Żuromin - Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia Burmistrza 2018

 • pdf nr 1 z 02.01.2018.pdf - Zarządzenie nr 1 z dnia 02.01.2018 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia pogotowia kasowego dla Urzędu Gminy i Miasta Żuromin na 2018 rok
 • pdf nr 2 z 02.01.2018.pdf - Zarządzenie nr 2 z dnia 02.01.02018 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy za święto przypadające w dniu 06 stycznia 2018 r.
 • pdf nr 3 z 04.01.2018.pdf - Zarządzenie nr 3 z dnia 04.01.02018 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ogłoszenia konkursu plastycznego pn.,, Oddycham czystym powietrzem"
 • pdf nr 4 z 08.01.2018.pdf - Zarządzenie nr 4 z dnia 08.01.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu plastycznego pn.,, Oddycham czystym powietrzem"
 • pdf nr 5 z 09.01.2018.pdf - Zarządzenie nr 5 z dnia 09.01.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na wykonanie gminnej ewidencji dróg będących w zarządzie Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin
 • pdf nr 6 z 12.01.2018.pdf - Zarządzenie nr 6 z dnia 12.01.02018 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie ogłoszenia o przetargu na najem garaży typu blaszak położonych w w Żurominie przy ul. Wyzwolenia
 • pdf nr 7 z 15.01.2018.pdf - Zarządzenie nr 7 z dnia 15.01.02018 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny pfert złożonych w trybie zapytań ofertowych na wykonanie wyceny lokalu mieszkalnego nr 30 przy ul. targowej 50/62B w Żurominie oraz wyceny budynków Samorządowego Przedszkola Nr 1 i Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Żurominie.
 • pdf nr 8 z 17.01.2018.pdf - Zarządzenie nr 8 z dnia 17.01.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia sposobu wyliczania współczynnika struktury i proporcji dotyczących rozliczeń podatku VAT w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin w 2018 r.
 • pdf nr 9 z 18.01.2018.pdf - Zarządzenie nr 9 z dnia 18.01.02018 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.,, Remonty cząstkowe dróg na terenie Gminy i Miasta Żuromin"
 • pdf nr 10 z 18.01.2018.pdf - Zarządzenie nr 10 z dnia 18.01.02018 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy do składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Żuromin w roku szkolnym 2018/2019
 • pdf nr 11 z 19.01.2018.pdf - Zarządzenie nr 11 z dnia 19.01.02018 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie analizy poniesionych w 2017 roku wydatków na wynagrodzenia nauczycieli oraz ustalenia jednorazowego dodatku uzupełniającego
 • pdf nr 12 z 19.01.2018.pdf - Zarządzenie nr 12 z dnia 12.01.02018 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zmiany w Regulaminie Żuromińskiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Żurominie ustanowionego Zarządzeniem Nr 18/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 18 lutego 2016 roku
 • pdf nr 13 22.01.2018.pdf - Zarządzenie nr 13 z dnia 22.01.02018 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie przedłożenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Żuromin
 • pdf nr 14 z 31.01.2018.pdf - Zarządzenie nr 14 z dnia 31.01.02018 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań własnych Gminy w 2018 roku w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf nr 15 z 30.01.2018.pdf - Zarządzenie nr 15 z dnia 30.01.02018 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2018
 • pdf nr 16 z 07.02.2018.pdf - Zarządzenie nr 16 z dnia 07.01/2.02018 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie określenia trybu przyznania dotacji na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych ze środków z budżetu Gminy i Miasta Żuromin
 • pdf nr 17 07.02.2018.pdf - Zarządzenie nr 17 z dnia 07.002.02018 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zakup kruszywa naturalnego- pospółki z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych na terenie miasta i gminy Żuromin
 • pdf nr 18 z 13.02.2018.pdf - Zarządzenie nr 18 z dnia 13.02.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Żeromskiego w Żurominie”.
 • pdf nr 19 z 14.02.2018.pdf - Zarządzenie nr 19 z dnia 14.02.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert oraz ustalenia regulaminu pracy komisji oraz szczegółowych zasad oceny ofert w otwartym konkursie ofert na wykonywanie zadań własnych Gminy w 2018 roku w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf nr 20 z 14.02.2018.pdf - Zarządzenie nr 20 z dnia 14.02.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 • pdf nr 21 z 16.02.2018.pdf - Zarządzenie nr 21 z dnia 16.02.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zmiany Zarządzenia nr 19/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert oraz ustalenia regulaminu pracy komisji oraz szczegółowych zasad oceny ofert w otwartym konkursie ofert na wykonywanie zadań własnych Gminy w 2018 roku w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf nr 21A z 16.02.2018.pdf - Zarządzenie nr 21A z dnia 16.02.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie anulowania Zarządzenia nr 21/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 16 lutego w sprawie zmiany Zarządzenia nr 19/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 14 lutego 2018r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert oraz ustalenia regulaminu pracy komisji oraz szczegółowych zasad oceny ofert w otwartym konkursie ofert na wykonywanie zadań własnych Gminy w 2018 roku w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf nr 22 z 16.02.2018.pdf - Zarządzenie nr 22 z dnia 16.02.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Licealnej w Żurominie”.
 • pdf nr 23 z 20.02.2018.pdf - Zarządzenie nr 23 z dnia 20.02.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań własnych Gminy w 2018 roku w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf nr 24 z 22.02.2018.pdf - Zarządzenie nr 24 z dnia 22.02.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego dla zadania pn. „Opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i inwestycji celu publicznego”.
 • pdf nr 26 z 26.02.2018.pdf - Zarządzenie nr 26 z dnia 26.02.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na wykonanie podziału działki nr 182/4 położonej w Żurominie na sześć działek wraz ze stabilizacją punktów granicznych.
 • pdf nr 26a z 28.02.2018.pdf - Zarządzenie nr 26/a z dnia 28.02.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2018.
 • pdf nr 27 z 02.03.2018.pdf - Zarządzenie nr 27 z dnia 02.03.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Budowa targowiska gminnego w Żurominie przy ul. Zwycięstwa”.
 • pdf nr 28 z 02.03.2018.pdf - Zarządzenie nr 28 z dnia 02.03.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 2500000 zł rocznie.
 • pdf nr 29 z 02.03.2018.pdf - Zarządzenie nr 29 z dnia 02.03.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zmiany Zarządzenia nr 24/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 22.02.2018 w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego dla zadania pn. „Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i inwestycji celu publicznego”.
 • pdf nr 30 z 07.03.2018.pdf - Zarządzenie nr 30 z dnia 07.03.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie Regulaminu Żuromińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej.
 • pdf nr 31 z 08.03.2018.pdf - Zarządzenie nr 31 z dnia 08.03.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na wykonanie wyceny działki nr 746/2 o pow. 0,15 ha położonej we wsi Poniatowo
 • pdf nr 32 z 11.04.2018.pdf - Zarządzenie nr 32 z dnia 11.04.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadania pn.: "Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Rozwój terenów zielonych w mieście Żuromin-2018"".
 • pdf nr 33 z 20.03.2018.pdf - Zarządzenie nr 33 z dnia 20.03.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Budowa chodnika w Dąbrowie wraz z infrastrukturą w pasie drogi wojewódzkiej nr 563 na odcinku od km 37+330 do km 37+830 (strona prawa)"
 • pdf nr 34 z 20.03.2018.pdf - Zarządzenie nr 34 z dnia 20.03.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn. „Pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nad realizacją inwestycji „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Raczynach”.
 • pdf nr 35 z 20.03.2018.pdf - Zarządzenie nr 35 z dnia 20.03.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 Żurominie im. Stefana Żeromskiego z siedzibą: 09-300 Żuromin, ul. Wyzwolenia 12.
 • pdf nr 36 z 20.03.2018.pdf - Zarządzenie nr 36 z dnia 20.03.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 Żurominie im. Kornela Makuszyńskiego z siedzibą: 09-300 Żuromin, ul. Wiatraczna 16.
 • pdf nr 37 z 20.03.2018.pdf - Zarządzenie nr 37 z dnia 20.03.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Raczynach.
 • pdf nr 38 z 26.03.2018.pdf - Zarządzenie nr 38 z dnia 26.03.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytań ofertowych na wykonanie inwentaryzacji budowlanych budynków i obiektów: Samorządowej Szkoły Podstawowej w Kliczewie Dużym; Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chamsku; Samorządowej Szkoły Podstawowej w Będzyminie; Samorządowej Szkoły Podstawowej w Raczynach; Samorządowej Szkoły Podstawowej w Poniatowie.
 • pdf nr 39 z 28.03.2018.pdf - Zarządzenie nr 39 z dnia 28.03.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żurominie.
 • pdf nr 41 z 03.04.2018.pdf - Zarządzenie nr 41 z dnia 03.04.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na wykonanie projektu przebudowy skrzyżowania przy Zespole Szkół nr 1 w Żurominie - skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 563 w km 35+580 (ul. Wyzwolenia i Mławska) z drogą gminną ul. Żeromskiego oraz drogą powiatową nr 4607W (ul. Wyzwolenia) w Żurominie
 • pdf nr 42 z 05.04.2018.pdf - Zarządzenie nr 42 z dnia 05.04.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia wysokości dotacji na dziecko niepełnosprawne w niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego.
 • pdf nr 43 z 05.04.2018.pdf - Zarządzenie nr 43 z dnia 05.04.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na wykonanie podziału działki nr 600/16 o pow. 0,55 ha położonej w Poniatowie na dwie działki wraz ze stabilizacją punktów granicznych.
 • pdf nr 44 z 09.04.2018.pdf - Zarządzenie nr 44 z dnia 09.04.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zmiany Zarządzenia nr 27/2018 z dnia 2 marca 2018 r w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Budowa targowiska gminnego w Żurominie przy ul. Zwycięstwa".
 • pdf nr 45 z 09.04.2018.pdf - Zarządzenie nr 45 z dnia 09.04.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby dzieci w przedszkolach na terenie Gminy i Miasta Żuromin na 2018 rok.
 • pdf nr 46 z 09.04.2018.pdf - Zarządzenie nr 46 z dnia 09.04.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania Miejsko-Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
 • pdf nr 47 z 11.04.2018.pdf - Zarządzenie nr 47 z dnia 11.04.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na wykonanie podziału działki nr 239 o pow. 1,9413 ha położonej w Żurominie na cztery działki wraz ze stabilizacją punktów granicznych.
 • pdf nr 48 z 12.04.2018.pdf - Zarządzenie nr 48 z dnia 12.04.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia ceny nieruchomości i terminu podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
 • pdf nr 49 z 17.04.2018.pdf - Zarządzenie nr 49 z dnia 17.04.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ogłoszenia konkursu na "Najładniejszy ogródek przydomowy w Gminie i Mieście Żuromin".
 • pdf nr 50 z 18.04.2018.pdf - Zarządzenie nr 50 z dnia 18.04.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zakup cementu.
 • pdf nr 51 z 19.04.2018.pdf - Zarządzenie nr 51 z dnia 19.04.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na wykonanie projektu przebudowy skrzyżowania przy Zespole Szkół nr 1 w Żurominie - skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 563 w km 35+580 (ul. Wyzwolenia i Mławska) z drogą gminną ul. Żeromskiego oraz drogą powiatową nr 4607W (ul. Wyzwolenia) w Żurominie.
 • pdf nr 52 z 19.04.2018.pdf - Zarządzenie nr 52 z dnia 19.04.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ogłoszenia II Biegu Szlakiem Wiatraków Ziemi Żuromińskiej.
 • pdf nr 53 z 20.04.2018.pdf - Zarządzenie nr 53 z dnia 20.04.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na opracowanie studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego dla zadania pn.: "Rozwój terenów zielonych w mieście Żuromin- 2018" w ramach POIiŚ działanie 2.5 poprawa jakości środowiska miejskiego-rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonowania (2 typ projektu).
 • pdf nr 54 z 23.04.2018.pdf - Zarządzenie nr 54 z dnia 23.04.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Budowa targowiska gminnego w Żurominie przy ul. Zwycięstwa - oświetlenie terenu oraz instalacje elektryczne w hali, oraz instalacja odgromowa".
 • pdf nr 55 z 25.04.2018.pdf - Zarządzenie nr 55 z dnia 25.04.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na wykonanie 14 operatów szacunkowych dotyczących wyceny nieruchomości, w celu ustalenia opłaty adiacenckiej w związku ze wzrostem wartości na skutek podziału.
 • pdf nr 56 z 30.04.2018.pdf - Zarządzenie nr 56 z dnia 30.04.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Żuromin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2017r.
 • pdf nr 57 z 27.04.2018.pdf - Zarządzenie nr 57 z dnia 27.04.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2018.
 • pdf nr 58 z 04.05.2018.pdf - Zarządzenie nr 58 z dnia 04.05.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności elektrycznej nad realizacją inwestycji "Budowa targowiska gminnego w Żurominie przy ulicy Zwycięstwa".
 • pdf nr 59 z 04.05.2018.pdf - Zarządzenie nr 59 z dnia 04.05.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nad realizacją inwestycji "Budowa targowiska gminnego w Żurominie przy ulicy Zwycięstwa".
 • pdf nr 60 z 04.05.2018.pdf - Zarządzenie nr 60 z dnia 04.05.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na wykonanie projektów pn.:1. "Budowy parkingu przy Pl. Józefa Piłsudskiego w Żurominie",2. "Projekt infrastruktury drogowej na ulicy Leszczynowej i ulicy A. Kołodziejskiego w Żurominie",3. "Projektu na ul. Brzozowej, ul. Wiatracznej, ul. Osiedlowej, ul. Matejki i ul. Kopernika w Żurominie",4. "Przebudowa ul. Kwiatowej i ul. Wesołej w Kruszewie",5. "Budowa chodnika w Poniatowie".
 • pdf nr 61 z 07.05.2018.pdf - Zarządzenie nr 61 z dnia 07.05.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia ceny nieruchomości i terminu podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
 • pdf nr 62 z 14.05.2018.pdf - Zarządzenie nr 62 z dnia 14.05.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 42/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 9 listopada 2017 roku w sprawie powołania oraz ustalenia Regulaminu pracy Gminnej Komisji Socjalnej dla rozpatrywania wniosków o pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów.
 • pdf nr 63 z 16.05.2018.pdf - Zarządzenie nr 63 z dnia 16.05.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt pn. "Rozwój terenów zielonych w mieście Żuromin - 2018".
 • pdf nr 64 z 21.05.2018.pdf - Zarządzenie nr 64 z dnia 21.05.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie: ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zorganizowanie Rodzinnego Pikniku Profilaktycznego.
 • pdf nr 65 z 21.05.2018.pdf - Zarządzenie nr 65 z dnia 21.05.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ratownictwa i ochrony ludności.
 • pdf nr 66 z 22.05.2018.pdf - Zarządzenie nr 66 z dnia 22.05.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Przebudowa boiska piłkarskiego i budowa bieżni prostej 4-torowej, rzutni do pchnięcia kulą, skoczni do skoku w dal i trójskoku przy Zespole Szkół nr 2 w Żurominie".
 • pdf nr 67 z 23.05.2018.pdf - Zarządzenie nr 67 z dnia 23.05.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie: ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na wykonanie oznakowania poziomego dróg będących w zarządzie Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf nr 68 z 24.05.2018.pdf - Zarządzenie nr 68 z dnia 24.05.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na "Wykonywanie zadań Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy i Miasta w Żurominie".
 • pdf nr 69 z 24.05.2018.pdf - Zarządzenie nr 69 z dnia 24.05.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej - ul. Kwiatowej w Kruszewie".
 • pdf nr 70 z 29.05.2018.pdf - Zarządzenie nr 70 z dnia 29.05.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 49/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na "Najładniejszy ogródek przydomowy w Gminie i Mieście Żuromin".
 • pdf nr 71 z 29.05.2018.pdf - Zarządzenie nr 71 z dnia 29.05.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie: ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn.: "Remont trybun na stadionie miejskim w Żurominie-roboty rozbiórkowe".
 • pdf nr 72 z 30.05.2018.pdf - Zarządzenie nr 72 z dnia 30.05.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie: ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. "Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest na terenie Gminy i Miasta Żuromin".
 • pdf nr 73 z 05.06.2018.pdf - Zarządzenie nr 73 z dnia 05.06.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie: ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na wykonanie oznakowania poziomego dróg będących w zarządzie Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf nr 74 z 11.06.2018.pdf - Zarządzenie nr 74 z dnia 11.06.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie: ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn.: "Remont świetlicy wiejskiej w Chamsku".
 • pdf nr 75 z 11.06.2018.pdf - Zarządzenie nr 75 z dnia 11.06.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie: ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn.: "Remont ogrodzenia boiska w Dębsku".
 • pdf nr 76 z 15.06.2018.pdf - Zarządzenie nr 76 z dnia 15.06.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Stefana Żeromskiego w Żurominie z siedzibą: 09-300 Żuromin, ul. Wyzwolenia 12.
 • pdf nr 77 z 15.06.2018r.pdf - Zarządzenie nr 77 z dnia 15.06.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Żurominie im. Kornela Makuszyńskiego z siedzibą: 09-300 Żuromin, ul. Wiatraczna 16.
 • pdf nr 78 z 15.06.2018.pdf - Zarządzenie nr 78 z dnia 15.06.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Raczynach z siedzibą: Raczyny, ul. Kopernika 54, 09-300 Żuromin.
 • pdf nr 79 z 18.06.2018.pdf - Zarządzenie nr 79 z dnia 18.06.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na wykonanie okresowego przeglądu placów zabaw na terenie Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf nr 80 z 18.05.2018.pdf - Zarządzenie nr 80 z dnia 18.06.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie.
 • pdf nr 81 z 18.06.2018.pdf - Zarządzenie nr 81 z dnia 18.06.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku.
 • pdf nr 82 z 19.06.2018.pdf - Zarządzenie nr 82 z dnia 19.06.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Budowa oświetlenia - ul. Ogrodowej w Poniatowie i parkingu przy cmentarzu parafialnym w Poniatowie".
 • pdf nr 83 z 19.06.2018.pdf - Zarządzenie nr 83 z dnia 19.06.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia warunków przetargu na sprzedaż działek położonych w Żurominie.
 • pdf nr 84 z 22.06.2018.pdf - Zarządzenie nr 84 z dnia 22.06.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Remont płyty treningowej boiska na stadionie miejskim w Żurominie".
 • pdf nr 85 z 22.06.2018.pdf - Zarządzenie nr 85 z dnia 22.06.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie Ratownictwa i Ochrony Ludności Rodzaj zadania publicznego: Zapewnienie bezpieczeństwa na kąpielisku nad rzeką "Wkrą" w Brudnicach, okres letni tj. tylko weekendy 30 czerwiec - 1 lipiec, 7-8 lipiec, 14-15 lipiec, 21-22 lipiec, 28-29 lipiec 2018, 4-5 sierpień, 11-12 sierpień, 18-19 sierpień, 25-26 sierpień.
 • pdf nr 86 z 27.06.2018.pdf - Zarządzenie nr 86 z dnia 27.06.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2018.
 • pdf nr 87 z 26.06.2018.pdf - Zarządzenie nr 87 z dnia 26.06.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: "Remonty cząstkowe dróg na terenie Gminy i Miasta Żuromin".
 • pdf nr 88 z 28.06.2018.pdf - Zarządzenie nr 88 z dnia 28.06.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy i Miasta Żuromin w okresie od 06.08.2018 do 05.08.2021".
 • pdf nr. 90 z 02.07.2018.pdf - Zarządzenie nr 90 z dnia 02.07.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Stefana Żeromskiego w Żurominie z siedzibą: 09-300 Żuromin, ul. Wyzwolenia 12.
 • pdf nr 91 z 02.07.2018.pdf - Zarządzenie nr 100 z dnia 17.07.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Żurominie z siedzibą: 09-300 Żuromin, ul. Wiatraczna 16.
 • pdf nr 92 z 03.07.2018.pdf - Zarządzenie nr 92 z dnia 03.07.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania Klubu Senior+ w Żurominie.
 • pdf nr 93 z 12.07.2018.pdf - Zarządzenie nr 93 z dnia 12.07.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn.: "Remont trybun na stadionie miejskim w Żurominie - wykonanie nawierzchni z kostki brukowej".
 • pdf nr 94 z 12.07.2018.pdf - Zarządzenie nr 94 z dnia 12.07.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Będzyminie"
 • pdf nr 96 z 12.07.2018.pdf - Zarządzenie nr 96 z dnia 12.07.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn.: "Zakup i montaż trybun na stadionie miejskim w Żurominie".
 • pdf nr 97 z 16.07.2018.pdf - Zarządzenie nr 97 z dnia 16.07.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia ceny nieruchomości i terminu podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
 • pdf nr 99 z 17.07.2018.pdf - Zarządzenie nr 99 z dnia 17.07.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2018.
 • pdf nr 100 z 17.07.2018.pdf - Zarządzenie nr 100 z dnia 17.07.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia warunków przetargu na sprzedaż działki położonej we wsi Poniatowo.
 • pdf nr 101 z 19.07.2018.pdf - Zarządzenie nr 101 z dnia 19.07.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Budowa otwartych stref aktywności: wariant rozszerzony - dwa obiekty (Budowa otwartej strefy aktywności w parku przy ul. Zielonej w Żurominie i budowa otwartej strefy aktywności w parku przy ul. Lidzbarskiej w Żurominie)".
 • pdf nr 102 20.07.2018.pdf - Zarządzenie nr 102 z dnia 20.07.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. :"Zakup i montaż trybun na stadionie miejskim w Żurominie".
 • pdf nr 103 z 24.07.2018.pdf - Zarządzenie nr 103 z dnia 24.07.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. :"Remont ogrodzenia boiska w Dębsku".
 • pdf nr 104 z 24.07.2018.pdf - Zarządzenie nr 104 z dnia 24.07.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie Punktu Kontaktowego Wsparcia Państwa - Gospodarza (Host Nation Support - HNS) na terenie Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf nr 105 z 01.08.2018.pdf - Zarządzenie nr 105 z dnia 01.08.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 42/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 9 listopada 2017r. w sprawie powołania oraz ustalenia Regulaminu Pracy Gminnej Komisji Socjalnej dla rozpatrywania wniosków o pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów szkół.
 • pdf nr 106 z 02.08.2018.pdf - Zarządzenie nr 106 z dnia 02.08.2018 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Raczynach z siedzibą: Raczyny, ul. Kopernika 54, 09-300 Żuromin.