Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie

Inkubator Przedsiębiorczości - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie

REGULAMIN Żurominskiego Inkubatora Przedsiębiorczości

REGULAMIN 

Żuromińskiego Inkubatora Przedsiębiorczości

II

 

I. Postanowienia ogólne

 

§1

 

 1. Żuromiński Inkubator Przedsiębiorczości  - zwany dalej Inkubatorem z siedzibą w Żurominie przy ul. Warszawskiej 4, został utworzony celem wspierania lokalnej mikro, małej i średniej przedsiębiorczości oraz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych.
 2. Decyzje związane z działalnością Inkubatora, zarządzanie i nadzór podejmowane są przez Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin,

 

 

 

II. Cele i zadania Inkubatora

 

§2

 

Celem Inkubatora jest wspieranie lokalnej mikro, małej i średniej przedsiębiorczości oraz   aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych. Cel ten będzie realizowany poprzez objęcie    przedsiębiorców inkubowanych programem Inkubatora, rozumianym jako:

 1. zapewnienie miejsca, w którym przedsiębiorcy mogą rozpocząć działalność;
 2. oferowanie atrakcyjnych stawek opłat za czynsz;
 3. reklamowanie na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie w zakładce Inkubator, Przedsiębiorstw znajdujących się w Inkubatorze

 

 

III. Zasady przyjmowania firm do Inkubatora

 

§3

 

 1. Do Inkubatora przyjmowane są mikro, małe i średnie podmioty gospodarcze prowadzące oraz  rozpoczynające działalność o charakterze handlowo - usługowym.
 2. Nie przyjmuje się do Inkubatora podmiotów gospodarczych:
 1. których działalność jest uciążliwa dla środowiska naturalnego; 
 2. prowadzących działalność z naruszeniem obowiązujących przepisów prawnych ;
  1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do Inkubatora obowiązany jest złożyć wniosek o przyjęcie , który zawiera:
 1. wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy (stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu);
 2. dokumenty założycielskie firmy wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności gospodarczej lub wypis z KRS;  w przypadku kandydata rozpoczynającego działalność gospodarczą dokumenty założycielskie firmy należy dołączyć w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o przyjęcie do Inkubatora
 3. oświadczenie kandydata o posiadaniu uregulowanych należności publiczno - prawnych i innych względem właściwego Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Gminy  Żuromin;

4. Wstępnej weryfikacji złożonych wniosków dokonuje Wydział Geodezji Gospodarki 

    Nieruchomościami Rolnictwa i Planowania Przestrzennego, sprawdzając, czy kandydat 

    ubiegający się o przyjęcie do Inkubatora odpowiada w/w kryteriom .

5.   Wnioski kandydatów nie odpowiadające w/w kryteriom są zwracane wnioskodawcom 

      wraz z załącznikami.

6.   Decyzję w/s przyjęcia do Inkubatora podejmuje Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin.

7.   W przypadku, gdy kilku kandydatów spełnia warunki wymagane do przyjęcia do 

       Inkubatora, wyboru dokonuje Burmistrz. Gminy i Miasta Żuromin. Preferowane są nowo  

      powstałe podmioty gospodarcze oraz podmioty zatrudniające większą ilość pracowników.

8.   Podmiot gospodarczy przyjęty do Inkubatora obowiązany jest do podpisania umowy 

      najmu oraz złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z treścią Regulaminu działania  

      Inkubatora w terminie określonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin.

9.   Niezawarcie umowy w terminie, o którym mowa w pkt 8 jest równoznaczne z rezygnacją

      z prowadzenia działalności w ramach Inkubatora.

10. W oparciu o podpisaną umowę najmu,  pomieszczenia będące przedmiotem umowy będą 

      przekazywane przedsiębiorcom protokolarnie.

11. Podmiot gospodarczy może w każdym czasie zrezygnować z działania w ramach 

      Inkubatora z zachowaniem warunków określonych w dalszych zapisach regulaminu oraz   

      umową najmu.

 

 

IV. Warunki objęcia przedsiębiorcy programem Inkubatora

 

§4

 

 1. Programem Inkubatora może zostać objęty podmiot   spełniający poniższe kryteria:
 1. zamierzający rozpocząć działalność gospodarczą z siedzibą lub oddziałem na terenie Gminy i Miasta Żuromin;
 2. prowadzi działalność gospodarczą nie dłużej niż 3 lata (pozostałe podmioty gospodarcze mogą skorzystać z oferty wynajmu pomieszczeń w Inkubatorze na zasadach komercyjnych);
 1. posiada siedzibę rejestrową lub oddział na terenie Gminy i Miasta Żuromin;
 2. należy do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w rozumieniu Zalecenia Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich (2003/361/WE) oraz ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2004 r, Nr 173, poz. 1808 z późn. zm.);
 3. nie posiada zaległości publiczno – prawnych i innych wobec właściwego Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Gminy i Miasta Żuromin.

2.  Czas objęcia programem Inkubatora jest ograniczony do trzech lat  od dnia podpisania  umowy najmu.

 

 

V. Warunki korzystania z pomieszczeń Inkubatora

 

§5

 

 1. Podstawą korzystania z pomieszczeń Inkubatora jest zawarcie umowy pomiędzy przedsiębiorcą a Gminą i Miastem Żuromin. Wysokość stawek najmu jest określona        w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu. 
 2. Przedsiębiorca ponosi koszty najmu pomieszczenia oraz koszty eksploatacyjne przypadające indywidualnie na najemcę zgodnie z umową.
 3. Opuszczenie Inkubatora przez przedsiębiorców może nastąpić w wypadkach:

1) wygaśnięcia umowy najmu zawartej na czas określony;

2)wypowiedzenia umowy przez jedną ze stron z przyczyn określonych w umowie, a  w szczególności gdy Przedsiębiorca :

 • nie przestrzega Regulaminu Inkubatora bądź postanowień umowy najmu;
 • prowadzi działalność sprzeczną z obowiązującym prawem;
 • działa na szkodę Inkubatora lub innych przedsiębiorców lub zagraża ich bezpieczeństwu;
 • zalega z opłatami przez okres dłuższy niż 2 miesiące;
 • przeniesie siedzibę rejestrową lub oddział poza teren Gminy i Miasta Żuromin
 • zmieni sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorstw;
 • używa wynajęte pomieszczenie niezgodnie z przeznaczeniem albo podnajmuje pomieszczenie;
 • dokonuje zmian w wyglądzie zewnętrznym obiektu lub jego konstrukcji bez zgody Wynajmującego;
 • zmieni profil działalności na inny 
 • zawiesi działalność gospodarczą na okres dłuższy niż 3 miesiące;
 • złoży niezgodne z prawdą oświadczenie o posiadaniu uregulowanych należności publiczno - prawnych względem właściwego Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Gminy Miasta Żuromin;

 

VI. Uprawnienia i obowiązki podmiotów gospodarczych

działających w Inkubatorze

 

§6

1. Przedsiębiorcy uprawnieni są do:

 1.  występowania z wnioskami usprawnienia organizacji funkcjonowania Inkubatora;
 2. korzystania z pomieszczeń i urządzeń przeznaczonych do ogólnego użytku;
 3. dokonywania zmian służących poprawie funkcjonalności wynajmowanego pomieszczenia, po uzyskaniu pisemnej zgody  Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin ;
 4. korzystania z ogólnodostępnych mediów  z poszanowaniem zasad gospodarności;
 1. Przedsiębiorcy zobowiązani są do:
 1. przestrzegania postanowień regulaminu działania Inkubatora oraz postanowień umowy najmu,
 2. terminowego regulowania zobowiązań 
 3. dbania o stan wynajmowanego pomieszczenia i innych służących innym przedsiębiorcom;
 4. utrzymywania czystości, ładu i porządku wynajmowanego pomieszczenia i innych pomieszczeń ogólnego użytku;
 5. przestrzegania przepisów BHP i przeciwpożarowych.;
 6. zgłaszania wszelkich zauważonych usterek w mieniu Inkubatora;
 7. w przypadku opuszczenia pomieszczenia, doprowadzenia go do stanu pierwotnego – za wyjątkiem zmian, które zostaną pisemnie zaakceptowane przez Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin.
 1. Na terenie Inkubatora jest zabronione:
 1. przerabianie i naprawianie instalacji elektrycznej i grzewczej;
 2. udostępnianie  osobom nieupoważnionym kluczy do obiektów Inkubatora;
 3. używanie urządzeń wytwarzających nadmierny hałas;
 4. umieszczania znaków, napisów i reklam poza miejscami uzgodnionymi; 
 5. odstępowanie wynajętych pomieszczeń innym osobom lub podmiotom;

 

 1. Obowiązki Przedsiębiorców w zakresie zabezpieczenia mienia:

1) wszelkie sytuacje grożące zniszczeniem mienia lub jego utratą przedsiębiorca 

    niezwłocznie zgłasza Burmistrzowi;

            2) najmowane pomieszczenie, w którym nikt nie przebywa winno być zamknięte. Po 

               zakończeniu pracy najemca winien starannie zamknąć okna i drzwi pomieszczeń.

          3)   za wszelkie przypadki   uszkodzenia, zniszczenia  pomieszczenia Inkubatora osoba  

     winna ponosi odpowiedzialność materialną. 

 

 1. Zasady dostępności Inkubatora:

          1)  w dni robocze - od poniedziałku do piątku włącznie - w godzinach od 9:00 do 17:00  

               oraz w sobotę od godz. 800 do godz. 1400  teren Inkubatora jest dostępny dla 

               wszystkich klientów;

          2)  w pozostałych godzinach i w dni świąteczne na terenie budynku mogą przebywać 

               wyłącznie przedsiębiorcy i ich pracownicy;

    3)  osoby nietrzeźwe, bądź znajdujące się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu

         bądź innych środków podobnie działających, nie mogą przebywać w obiekcie  

         Inkubatora;

          4)  przedsiębiorca składa w Urzędzie Gminy i Miasta w Żurominie  wykaz 

               pracowników uprawnionych do przebywania i dysponowania kluczami do

               pomieszczeń;

          5)  odpowiedzialność za rzeczy i narzędzia pozostawione przez  Przedsiębiorcę

               w najmowanym pomieszczeniu ponosi Przedsiębiorca.

 

VII. Postanowienia końcowe

 

§7

 

1.  Burmistrz Gminy i Miasta w Żurominie ma prawo wydawać zalecenia dotyczące

     szczegółowych zasad porządkowych obowiązujących w Inkubatorze regulujące m.in.: 

     korzystanie z części wspólnych Inkubatora.

 1. Zalecenia podawane są do wiadomości poprzez ich wywieszenie na wewnętrznej tablicy 

     ogłoszeń.


Wysokość stawek najmu powierzchni w Żuromińskim Inkubatorze Przedsiębiorczości

     Załącznik nr 1

     do Zarządzenie nr 93/2022 Burmistrza Gminy

     i Miasta Żuromin z dnia 10 maja 2022 roku

     w sprawie zmiany Regulaminu Żuromińskiego

     Inkubatora Przedsiębiorczości w Żurominie

 

 

Wysokość stawek najmu powierzchni

w Żuromińskim Inkubatorze Przedsiębiorczości

 

1. Wysokość czynszu z tytułu najmu lokali w Żuromińskim Inkubatorze Przedsiębiorczości wynosi:

 

 1. 5,00 zł plus obowiązujący podatek VAT za 1 m2 powierzchni lokalu w I roku działalności gospodarczej,
 2. 9,00 zł plus obowiązujący podatek VAT za 1 m2 powierzchni lokalu w II roku działalności gospodarczej,
 3. 13,00 zł plus obowiązujący podatek VAT za 1 m2 powierzchni lokalu w III roku działalności gospodarczej,
 4. 20,00 plus obowiązujący podatek VAT za 1 m2 powierzchni lokalu w każdym następnym roku działalności gospodarczej,

 

 

2. Najemca lokali w Żuromińskim Inkubatorze Przedsiębiorczości ponosi również opłaty za: centralne ogrzewanie, wodę, kanalizację, energię elektryczną i odpady komunalne.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY dla osób ubiegających się o najem pomieszczeń w Żurominskim Inkubatorze Przedsiębiorczości