Żuromin - Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia Burmistrza 2020

 • pdf Zarządzenie nr 1.2020 z dnia 2.01.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 1/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 2.01.2020r. w sprawie: ustalenia pogotowia kasowego dla Urzędu Gminy i Miasta Żuromin na rok 2020
 • pdf Zarządzenie nr 2.2020 z dnia 3.01.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 2/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 3.01.2020r. w sprawie:określenia podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli oraz ogłoszenia informacji o niej w Biuletynie Informacji Publicznej
 • pdf Zarządzenie nr 3.2020 z dnia 3.01.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 3/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 3.01.2020r. w sprawie:powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy i Miasta Żuromin"
 • pdf Zarządzenie nr 4.2020 z dnia 7.01.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 4/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 7.01.2020r. zmieniające Zarządzenie Nr 94/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 10 sierpnia 2015 w sprawie utworzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie i Mieście Żuromin oraz ustalenia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
 • pdf Zarządzenie nr 5.2020 z dnia 9.01.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 5/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 9.01.2020r. w sprawie: ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na projekt rozbiórki budynku zlokalizowanego na działce ewid. 631 w Żurominie
 • pdf Zarządzenie nr 6.2020 z dnia 9.01.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 6/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 6.01.2020r. w sprawie: ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na modernizację sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Plac Józefa Piłsudskiego, Plac Wolności, Warszawska i Lidzbarska w Żurominie
 • pdf Zarządzenie nr 8.2020 z dnia 17.01.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 8/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 17.01.2020r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy i Miasta w Żurominie
 • pdf Zarządzenie nr 9.2020 z dnia 20.01.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 9/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 20.01.2020r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę i Miasto
 • pdf Zarządzenie nr 10.2020 z dnia 20.01.2020r.pdf - Zarządzenie Nr 10/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 20.01.2020r. w sprawie: ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zakup kruszywa naturalnego - pospółki z przeznaczeniem na grogi gminne na terenie miasta i gminy Żuromin
 • pdf Zarządzenie nr 7.2020 z dnia 14.01.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 7/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 14.01.2020r. w sprawie ogłoszenia terminu wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenie Gminy i Miasta Żuromin
 • pdf Zarządzenie nr 11.2020 z dnia 24.01.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 11/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 24.01.2020r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania w 2020 r. zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowych do kwoty 2 500 000 zł rocznie
 • pdf Zarządzenie 12.2020 z dnia 27.01.2020r.pdf - Zarządzenie Nr 12/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 27.01.2020r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego dla zadania pn. "Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i inwestycji celu publicznego"
 • pdf Zarządzenie nr 14.2020 z dnia 28.01.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 14/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 28.01.2020r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn. "Dostawa i montaż regałów przejezdnych podwójnych i regału stacjonarnego do archiwum zakładowego"
 • pdf Zarządzenie nr 15.2020 z dnia 28.01.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 15/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 28.01.2020r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - kąpielisko wraz wraz z infrastrukturą, rzeka Wkra w miejscowości Brudnice"
 • pdf Zarządzenie nr 16.2020 z dnia 28.01.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 16/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 28.01.2020r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia kontroli podatkowej u podatników: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego na terenie Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf Zarządzenie nr 17.2020 z dnia 29.01.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 17/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 29.01.2020r. w sprawie ogłoszenia konkursu plastycznego pn. "Oddycham czystym powietrzem"
 • pdf Zarządzenie nr 18.2020 z dnia 29.01.2020r.pdf - Zarządzenie Nr 18/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 29.01.2020r. w sprawie: ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. "Wykonanie wyjścia ewakuacyjnego w Szkole Podstawowej 2 w Żurominie wraz z przystosowaniem pom. do warunków p.poż. - oddział przedszkolny"
 • pdf Zarządzenie nr 19.2020 z dnia 31.01.2020r.pdf - Zarządzenie Nr 19/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 31.01.2020r. w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Żurominie
 • pdf Zarządzenie nr 20.2020 z dnia 31.01.2020r.pdf - Zarządzenie Nr 20/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 31.01.2020r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na wykonanie 10 operatów szacunkowych dotyczących wyceny nieruchomości z tytułu wzrostu wartości w wyniku uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • pdf Zarządzenie nr 21.2020 z dnia 4.02.2020r.pdf - Zarządzenie Nr 21/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 4.02.2020r. w sprawie procedury przeprowadzenia kontroli podatkowej u podatników: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego na terenie Gminy i Miasta Żuromin
 • pdf Zarządzenie nr 22.2020 z dnia 4.02.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 22/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 4.02.2020r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli podatkowej u podatników: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego na terenie Gminy i Miasta Żuromin
 • pdf Zarządzenie nr 23.2020 z dnia 4.02.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 23/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 4.02.2020r. w sprawie ustalenia planu przeprowadzenia kontroli podatkowej u podatników: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego na terenie Gminy i Miasta Żuromin na rok 2020
 • pdf Zarządzenie nr 25.2020 z dnia 4.02.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 25/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 4.02.2020r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert oraz ustalenia regulaminu pracy komisji oraz szczegółowych zasad oceny ofert w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań własnych Gminy w 2020 roku w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf Zarządzenie nr 24.2020 z dnia 4.02.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 24/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 4.02.2020r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań własnych Gminy w 2020 roku w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy i Miasta Żuromin
 • pdf Zarządzenie nr 26.2020 z dnia 4.02.2020r..pdf - zmieniające Zarządzenie Nr 94/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 10 sierpnia 2015 roku w sprawie utworzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie i Mieście Żuromin oraz ustalenia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
 • pdf Zarządzenie nr 27.2020 z dnia 5.02.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 27/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 5.02.2020r. w sprawie: ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zakup i dostawę koszy na odpady komunalne do sołectw (Sadowo, Brudnice, Kliczewo Małe, Wólka Kliczewska) w gminie Żuromin
 • pdf Zarządzenie nr 28.2020 z dnia 7.02.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 28/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 7.02.2020r. w sprawie ustalenia sposobu wyliczania współczynnika struktury i propocji dotyczących rozliczeń podatku VAT w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin w 2020 roku
 • pdf Zarządzenie nr 29.2020 z dnia 7.02.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 29/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 7.02.2020r. w sprawie wyznaczania miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów
 • pdf Zarządzenie nr 30.2020 z dnia 11.02.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 30/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 11.02.2020r. w sprawie wprowadzenie regulaminu kontroli zarządczej w Gminie i Mieście Żuromin
 • pdf Zarządzenie nr 32.2020 z dnia 20.02.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 32/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 20.02.2020r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego dla ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy
 • pdf Zarządzenie nr 31.2020 z dnia 12.02.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 31/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 12.02.2020r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości i terminu podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
 • pdf Zarządzenie nr 33.2020 z dnia 26.02.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 33/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 26.02.2020r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli podatkowej u podatników: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego na terenie Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf Zarządzenie nr 34.2020 z dnia 28.02.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 34/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 28.02.2020r. w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żuromin
 • pdf Zarządzenie nr 35.2020 z dnia 3.03.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 35/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 3.03.2020r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie
 • pdf Zarządzenie nr 36.2020 z dnia 3.03.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 36/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 3.03.2020r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań własnych Gminy w 2020 roku w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy i Miasta
 • pdf Zarządzenie nr 37.2020 z dnia 4.03.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 37/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 4.03.2020r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na wykonanie wyceny dwóch działek niezabudowanych, położonych w Żurominie
 • pdf Zarządzenie Nr 39.2020 z dnia 11.03.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 39.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 11.03.2020r. w sprawie zakazu organizacji zajęć i imprez w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Co-2
 • pdf nr 41.2020 z dnia 12.03.2020r.pdf - Zarządzenie Nr 41/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 12.03.2020r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Remonty cząstkowe dróg na terenie Gminy i Miasta Żuromin"
 • pdf nr 40.2020 z dnia 12.03.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 40/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 12.03.2020r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na wykonanie wyceny podziału działki położonej we Wiadrowie
 • pdf nr 42.2020 z dnia 17.03.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 42/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 17.03.2020r. w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie z siłowni miejskiej "Olimp"
 • pdf nr 43.2020 z dnia 19.03.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 43/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 19.03.2020r. w sprawie ogłoszenia terminu wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenie Gminy i Miasta Żuromin
 • pdf nr 44.2020 z dnia 20.03.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 44/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 20.03.2020r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin
 • pdf nr 45.2020 z dnia 20.03.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 45/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 20.03.2020r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora ds. księgowości
 • pdf nr 47.2020 z dnia 23.03.2020r.pdf - Zarządzenie Nr 47/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 23.03.2020r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego dotyczącego "sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości: Wiadrowo i Dąbrowa - część 2, zgodnie z Uchwałą Nr 115/XII/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 20 grudnia 2019r"
 • pdf nr 48.2020 z dnia 23.03.2020r.pdf - Zarządzenie Nr 48/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 23.03.2020r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na wykonanie wyceny podziału działki położonej we Wiadrowie
 • pdf nr 46.2020 z dnia 20.03.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 46/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 20.03.2020r. w sprawie przeciwdziałaniu rozpowszechniania się wirusa COVID-19 wśród mieszkańców Gminy i Miasta Żuromin
 • pdf nr 49.2020 z dnia 23.03.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 49/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 23.03.2020r. w sprawie zakazu organizacji zajęć i imprez w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19
 • pdf nr 50.2020 z dnia 23.03.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 50/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 23.03.2020r. w sprawie przeciwdziałaniu rozpowszechniania się wirus COVID-19 wśród mieszkańców Gminy i Miasta Żuromin
 • pdf nr 51.2020 z dnia 24.0.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 51/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 24.03.2020r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na pełnienie funkcji koordynatora projektu - Zarządzanie projektem - koordynator projektu pn. "Żuromińska kuźnia kompetencji i umiejętności"
 • pdf nr 53.2020 z dnia 23.03.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 53/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 24.03.2020r. w sprawie upoważnienia osób do wystawiania i podpisywania faktur VAT w imieniu Gminy i Miasta Żuromin
 • pdf nr 54.2020 z dnia 25.03.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 54/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 25.03.2020r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2020.
 • pdf nr 55.2020 z dnia 27.03.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 55/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 27.03.2020r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa gmina Żuromin"
 • pdf nr 57.2020 z dnia 30.03.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 57/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 30.03.2020r. w sprawie powołania komisji dokonującej wyboru kandydata na stanowisko urzędnicze - podinspektora ds. księgowości w Wydziale Finansowym w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin
 • pdf nr 58.2020 z dnia 01.04.2020r..pdf - Zarządzenie Nr 58/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 01.04.2020r.