisk sportowych "Moje Boisko Orlik 2012" w Żurominie w trakcie epidemii COVID-19
 • pdf Zarządzenie nr 87.2020 z dnia 22.05.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 87/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 22.05.2020 r. w sprawie powołania zespoły ds. ustalenia wyników konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Chamsk w celu zebrania opinii dotyczących możliwości lokalizacji biogazowni rolniczej o mocy do 0,5 MW na działkach ewidencyjnych nr 1026/5 i 1027 w miejscowości Chamsk
 • pdf Zarządzenie nr 89.2020 z dnia 26.05.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 89/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 26.05.2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf Zarządzenie nr 90.2020 z dnia 27.05.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 90/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 27.05.2020 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania i stosowania przepisów prawa w zakresie gospodarowania odpadami przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf Zarządzenie nr 91.2020 z dnia 27.05.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 91/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 28.05.2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie
 • pdf Zarządzenie nr 88.2020 z dnia 26.05.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 88/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 26.05.2020 r. w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa"
 • pdf Zarządzenie nr 92.2020 z dnia 1.06.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 92/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 1.06.2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - kąpielisko wraz z infrastrukturą, rzeka Wkra w miejscowości Brudnice - Etap I"
 • pdf Zarządzenie nr 94.2020 z dnia 2.06.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 94/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 1.06.2020 r. w sprawie otwarcia placów zabaw i siłowni plenerowych na terenie Gminy i Miasta Żuromin
 • pdf Zarządzenie nr 95.2020 z dnia 2.06.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 95/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 2.06.2020 r. zmieniające zarządzenie nr 49/2020 Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin z dnia 23 marca 2020r. w sprawie zakazu organizacji zajęć i imprez w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19
 • pdf Zarządzenie nr 96.2020 z dnia 2.06.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 96/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 2.06.2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze - informatyka
 • pdf Zarządzenie nr 93.2020 z dnia 2.06.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 93/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 2.06.2020 r. w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zakup komputerów przenośnych w ramach realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
 • pdf Zarządzenie nr 97.2020 z dnia 2.06.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 97/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 2.06.2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żurominie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego a także do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych.
 • pdf Zarządzenie nr 98.2020 z dnia 5.06.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 98/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 5.06.2020 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
 • pdf Zarządzenie nr 100.2020 z dnia 8.06.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 100/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 8.06.2020 r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego do realizacji zadań związanych z przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku
 • pdf Zarządzenie nr.99.2020 z dnia 5.06.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 99/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 5.06.2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Przebudowa ulicy Strzeleckiej"
 • pdf Zarządzenie nr 101.2020 z dnia 8.06.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 101/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 8.06.2020 r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji na dziecko niepełnosprawne w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego.
 • pdf Zarządzenie nr 102.2020 z dnia 9.06.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 102/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 9.06.2020 r. w sprawie powołania Zespołu informatycznego do spraw obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r.
 • pdf Zarządzenie nr 103.2020 z dnia 10.06.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 103/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 10.06.2020 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kliczewie Dużym z siedzibą: Kliczewo Duże, ul. Wspólna 68, 09-300 Żuromin
 • pdf Zarządzenie nr 91.a.2020 z dni 29.05.2020r.pdf - Zarządzenie Nr 91/a/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 29.05.2020 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2020
 • pdf Zarządzenie nr 104.2020 z dnia 15.06.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 104/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 15.06.2020 r. w sprawie powołania komisji dokonującej wyboru kandydata na stanowisko urzędnicze - informatyka w Wydziale Organizacyjnym w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin
 • pdf Zarządzenie nr 105.2020 z dnia 16.06.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 105/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 16.06.2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf Zarządzenie nr 106.2020 z dnia 18.06.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 106/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 18.06.2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr 94/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 10 sierpnia 2015 roku w sprawie utworzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie i Mieście Żuromin oraz ustalenia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
 • pdf Zarządzenie nr 107.2020 z dnia 18.06.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 107/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 18.06.2020 r. w sprawie ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej aktualizacji niektórych informacji z zakresu dotacji oświatowych
 • pdf Zarządzenie nr 80.2020 z dnia 8.05.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 80/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 8.05.2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 67/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 8 kwietnia 2019r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za udostępnienie nieruchomości w celu umieszczenia nośników reklamowych
 • pdf Zarządzenie nr 108.2020 z dnia 22.06.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 104/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 22.06.2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na wykonanie wyceny lokalu mieszkalnego wraz z ułamkową częścią gruntu w celu sprzedaży na rzecz najemcy
 • pdf Zarządzenie nr 80a.2020 z dnia 10.05.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 80a/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 10.05.2020 r. w sprawie zawarcia umów dzierżawy gruntu pod nośniki reklamowe na terenie miasta Żuromin
 • pdf Zarządzenie nr 111.2020 z dnia 26.06.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 111/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 26.06.2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na wykonanie 18 operatów szacunkowych dotyczących wyceny nieruchomości z tytułu wzrostu wartości w wyniku podziału, w celu ustalenia opłaty adiacenckiej.
 • pdf Zarządzenie nr 112.2020 z dnia 29.06.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 112/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 29.06.2020 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2020
 • pdf Zarządzenie nr 113.2020 z dnia 30.06.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 113/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 30.06.2020 r. w sprawie weryfikacji deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • pdf Zarządzenie nr 114.2020 z dnia 1.07.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 114/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 1.07.2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie przetargu pisemnego (ofertowego) nieograniczonego na najem garażu typu blaszak położonego w Żurominie przy ul. Wyzwolenia
 • pdf Zarządzenie nr 115.2020 z dnia 1.07.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 115/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 1.07.2020 r. w sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na "Organizację emisji obligacji komunalnych Gminy i Miasta Żuromin"
 • pdf Zarządzenie nr 109.2020 z dnia 22.06.2020r.pdf - Zarządzenie Nr 109/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 22.06.2020 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości i terminu podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
 • pdf Zarządzenie nr 110.2020 z dnia 22.06.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 110/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 22.06.2020 r. w sprawie ustalenia warunków I przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Żurominie przy ul. 3 Maja
 • pdf Zarządzenie nr 118.2020 z dnia 7.07.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 118/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 7.07.2020 r. w sprawie wyznaczenia Koordynatora do Spraw Dostępności w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin
 • pdf Zarządzenie nr 119.2020 z dnia 7.07.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 119/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 7.07.2020 r. w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożónych w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. "Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest na terenie Gminy i Miasta Żuromin"
 • pdf Zarządzenie nr 120.2020 z dnia 7.07.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 120/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 7.07.2020 r. w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn."Rozbudowa budynku świetlicy o pomieszczenie gospodarcze i garażowe" w miejscowości Będzymin
 • pdf Zarządzenie nr 123.2020 z dnia 10.07.2020r.pdf - Zarządzenie Nr 123/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 10.07.2020 r. w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zakup elementów ogrodzenia stadionu w Żurominie ul. Żeromskiego o długości 230m
 • pdf Zarządzenie nr 121.2020 z dnia 10.07.2020r.pdf - Zarządzenie Nr 121/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 10.07.2020 r. w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej nad realizacją inwestycji "Przebudowa ulicy Strzeleckiej w Żurominie"
 • pdf Zarządzenie nr 116.2020 z dnia 6.07.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 116/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 6.07.2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
 • pdf Zarządzenie nr 117.2020 z dnia 6.07.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 117/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 6.07.2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
 • pdf Zarządzenie nr 122.2020 z dnia 10.07.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 122/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 10.07.2020 r. w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji kanalizacyjnych nad realizacją inwestycji "Przebudowa ulicy Strzeleckiej w Żurominie"
 • pdf Zarządzenie nr 125.2020 z dnia 15.07.2020r.pdf - Zarządzenie Nr 125/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 15.07.2020 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żurominie do prowadzenia postępowań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 • pdf Zarządzenie nr 126.2020 z dnia 15.07.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 126/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 15.07.2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego pn. "Obsługa bankowa budżetu Gminy i Miasta Żuromin oraz jej jednostek organizacyjnych"
 • pdf Zarządzenie nr 127.2020 z dnia 20.07.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 127/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 20.07.2020 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania i stosowania przepisów prawa w zakresie gromadzenia nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych oraz pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych
 • pdf Zarządzenie nr 128.2020 z dnia 20.07.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 128/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 20.07.2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego pn. "Dostawa i montaż elementów placu zabaw i siłowni plenerowej na terenie Gminy i Miasta Żuromin"
 • pdf Zarządzenie nr 129.2020 z dnia 21.07.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 129/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 21.07.2020 r. w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Miejsko - Gminnego Żłobka w Żurominie
 • pdf Zarządzenie nr 130.2020 z dnia 21.07.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 130/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 21.07.2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji ściekowej w miejscowości Wiadrowo".
 • pdf Zarządzenie nr 131.2020 z dnia 21.07.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 131/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 21.07.2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn. "Opracowanie operatu wodnoprawnego - wylot nr 6 - ul. Zamojskiego w Żurominie na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych"
 • pdf Zarządzenie nr 132.2020 z dnia 23.07.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 132/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 23.07.2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na dostawę i montaż elementów placu zabaw do miejscowości Dąbrowice i Franciszkowo
 • pdf Zarządzenie nr 133.2020 z dnia 27.03.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 133/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 27.07.2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn. "Opracowanie operatu wodnoprawnego - wylot nr 6 - ul. Zamojskiego w Żurominie na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych"
 • pdf Zarządzenie nr 134.2020 z dnia 27.07.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 134/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 27.07.2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji ściekowej w miejscowości Wiadrowo".
 • pdf Zarządzenie nr 135.2020 z dnia 28.07.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 135/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 28.07.2020 r. w sprawie ustalenia warunków II przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Poniatowo przy ul. Ogrodowej.
 • pdf Zarządzenie nr 136.2020 z dnia 30.07.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 136/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 30.07.2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr 94/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 10 sierpnia 2015 roku w sprawie utworzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie i Mieście Żuromin oraz ustalenia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
 • pdf Zarządzenie nr 137.2020 z dnia 30.07.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 137/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 30.07.2020 r.w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny trzech ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na wykonanie podziałów działek położonych w Żurominie
 • pdf Zarządzenie nr 138.2020 z dnia 30.07.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 138/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 30.07.2020 r.w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - kąpielisko wraz z infrastrukturą, rzeka Wkra w miejscowości Brudnice - Etap - schody żelbetonowe na skarpie"
 • pdf Zarządzenie Nr 139.2020 z dnia 31.07.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 139/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 31.07.2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - kąpielisko wraz z infrastrukturą, rzeka Wkra w miejscowości Brudnice - Etap III - Oświetlenie zewnętrzne".
 • pdf Zarządzenie Nr 140.2020 z dnia 31.07.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 140/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 31.07.2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na wykonanie: 1) zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żuromin zgodnie z uchwałą Nr 160/XVIII/20 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 28 maja 2020r. 2) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Żuromin - obszar wiejski zgodnie z uchwałą Nr 174/XX/20 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 10 lipca 2020r.
 • pdf Zarządzenie Nr 141.2020 z dnia 03.08.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 141/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 03.08.2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Zakup wraz z dostawą wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla siedmiu szkół podstawowych na terenie Gminy i Miasta Żuromin w ramach projektu pn. "Żuromińska kuźnia kompetencji i umiejętności".
 • pdf Zarządzenie Nr 142.2020 z dnia 05.08.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 142/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 05.08.2020 r. w sprawie ustalenia warunków I przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Żurominie przy ul. Działkowej i Pl. Piłsudskiego.
 • pdf Zarządzenie Nr 143.2020 z dnia 06.08.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 143/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 06.08.2020 r. w sprawie ustalenia warunków I przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Żurominie przy ul. Malinowej.
 • pdf Zarządzenie Nr 144.2020 z dnia 07.08.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 144/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 07.08.2020 r. w sprawie zarządzenia konsultacji Rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Żuromin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.
 • pdf Zarządzenie nr 145.2020 z dnia 7.08.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 145/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 7.08.2020 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości i terminu podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
 • pdf Zarządzenie nr 146.2020 z dn.7.08.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 146/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 07.08.2020 r. w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt pn. "Rozwój zielono - niebieskiej infrastruktury w mieście Żuromin"
 • pdf Zarządzenie nr 147.2020 z dnia 19.08.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 147/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 19.08.2020 r. w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na wykonanie robót utrzymaniowych w korycie rzeki Luty na odcinku od km 17+420 do km 19+420
 • pdf Zarządzenie nr 148.2020 z dn. 19.08.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 148/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 19.08.2020 r. w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. "Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy i Miasta Żuromin"
 • pdf Zarządzenie nr 149.2020 z dn. 25.08.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 149/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 25.08.2020 r. w sprawie ustalenia zasad bezpieczeństwa w bezpośredniej obsłudze klientów w Urzędzie Gminy i Miasta w Żurominie w związku z zapobieganiem potencjalnym zarażeniom koronowirusem SARS-CoV-2 wywołującym COVID-19
 • pdf Zarządzenie nr 150.2020 z dn. 25.08.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 150/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 25.08.2020 r. w sprawie wprowadzenia procedury w przypadku stwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującego COVID-19 w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin
 • pdf Zarządzenie nr 151.2020 z dnia 25.08.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 151/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 25.08.2020 r. w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na wykonanie projektu technicznego pn. "Odwodnienie ulicy Osiedlowej w Olszewie"
 • pdf Zarządzenie nr 152.2020 z dnia 26.08.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 152/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 26.08.2020 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości i terminu podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
 • pdf Zarządzenie nr 154.2020 z dnia 27.08.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 154/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 27.08.2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 205/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 4 listopada 2019r. w sprawie powołania oraz ustalenia Regulaminu Pracy Gminnej Komisji Socjalnej dla rozpatrywania wniosków o pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów szkół
 • pdf Zarządzenie nr 155.2020 z dnia 28.08.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 155/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 28.08.2020 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 -2022
 • pdf Zarządzenie nr 153.2020 z dnia 27.08.2020r..pdf - Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 27.08.2020 r. w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na wykonanie projektu zabezpieczenia dworu i parku w Kliczewie Dużym
 • pdf Zarządzenie nr 156.2020 z dnia 31.08.2020r..pdf - Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 31.08.2020 r. w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na wykonanie prac porządkowych w parku otaczającym budynek dworu w Kliczewie Małym
 • pdf Zarządzenie nr 157.2020 z dnia 4.09.2020r..pdf - Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 4.09.2020 r. w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin
 • pdf Zarządzenie nr 158.2020 z dnia 8.09.2020r.pdf - Zarządzenie Nr 158/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 8.09.2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 135/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 28 lipca 2020 roku w sprawie ustalenia warunków II przetargu na sprzedaż nieruchomości położnej we wsi Poniatowo przy ul. Ogrodowej.
 • pdf Zarządzenie nr 159.2020 z dnia 8.09.2020 r..pdf - Zarządzenie Nr 159/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 08.09.2020 r. w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zakup materiałów chodnikowych na budowę ścieżki pieszo-rowerowej ul. RTM. Pileckiego w Poniatowie
 • pdf Zarządzenie nr 160.2020 z dnia 8.09.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 160/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 8.09.2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 142/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 5 sierpnia 2020 roku w sprawie ustalenia warunków I przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Żurominie ul. Działkowej i Pl. Piłsudskiego
 • pdf Zarządzenie nr 161.2020 z dnia 15.09.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 161/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 15.09.2020 r. w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na wykonanie prac porządkowych w parku otaczającym budynek dworu w Kliczewie Małym
 • pdf Zarządzenie nr 162.2020 z dnia 15.09.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 162/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 15.09.2020 r. w sprawie wzoru wniosku o przyznanie nagrody Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody Dyrektora szkoły/przedszkola za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze, opiekuńcze oraz rewitalizację innych zadań statutowych.
 • pdf Zarządzenie nr 163.2020 z dnia 15.09.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 163/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 15.09.2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Zakup wraz z dostawą wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla siedmiu szkół podstawowych na terenie Gminy i Miasta Żuromin w ramach projektu pn. "Żuromińska kuźnia kompetencji i umiejętności"
 • pdf Zarządzenie nr 164.2020 z dnia 17.09.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 164/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 17.09.2020 r. w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na przygotowanie projektu graficznego i wydruku plakatów i ulotek dot. realizacji zadania pn. "Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy i Miasta Żuromin"
 • pdf Zarządzenie nr 165.2020 z dnia 17.09.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 165/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 17.09.2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 149/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 25.08.2020r. w sprawie ustalenia zasad bezpieczeństwa w bezpośredniej obsłudze klientów w Urzędzie Gminy i Miasta w Żurominie w związku z zapobieganiem potencjalnym zarażeniom koronawirusem SARS-Co-2 wywołującym COVID-19
 • pdf Zarządzenie nr 166.2020 z dnia 17.09.2020r.pdf - Zarządzenie Nr 166/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 17.09.2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie.
 • pdf Zarządzenie nr 167.2020 z dnia 18.09.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 167/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 18.09.2020 r. w sprawie ustalenia komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego oraz multimedialnego dla siedmiu szkół podstawowych na terenie Gminy i Miasta Żuromin w ramach projektu pn."Żuromińska kuźnia kompetencji i umiejętności"
 • pdf Zarządzenie nr 168.2020 z dnia 18.09.2020r.pdf - Zarządzenie Nr 168/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 18.09.2020 r. w sprawie zawarcia umów dzierżawy na grunty rolne na terenie Gminy i Miasta Żuromin
 • pdf Zarządzenie nr 169.2020 z dnia 22.09.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 169/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 22.09.2020 r. w sprawie powołania Komisji ds. Przeprowadzenia Konsultacji Społecznych mającej na celu weryfikację złożonych zadań do budżetu obywatelskiego
 • pdf Zarządzenie nr 168a.2020 z dnia 18.09.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 168a/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 18.09.2020 r. w sprawie zawarcia umowy dzierżawy działki przy ul. Wyzwolenia w Żurominie.
 • pdf Zarządzenia nr 170.2020 z dnia 25.09.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 170/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 25.09.2020 r. w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zakup 40 sztuk sadzonek drzew
 • pdf Zarządzenie nr 171.2020 z dnia 28.09.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 171/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 28.09.2020 r. w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn. "Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Młudzynie o pomieszczenia garażowe"
 • pdf Zarządzenie nr 172.2020 z dnia 28.09.20202r..pdf - Zarządzenie Nr 172/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 28.09.2020 r. w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn. "Zakup i dostawa matereiałów do budowy drogi dojazdowej w ramach zadania n- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - kąpielisko wraz z infrastrukturą, rzeka Wkra w miejscowości Brudnice"
 • pdf Zarządzenie nr 173.2020 z dnia29.09.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 173/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 29.09.2020 r. w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Żuromin za pierwsze półrocze 2020r., informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2020r.
 • pdf Zarządzenie nr 174.2020 z dnia 6.10.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 174/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 6.10.2020 r. w sprawie powołania Zespołu zadaniowego do spraw wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (w skrócie PPK) w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin
 • pdf Zarządzenie nr 175.2020 z dnia 9.10.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 175/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 9.10.2020 r. w sprawie ustalenia warunków I przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Żurominie przy ul. Zwycięstwa u il. Jana Pawła II
 • pdf Zarządzenie nr 176.2020 z dnia 20.10.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 176/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 20.10.2020 r. w sprawie ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej aktualizacji niektórych informacji z zakresu dotacji oświatowych
 • pdf Zarządzenie nr 177.2020 z dnia 21.10.2020r.pdf - Zarządzenie Nr 177/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 21.10.2020 r. w sprawie odwołania członka Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Żurominie
 • pdf Zarządzenie nr 178.2020 z dnia 26.10.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 178/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 26.10.2020 r. w sprawie powołania komisji do ustalenia wyników głosowania w ramach budżetu obywatelskiego
 • pdf Zarządzenie nr 173.a.2020 z dnia 30.09.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 173/a/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 30.09.2020 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2020.
 • pdf Zarządzenie nr 179.2020 z dnia 27.10.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 179/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 27.10.2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 143/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 6 sierpnia 2020 w sprawie ustalenia warunków I przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Żurominie przy ul. Malinowej
 • pdf Zarządzenie nr 180.2020 z dnia 27.10.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 180/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 27.10.2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla pracownika Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie
 • pdf Zarządzenie nr 182.2020 z dnia 30.10.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 182/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 30.10.2020 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żurominie.
 • pdf Zarządzenie nr 183.2020 z dnia 30.10.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 183/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 30.10.2020 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żurominie.
 • pdf Zarządzenie nr 184.2020 z dnia 30.10.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 184/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 30.10.2020 r. w sprawie upoważnienia kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żurominie.
 • pdf Zarządzenie nr 185.2020 z dnia 30.10.2020r.pdf - Zarządzenie Nr 185/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 30.10.2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego oraz multimedialnego dla siedmiu szkół podstawowych na terenie Gminy i Miasta Żuromin w ramach projektu pn. "Żuromińska kuźnia kompetencji i umiejętności"
 • pdf Zarządzenie nr 186.2020 z dnia 2.11.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 186/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 2.11.2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej odc. od studni S11 do S18 w ul. Warszawskiej w Żurominie"
 • pdf Zarządzenie nr 187.2020 z dnia 3.11.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 187/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 3.11.2020 r. w sprawie ogłoszenia terminu wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, najmu oraz użyczenia na terenie Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf Zarządzenie nr 188.2020 z dnia 3.11.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 188/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 3.11.2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy i Miasta Żuromin"
 • pdf Zarządzenie nr 189.2020 z dnia 3.11.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 189/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 3.11.2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na usługę przeprowadzenia diagnozy potencjału i potrzeb rozwojowych uczestników projektu pn. "Żuromińska kuźnia kompetencji i umiejętności".
 • pdf Zarządzenie Nr 190.2020 z dnia 10.11.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 190/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 10.11.2020 r. w sprawie przyznania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
 • pdf Zarządzenie nr 191.2020 z dnia 10.11.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 191/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 10.11.2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn. "rozbudowa sieci wodociągowej w drodze gminnej, dz. nr ewid. 474 w Wiadrowie"
 • pdf Zarządzenie nr 192.2020 z dnia 10.11.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 192/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 10.11.2020 r. w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej
 • pdf Zarządzenie nr 193.2020 z dnia 10.11.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 193/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 10.11.2020 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2021 rok.
 • pdf Zarządzenie nr 194.2020 z dnia 16.11.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 194/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 16.11.2020 r. w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. "Utworzenie strony internetowej w ramach realizacji projektu "Gmina otwarta na rozwój""
 • pdf Zarządzenie nr 195.2020 z dnia 17.11.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 195/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 17.11.2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie.
 • pdf Zarządzenie nr 196.2020 z dnia 17.11.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 196/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 17.11.2020 r. w sprawie ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej aktualizacji niektórych informacji z zakresu dotacji oświatowych
 • pdf Zarządzenia nr 197.2020 z dnia 18.11.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 199/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 18.11.2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na wykonanie operatów szacunkowych w 2021r. dotyczących wyceny nieruchomości z tytułu wzrostu wartościw wyniku uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • pdf Zarządzenie nr 198.2020 z dnia 17.11.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 198/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 17.11.2020 r. w sprawie przygotowania oraz udziału Gminy i Miasta Żuromin w powiatowym ćwiczeniu obronnym pod kryptonimem "KRYZYS 2020"
 • pdf Zarządzenie nr 200.2020 z dnia 18.11.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 200/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 18.11.2020 r. w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania: "Zakup i dostawa serwerów z oprogramowaniem i UPS"
 • pdf Zarządzenie nr 202.2020 z dnia 18.11.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 202/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 18.11.2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn. "Odśnieżanie odcinka dróg gminnych na terenie miasta Żuromin - ul. Lidzbarskiej oraz ul. Warszawskiej w Żurominie w sezonie zimowym 2020/2021"
 • pdf Zarządzenie nr 203.2020 z dnia 18.11.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 203/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 18.11.2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn. "Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Żuromin w sezonie zimowym 2020/2021"
 • pdf Zarządzenie nr 205.2020 z dnia 27.11.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 205/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 27.11.2020 r. w sprawie: ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na wykonanie projektu technicznego pn. "Rozbiórka budynków przy ulicy Plac Józefa Piłsudskiego 21 w Żurominie"
 • pdf Zarządzenie nr 206.2020 z dnia 30.11.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 206/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 30.11.2020 r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie w zamian za dzień świąteczny przypadający 26 grudnia 2020r.
 • pdf Zarządzenie nr 187a.2020 z dnia 3.11.2020r..pdf - Zarządzenie nr 187a/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 3 listopada 2020r w sprawie ustalenia wysokości stawek z tytułu dzierżawy oraz najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Żuromin
 • pdf Zarządzenie nr 194.2020 z dnia 16.11.2020r..pdf - Zarządzenie nr 194/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 16 listopada 2020r w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. "Utworzenie strony internetowej w ramach realizacji projektu "Gmina otwarta na rozwój""
 • pdf Zarządzenie nr 199.2020 z dnia 18.11.2020r..pdf - Zarządzenie nr 199/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 18 listopada 2020r w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania polegającego na zabezpieczeniu budynku dworu w Kliczewie Małym
 • pdf Zarządzenie nr 201.2020 z dnia 18.11.2020r..pdf - Zarządzenie nr 201/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 18 listopada 2020r w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania dot. zabezpieczenia budynku dworu w Kliczewie Małym
 • pdf Zarządzenie nr 207.2020z dnia 3.12.2020r..pdf - Zarządzenie nr 207/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 3 grudnia 2020r w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn. "Odśnieżanie odcinka dróg gminnych na terenie Miasta Żuromin - ul. Lidzbarskiej oraz ul. Warszawskiej w Żurominie w sezonie zimowym 2020/2021"
 • pdf Zarządzenie nr 208.2020 z dnia 3.12.2020r..pdf - Zarządzenie nr 208/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 3 grudnia 2020r w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn. "Odśnieżanie odcinka dróg gminnych na terenie Miasta Żuromin w sezonie zimowym 2020/2021"
 • pdf Zarządzenie nr 209.2020 z dnia 3.12.2020r..pdf - Zarządzenie nr 209/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 3 grudnia 2020r w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. "Utworzenie strony internetowej w ramach realizacji projektu "Gmina otwarta na rozwój""
 • pdf Zarządzenie nr 211.2020 z dnia 3.12.2020r..pdf - Zarządzenie nr 211/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 3 grudnia 2020r w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn. "Zakup paliw do pojazdów Urzędu Gminy i Miasta Żuromin w systemie sprzedaży bezgotówkowej"
 • pdf Zarządzenie nr 212.2020 z dnia 3.12.2020r..pdf - Zarządzenie nr 212/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 3 grudnia 2020r w sprawie ogłoszenia terminu wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy oraz ustalenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego dla części gruntu pod pawilony handlowo - usługowe na ul. Zielony Rynek w Żurominie.
 • pdf Zarządzenie nr 210.2020 z dnia 3.12.2020r..pdf - Zarządzenie nr 210/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 3 grudnia 2020r w sprawie zawarcia umów dzierżaw oraz najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Żuromin
 • pdf Zarządzenie nr 213.2020 z dnia 3.12.2020r..pdf - Zarządzenie nr 213/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 3 grudnia 2020r w sprawie powołania i funkcjonowania Gminno - Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej w Żurominie
 • pdf Zarządzenie nr 214.2020 z dnia 3.12.2020r..pdf - Zarządzenie nr 214/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 3 grudnia 2020r w sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na "Organizację emisji obligacji komunalnych Gminy i Miasta Żuromin"
 • pdf Zarządzenie nr 215.2020 z dnia 4.12.2020r..pdf - Zarządzenie nr 215/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 4 grudnia 2020r w sprawie zmiany Zarządzenia nr 144/2020 Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin z dnia 7 sierpnia 2010r. w sprawie zarządzenia konsultacji Rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Żuromin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok
 • pdf Zarządzenie nr 216.2020 z dnia 8.12.2020r..pdf - Zarządzenie nr 216/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 8 grudnia 2020r w sprawie powołania komisji do oceny i wskazania najkorzystniejszych ofert z przeprowadzonego zapytania ofertowego
 • pdf Zarządzenie nr 217.2020 z dnia 10.12.2020r..pdf - Zarządzenie nr 217/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 10 grudnia 2020r w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej-ul. Lubowidzka w Wiadrowie i Brudnicach"
 • pdf Zarządzenia nr 218.2020 z dnia 11.12.2020r..pdf - Zarządzenie nr 218/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 11 grudnia 2020r w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadania pn. "Wykonania audytu wewnętrznego w Gminie i Mieście Żuromin i jej jednostkach organizacyjnych"
 • pdf nr 219.2020 z dnia 14.12.2020r..pdf - Zarządzenie nr 219/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 14 grudnia 2020r w sprawie ustalenia ceny nieruchomości i terminu podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
 • pdf Zarządzenie nr 220.2020 z dnia 14.12.2020r..pdf - Zarządzenie nr 220/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 14 grudnia 2020r w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na wykonanie:1.Wyceny wartości lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, położonego w budynku wielorodzinnym.2.Inwentaryzacji budowlanej lokalu mieszkalnego położonego w budynku wielorodzinnym.3.Wyceny wartości nieruchomości niezabudowanej.4.Wyceny wartości nieruchomości zabudowanej.5.Podziału jednej działki na dwie wraz ze stabilizacją punktów podziałowych po wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt podziału.6.Operatu szacunkowego dotyczącego wyceny wartości nieruchomości z tytułu wzrostu wartości w wyniku podziału, w celu ustalenia opłaty adiacenckiej.
 • pdf Zarządzenie nr 221.2020 z dnia 14.12.2020r..pdf - Zarządzenie nr 221/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 14 grudnia 2020r w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na "Organizację emisji obligacji komunalnych Gminy i Miasta Żuromin"
 • pdf Zarządzenie nr 222.2020 z dnia 22.12.2020r..pdf - Zarządzenie nr 222/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 22 grudnia 2020r w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnik akt dla żłobków oraz jednostek systemu oświaty Gminy i Miasta Żuromin
 • pdf Zarządzenie nr 223.2020 z dnia 29.12.2020r..pdf - Zarządzenie nr 223/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 29 grudnia 2020r w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego oraz multimedialnego dla siedmiu szkół podstawowych na terenie Gminy i Miasta Żuromin w ramach projektu pn. "Żuromińska kuźnia kompetencji i umiejętności"
 • pdf Zarządzenie nr 224.2020 z dnia 30.12.2020r.pdf - Zarządzenie nr 224/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 30 grudnia 2020r w sprawie powołania zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji kasy w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin i inwentaryzacji paliwa będącego na stanie Gminy i Miasta Żuromin
 • pdf Zarządzenie nr 225.2020 z dnia 31.12.2020r..pdf - Zarządzenie nr 225/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 31 grudnia 2020r w sprawie zawarcia umów i ustalenia stawek czynszu i tytułu dzierżawy sieci kanalizacyjnej sanitarnej i sieci wodociągowej stanowiących własność Gminy Żuromin.
 • pdf Zarządzenie nr 226.2020 z dnia 31.12.2020r..pdf - Zarządzenie nr 226/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 31 grudnia 2020r w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2020.