Biuletyn Informacji Publicznej Urzedu Gminy i Miasta w Żurominie

Biuletyn Informacji Publicznej Urzedu Gminy i Miasta w Żurominie - Zarządzenia Burmistrza 2021

 • pdf Zarządzenie Nr 1.2021 z dnia 4.01.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 1/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 4.01.2021r. w sprawie: ustalenia pogotowia kasowego dla Urzędu Gminy i Miasta Żuromin na rok 2021
 • pdf Zarządzenie Nr 2.2021 z dnia 7.01.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 2/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 7.01.2021r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości i terminu podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
 • pdf Zarządzenie Nr 3.2021 z dnia 7.01.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 3/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 7.01.2021r. w sprawie określenia podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli oraz ogłoszenia informacji o niej w Biuletynie Informacji Publicznej
 • pdf Zarządzenie Nr 4.2021 z dnia 8.01.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 4/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 8.01.2021r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania w 2021r. zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 2 500 000zł rocznie.
 • pdf Zarządzenie Nr 5.2021 z dnia 8.01.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 5/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 8.01.2021r. w sprawie zawarcia umowy i ustalenia stawki czynszu z tytułu dzierżawy części dachu Szkoły Podstawowej w Kliczewie Dużym.
 • pdf Zarządzenie Nr 6.2020 z dnia 8.01.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 6/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 8.01.2021r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Chamska w celu zebrania opinii dotyczących wyboru inwestycji realizowanej w miejscowości Chamsk, finansowanej z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wsparcie gmin popegeerowskich.
 • pdf Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego stwierdzające nieważność Zarządzenia Nr 6/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 8 stycznia 2021r.
 • pdf Zarządzenie Nr 7.2021 z dnia 11.01.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 7/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 11.01.2021r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin, których wartość nie przekracza kwoty 130.000,00zł
 • pdf Zarządzenie Nr 8.2021 z dnia 11.01.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 8/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 11.01.2021r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130.000,00 zł w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin
 • pdf Zarządzenie Nr 9.2021 z dnia 11.01.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 9/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 11.01.2021r. zmieniające Zarządzenie Nr 94/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 10 sierpnia 2015 roku w sprawie utworzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie i Mieście Żuromin oraz ustalenia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
 • pdf Zarządzenie Nr 10.2021 z dnia 18.01.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 10/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 10.01.2021r. w sprawie wprowadzenia: Karty audytu wewnętrznego, Księgi procedur audytu wewnętrznego, kodeksu Etyki Audytora Wewnętrznego oraz Programu zapewnienia i poprawy jakości audytu wewnętrznego w Gminie i Mieście Żuromin.
 • pdf Zarządzenie Nr 11.2021 z dnia 19.01.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 11/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 19.01.2021r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy do składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Żuromin w roku szkolnym 2021/2022
 • pdf Zarządzenie Nr 12.2021 z dnia 19.01.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 12/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 19.01.2021r. w sprawie analizy poniesionych w 2020 roku wydatków na wynagrodzenia nauczycieli oraz ustalenia jednorazowego dodatku uzupełniającego.
 • pdf Zarządzenie Nr 13.2021 z dnia 20.01.20201r..pdf - Zarządzenie Nr 13/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 19.01.2021r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminą i Miasto Żuromin.
 • pdf Zarządzenie Nr 14.2021 z dnia 25.01.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 14/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 25.01.2021r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego do realizacji zadań związanych z przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności w 2021 roku.
 • pdf Zarządzenie Nr 15.2021 z dnia 27.01.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 15/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 27.01.2021r. w sprawie ustalenia sposobu wyliczenia współczynnika struktury i proporcji dotyczących rozliczeń podatku VAT w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin
 • pdf Zarządzenie Nr 16.2021 z dnia 26.01.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 16/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 26.01.2021r. w sprawie dzierżawy gruntu oraz czynszu na Targowisku "Mój Rynek" w Żurominie
 • pdf Zarządzenia Nr 17.2021 z dnia 27.01.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 17/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 27.01.2021r. w sprawie ustalenia warunków przetargu na sprzedaż działki położonej w Poniatowie.
 • pdf Zarządzenie Nr 18.2021 z dnia 2.02.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 18/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 2.02.2021r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań własnych Gminy w 2021 roku w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy i Miasta Żuromin
 • pdf Zarządzenie Nr 19.2021 z dnia 2.02.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 19/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 2.02.2021r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert oraz ustalenia regulaminu pracy komisji oraz szczegółowych zasad oceny ofert w otwartym konkursie ofert na wykonywanie zadań własnych Gminy w 2021 roku w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf Zarządzenie Nr 20.2021 z dnia 4.02.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 20/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 4.02.2021r. w sprawie zmiany Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin, których wartość nie przekracza kwoty 130.000,00 z dnia 11 stycznia 2021r.
 • pdf Zarządzenie Nr 21.2021 z dnia 8.02.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 21/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 8.02.2021r. w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. "Opracowanie filmu promującego pn. "Żuromin - miejsce dla nas" w ramach realizacji projektu "Gmina otwarta na rozwój"
 • pdf Zarządzenie Nr 222021 z dnia 10.02.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 22/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 10.02.2021r. w sprawie ogłoszenia konkursu plastycznego pn. "Oddycham czystym powietrzem"
 • pdf Zarządzenie Nr 23.2021 z dnia 15.02.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 23/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 15.02.2021r. zmieniające Zarządzenie nr 21/2021 w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. "Opracowanie filmu promującego pn. "Żuromin - miejsce dla nas" w ramach realizacji projektu "Gmina otwarta na rozwój"
 • pdf Zarządzenie Nr 24.2021 z dnia 15.02.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 24/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 15.02.2021r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 62/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 27.03.2019r. w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej.
 • pdf Zarządzenie Nr 25.2021 z dnia 19.02.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 25/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 19.02.2021r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Kierownika Klubu "Senior+"
 • pdf Zarządzenie Nr 26.2021 z dnia 19.02.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 26/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 19.02.2021r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Klubu "Senior+"
 • pdf Zarządzenie nr 26.a.2021 z dnia 19.02.2021.pdf - Zarządzenie Nr 26/a/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 19.02.2021r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2021 roku
 • pdf Zarządzenie Nr 27.2021 z dnia 22.02.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 27/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 22.02.2021r. w sprawie: ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn. "Wykonanie balustrad na pomoście drewnianym w ramach zadania - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - kąpielisko wraz z infrastrukturą, rzeka Wkra w miejscowości Brudnice".
 • pdf Zarządzenie Nr 28.2021 z dnia 23.02.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 28/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 23.02.2021r. w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego dotyczącego przeprowadzenia kampanii reklamowej Google Ads strony www.inwestujwzurominie.pl w ramach realizacji projektu "Gmina otwarta na rozwój"
 • pdf Zarządzenie nr 29.2021 z dnia 23.02.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 29/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 23.02.2021r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań własnych Gminy w 2021 roku w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy i Miasta Żuromin
 • pdf Zarządzenia Nr 30.2021 z dnia 2.03.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 30/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 2.03.2021r. w sprawie ogłoszenia terminu wykazu oraz wysokości stawek z tytułu dzierżawy nieruchomości położonych na terenie Gminy i Miasta Żuromin
 • pdf Zarządzenie Nr 31.2021 z dnia 3.03.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 31/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 3.03.2021r. w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego dotyczącego przeprowadzenia kampanii reklamowej Google Ads strony www.inwestujwzurominie.pl w ramach realizacji projektu "Gmina otwarta na rozwój"
 • pdf Zatządzenie Nr 32.2021 z dnia 4.03.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 30/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 4.03.2021r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin zasad korzystania z poczty elektronicznej.
 • pdf Zarządzenie Nr 33.2021 z dnia 5.03.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 33/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 5.03.2021r. w sprawie zmian Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy i Miasta w Żurominie.
 • pdf Zarządzenie Nr 34.2021 z dnia 8.03.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 34/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 08.03.2021r. w sprawie wykazu lokali przeznaczonych do najmu oraz wysokości czynszu
 • pdf Zarządzenie Nr 35.2021 z dnia 9.03.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 35/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 09.03.2021r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji na dziecko niepełnosprawne w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego.
 • pdf Zarządzenie Nr 36.2021 z dnia 11.03.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 36/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 11.03.2021r. w sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn. "Remonty cząstkowe dróg na terenie Gminy i Miasta Żuromin".
 • pdf Zarządzenie Nr 37.2021 z dnia 15.03.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 37/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 15.03.2021r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy oraz ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego na działkach położonych przy ul. Zwycięstwa w Żurominie
 • pdf Zarządzenie Nr 38.2021 z dnia 16.03.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 38/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 16.03.2021r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej - ul. Lubowidzka w Wiadrowie i Brudnicach"
 • pdf Zarządzenie Nr 39.2021 z dnia 19.03.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 39/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 19.03.2021r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego dla ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy
 • pdf Zarządzenie Nr 40.2021 z dnia 22.03.2021r. z dnia 22.03.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 40/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 22.03.2021r. w sprawie ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej aktualizacji niektórych informacji z zakresu dotacji oświatowych.
 • pdf Zarządzenie Nr 41.2021 z dnia 25.03.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 41/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 25.03.2021r. w sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na wykonanie postępowania rozgraniczeniowego dla działek położonych w Żurominie oznaczonych numerami:199/2, 200, 201 i 202
 • pdf Zarządzenie Nr 42.2021 z dnia 25.03.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 44/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 25.03.2021r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości i terminu podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
 • pdf Zarządzenie nr 43.2021 z dnia 26.03.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 43/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 26.03.2021r. zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn. "Remonty cząstkowe dróg na terenie Gminy i Miasta Żuromin"
 • pdf Zarządzenie nr 44.2021 z dnia 26.03.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 44/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 26.03.2021r. w sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn. "Zakup i dostawa pospółki"
 • pdf Zarządzenie Nr 45.2021 z dnia 30.03.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 45/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 30.03.2021r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania planu finansowego Powiatowo - Miejskiej Biblioteki Publicznej i Żuromińskiego Centrum Kultury za rok 2020
 • pdf Zarządzenie Nr 46.2021 z 31.03.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 46/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 31.03.2021r. w sprawie powołania rzeczoznawców do szacowania zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego, jaj wylęgowych i pasz oraz sprzętu w związku ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt
 • pdf Zarządzenie Nr 47.2021 z dnia 31.03.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 47/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 31.03.2021r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin
 • pdf Zarządzenie Nr 48.2021 z dnia 7.04.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 48/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 7.04.2021r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Kierownika Klubu "Senior+"
 • pdf Zarządzenie Nr 49.2021 z dnia 07.04.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 49/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 07.04.2021r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Żuromin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2020r.
 • pdf Zarządzenie nr 50.2021 z dnia 8.04.2021 r..pdf - Zarządzenie Nr 50/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 08.04.2021r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf Zarządzenie Nr 51.2021 z dnia 9.04.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 51/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 9.04.2021r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej składników majątkowych w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin i Jednostkach OSP, środki trwałe konto 011
 • pdf Zarządzenie Nr 52.2021 z dnia 9.04.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 52/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 9.04.2021r. w sprawie ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego na działce położonej przy pl. Józefa Piłsudskiego 3 w Żurominie
 • pdf Zarządzenie Nr 53.2021 z dnia 12.04.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 53/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 12.04.2021r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora ds. budownictwa
 • pdf Zarządzenie Nr 54.2021 z dnia 12.04.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 54/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 12.04.2021r. w sprawie ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego na działce położonej przy ul. Przemysłowej w Żurominie.
 • pdf Zarządzenie Nr 55.2021 z dnia 12.04.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 55/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 12.04.2021r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 41/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 25.03.2021r. w sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na wykonanie postępowania rozgraniczeniowego dla działek położonych w Żurominie oznaczonych numerami:199/2, 200, 201 i 202
 • pdf Zarządzenie Nr 56.2021 z dnia 20.04.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 56/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 20.04.2021r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy i Miasta Żuromin w zamian za dzień świąteczny przypadający 1 maja 2021r.
 • pdf Zarządzenie Nr 57.2021 z dnia 20.04.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 57/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 20.04.2021r. w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zakup 40 sztuk sadzonek drzew
 • pdf Zarządzenie Nr 58.2021 z dnia 23.04.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 58/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 23.04.2021r. w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa ulicy Towarowej w Żurominie"
 • pdf Zarządzenie nr 59.2021 z dnia 23.04.2021r.pdf - Zarządzenie Nr 59/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 23.04.2021r. w sprawie powołania komisji dokonującej wyboru kandydata na stanowisko urzędnicze - podinspektora ds. budownictwa w Wydziale Infrastruktury, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf Zarządzenie Nr 60.2021 z dnia 27.04.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 60/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 27.04.2021r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 190/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 10 listopada 2020r. w sprawie przyznania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
 • pdf Zarządzenie nr 61.2021 z dnia 27.04.2021 r..pdf - Zarządzenie Nr 61/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 27.04.2021r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf Zarządzenie nr 61a.2021 z dnia 30.04.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 61/a/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 30.04.2021r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2021
 • pdf Zarządzenie Nr 65.2021 z dnia 13.05.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 65/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 13.05.2021r. w sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych w trybie rozeznania rynku na zadanie pn. "Wykonanie okablowania strukturalnego wraz z siecią bezprzewodową i konfiguracja urządzeń sieciowych dla siedmiu szkół podstawowych w ramach projektu "Żuromińska kuźnia kompetencji i umiejętności"
 • pdf Zarządzenie Nr 62.2021 z dnia 6.05.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 62/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 6.05.2021r. uchylające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej składników majątkowych w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin i Jednostkach OSP, środki trwałe konto 011
 • pdf Zarządzenie Nr 63.2021 z dnia 10.05.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 63/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 10.05.2021r. w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej drzew wraz z waloryzacją drzewostanu na obszarze parku podworskiego w miejscowości Poniatowo.
 • pdf Zarządzenie Nr 64.2021 z dnia 13.05.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 64/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 13.05.2021r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy zdalnej w Urzędzie Gminy i Miasta w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf Zarządzenie Nr 66.2021 z dnia 18.05.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 66/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 18.05.2021r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2021
 • pdf Zarządzenie Nr 67.2021 z dnia 19.05.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 67/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 19.05.2021r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia, ustalenia czynszu dzierżawnego oraz terminu podania do publicznej wiadomości wykazu działek przeznaczonych do dzierżawy.
 • pdf Zarządzenie Nr 68.2021 z dnia 26.05.2021`r.pdf - Zarządzenie Nr 68/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 26.05.2021r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Samorządowego Przedszkola Nr 1 w Żurominie, z siedzibą: Żuromin, ul. Wyzwolenia 14, 09-300 Żuromin
 • pdf Zarządzenie Nr 69.2021 z dnia 26.05.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 69/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 26.05.2021r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Żurominie, z siedzibą: Żuromin, u. Licealna 1, 09-300 Żuromin
 • pdf Zarządzenie Nr 70.2021 z dnia 28.05.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 70/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 28.05.2021r. w sprawie ustalenia warunków przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Żurominie.
 • pdf Zarządzenie Nr 71.2021 z dnia 1.06.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 71/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 1.06.2021r. w sprawie szkolenia pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin
 • pdf Zarządzenie Nr 72.2021 z dnia 1.06.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 72/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 1.06.2021r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Kierownika Klubu "Senior+"
 • pdf Zarządzenie Nr 73.2021 z dnia 1.06.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 72/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 1.06.2021r. w sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy i Miasta Żuromin pn. "Wymiana podłóg w Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w Żurominie"
 • pdf Zarządzenie Nr 74.2021 z dnia 1.06.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 74/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 1.06.2021r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy i Miasta w Żurominie
 • pdf Zarządzenie Nr 75.2021 z dnia 1.06.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 75/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 1.06.2021r. w sprawie odwołania i powołania członka Rady Nadzorczej Żuromińskich Zakładów Komunalnych Sp. z o.o.
 • pdf Zarządzenie Nr 76.2021 z dnia 2.06.2021r.pdf - Zarządzenie Nr 76/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 2.06.2021r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości i terminu podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
 • pdf Zarządzenie Nr 77.2021 z dnia 9. 06.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 77/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 9.06.2021r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej ulicy Kółkowej i ulicy Pileckiego w miejscowości Poniatowo"
 • pdf Zarządzenie Nr 78.2021 z dnia 10.06.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 78/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 10.06.2021r. w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia do użytku instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w Urzędzie Gminy i Miasta w Żurominie.
 • pdf Zarządzenie Nr 79.2021 z dnia 10.06.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 79/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 10.06.2021r. w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia do użytku instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku sortowni odpadów w Brudnicach.
 • pdf Zarządzenie Nr 80.2021 z dnia 11.06.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 80/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 11.06.2021r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na wykonanie postępowania rozgraniczeniowego dla działek położonych w Żurominie oznaczonych numerami: 199/2, 200,201 i 202.
 • pdf Zarządzenie Nr 82.2021 z dnia 15.06.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 82/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 15.06.2021r. zmieniające Zarządzenie Nr 94/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 10 sierpnia 2015 roku w sprawie utworzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie i Mieście Żuromin oraz ustalenia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Zarządzenia Burmistrza 2021