Żuromin - Biuletyn Informacji Publicznej

Decyzja Starostwa Powiatowego w Żurominie RiŚ.6826.1.2019 z dnia 30.03.2020 

Komunikat ws. odpadów wytwarzanych przez osoby z potwierdzonym wirusem SARS-CoV-2 lub chorych na COVID-19

Link do komunikatu

 

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych obowiązujący od 1 marca 2020 do 31 grudnia 2020 roku dla gminy Żuromin

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych obowiązujący od 1 marca 2020 do 31 grudnia 2020 roku dla miasta Żuromin

INFORMACJA

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Brudnicach czynny jest  w następujących dniach i godzinach:

Wtorek – 9.00 – 16.00

Środa – 9.00 – 16.00

Sobota – 9.00 – 13.00

Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin

(-) Aneta Goliat

Segregujmy odpady komunalne również w parkach miejskich

Kalendarium statystycznych badan ankietowych 2020

Zaproszenie na konferencję pn. „Gospodarka odpadami komunalnymi”, która odbędzie się w piątek 24 stycznia 2020 roku o godz. 10.00

Liczba ludności stan na 31.12.2019r.

Informacja dla przedsiębiorców

  • pdf Informacja dla przedsiębiorców - Informacja dla przedsiębiorców
  • pdf Uchwała w sprawie górnych stawek opłat - w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych.

Harmonogram wywozu nieczystości stałych z terenu Gminy i Miasta Żuromin 01.01.2020 - 29.02.2020 r.

Druk DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI obowiązujący od 01.02.2020 r.

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można składać wypełniając elektroniczny formularz poprzez platformę ePUAP
 

Jednorazowa zmiana odbioru odpadów komunalnych - Gmina Żuromin - dot. dn. 01.01.2020 r.

Informacja dotycząca obowiązku rejestracji w bazie BDO jest dostępna na stronie https://bdo.mos.gov.pl

Objaśnienia prawne Ministra Klimatu dot wpisu do rejestru BDO

Jednorazowa zmiana odbioru odpadów komunalnych - Miasto Żuromin - dot. dn. 25.12.2019 r. oraz 26.12.2019 r.

  • png Obwieszczenie - Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 4 grudnia 2019 w związku z art. 401 pkt. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018r. poz. 2268, z późn. zm.)

 

Konkurs na stanowisko Dyrektora Powiatowo-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żurominie

 

Wybory do Izby Rolniczej

Informacja dotycząca kontroli w zakresie przestrzegania przez mieszkańców Gminy i Miasta Żuromin zasad segregacji odpadów komunalnych

 

Ogłoszenie - w sprawie wykonania uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa

Ogłoszenie - w sprawie wyłożenia od dnia 26.08.2019r. do wglądu  uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa

 

 

Wniosek o przyznanie dzierżawy gruntu na Targowisko "Mój Rynek" w Żurominie

Wnioski przyjmowane będą od 27.03.2019

 

Taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Żuromin oraz Gminy Lutocin  na wniosek Żuromińskich Zakładów Komunalnych Sp. zo.o. z dn. 12 marca 2018 roku oraz jego uzupełnienia z dn. 18 maja 2018 roku i korekty wniosku taryfowego z dn. 12 grudnia 2018 roku

 

Informacja

odnośnie systemu segregacji odpadów komunalnych

Obowiązuje następujący system segregacji odpadów komunalnych. 5 podstawowych frakcji odpadów komunalnych: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, odpady ulegające biodegradacji oraz odpady zielone należy zbierać do 5 worków bądź pojemników ( na terenie zabudowy wielorodzinnej) w następujący sposób:

-papier- odpady z papieru w tym tekturę, odpady opakowaniowe z papieru i tektury ( w tym: czasopisma, gazety, ulotki, prospekty, zeszyty, koperty, książki, tekturę, karton, worki i torebki papierowe, ) – worek koloru niebieskiego

 

- szkło – odpady ze szkła w tym odpady opakowaniowe ze szkła ( w tym: butelki szklane po napojach, słoiki i inne opakowania szklane, szklane opakowania po kosmetykach ) – worek koloru zielonego

 

- metale i tworzywa sztuczne – odpady metali, odpady opakowaniowe z metali, opady tworzyw sztucznych w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe – ( w tym: jednorazowe butelki po napojach typu PET, folie i torebki z tworzyw sztucznych, butelki po detergentach, kosmetykach i środkach czystości, puszki aluminiowe po napojach , puszki po konserwach, kartony po sokach, po mleku) – worek koloru żółtego

 

-odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów – odpady kuchenne i spożywcze ( w tym: obierki warzyw i owoców, resztki jedzenia) – worek koloru brązowego

 

- odpady zielone – ( w tym: skoszona trawa, liście, kwiaty, gałęzie drzew i krzewów, trociny i korę drzew) – worek koloru bezbarwnego

 

Druk deklaracji obowiązujący od 01.01.2019 r.

 

 

 

Obwieszczenie Starosty Żuromińskiego 14.01.2019 - w sprawie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę linii kablowych SN 30 kV, kabli światłowodowych w kanalizacji optotelekomunikacyjnej oraz sieci uziemienia.

 

 

  • pdf OBWIESZCZENIE - o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Żuromin 08-03-2017
  • pdf OBWIESZCZENIE - o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Żuromin oraz prognoz oddziaływania na środowisko do wymienionych planów miejscowych 08-03-2017

 

  • pdf Obwieszczenie 2017.01.23.pdf - OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 23 stycznia 2017r. o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego

 

Ogłoszenia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Żuromin oraz prognoz oddziaływania na środowisko do wymienionych planów miejscowych

  • pdf OBWIESZCZENIE 2017.02.21a.pdf - OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Żuromin z dnia 21 lutego 2017r.
  • pdf OBWIESZCZENIE 2017.02.21b.pdf - OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Żuromin oraz prognoz oddziaływania na środowisko do wymienionych planów miejscowych z dnia 21 lutego 2017r.

 

Stanowisko Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 29 czerwca 2016 w sprawie poparcia dla podziału statystycznego Województwa Mazowieckiego

 

Komunikat w sprawie afrykańskiego pomoru świń (ASF)