Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie

Zarządzenia Burmistrza 2021 - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie

 • pdf Zarządzenie Nr 1.2021 z dnia 4.01.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 1/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 4.01.2021r. w sprawie: ustalenia pogotowia kasowego dla Urzędu Gminy i Miasta Żuromin na rok 2021
 • pdf Zarządzenie Nr 2.2021 z dnia 7.01.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 2/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 7.01.2021r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości i terminu podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
 • pdf Zarządzenie Nr 3.2021 z dnia 7.01.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 3/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 7.01.2021r. w sprawie określenia podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli oraz ogłoszenia informacji o niej w Biuletynie Informacji Publicznej
 • pdf Zarządzenie Nr 4.2021 z dnia 8.01.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 4/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 8.01.2021r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania w 2021r. zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 2 500 000zł rocznie.
 • pdf Zarządzenie Nr 5.2021 z dnia 8.01.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 5/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 8.01.2021r. w sprawie zawarcia umowy i ustalenia stawki czynszu z tytułu dzierżawy części dachu Szkoły Podstawowej w Kliczewie Dużym.
 • pdf Zarządzenie Nr 6.2020 z dnia 8.01.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 6/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 8.01.2021r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Chamska w celu zebrania opinii dotyczących wyboru inwestycji realizowanej w miejscowości Chamsk, finansowanej z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wsparcie gmin popegeerowskich.
 • pdf Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego stwierdzające nieważność Zarządzenia Nr 6/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 8 stycznia 2021r.
 • pdf Zarządzenie Nr 7.2021 z dnia 11.01.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 7/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 11.01.2021r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin, których wartość nie przekracza kwoty 130.000,00zł
 • pdf Zarządzenie Nr 8.2021 z dnia 11.01.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 8/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 11.01.2021r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130.000,00 zł w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin
 • pdf Zarządzenie Nr 9.2021 z dnia 11.01.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 9/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 11.01.2021r. zmieniające Zarządzenie Nr 94/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 10 sierpnia 2015 roku w sprawie utworzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie i Mieście Żuromin oraz ustalenia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
 • pdf Zarządzenie Nr 10.2021 z dnia 18.01.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 10/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 10.01.2021r. w sprawie wprowadzenia: Karty audytu wewnętrznego, Księgi procedur audytu wewnętrznego, kodeksu Etyki Audytora Wewnętrznego oraz Programu zapewnienia i poprawy jakości audytu wewnętrznego w Gminie i Mieście Żuromin.
 • pdf Zarządzenie Nr 11.2021 z dnia 19.01.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 11/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 19.01.2021r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy do składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Żuromin w roku szkolnym 2021/2022
 • pdf Zarządzenie Nr 12.2021 z dnia 19.01.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 12/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 19.01.2021r. w sprawie analizy poniesionych w 2020 roku wydatków na wynagrodzenia nauczycieli oraz ustalenia jednorazowego dodatku uzupełniającego.
 • pdf Zarządzenie Nr 13.2021 z dnia 20.01.20201r..pdf - Zarządzenie Nr 13/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 19.01.2021r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminą i Miasto Żuromin.
 • pdf Zarządzenie Nr 14.2021 z dnia 25.01.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 14/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 25.01.2021r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego do realizacji zadań związanych z przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności w 2021 roku.
 • pdf Zarządzenie Nr 15.2021 z dnia 27.01.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 15/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 27.01.2021r. w sprawie ustalenia sposobu wyliczenia współczynnika struktury i proporcji dotyczących rozliczeń podatku VAT w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin
 • pdf Zarządzenie Nr 16.2021 z dnia 26.01.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 16/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 26.01.2021r. w sprawie dzierżawy gruntu oraz czynszu na Targowisku "Mój Rynek" w Żurominie
 • pdf Zarządzenia Nr 17.2021 z dnia 27.01.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 17/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 27.01.2021r. w sprawie ustalenia warunków przetargu na sprzedaż działki położonej w Poniatowie.
 • pdf Zarządzenie Nr 18.2021 z dnia 2.02.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 18/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 2.02.2021r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań własnych Gminy w 2021 roku w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy i Miasta Żuromin
 • pdf Zarządzenie Nr 19.2021 z dnia 2.02.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 19/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 2.02.2021r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert oraz ustalenia regulaminu pracy komisji oraz szczegółowych zasad oceny ofert w otwartym konkursie ofert na wykonywanie zadań własnych Gminy w 2021 roku w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf Zarządzenie Nr 20.2021 z dnia 4.02.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 20/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 4.02.2021r. w sprawie zmiany Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin, których wartość nie przekracza kwoty 130.000,00 z dnia 11 stycznia 2021r.
 • pdf Zarządzenie Nr 21.2021 z dnia 8.02.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 21/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 8.02.2021r. w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. "Opracowanie filmu promującego pn. "Żuromin - miejsce dla nas" w ramach realizacji projektu "Gmina otwarta na rozwój"
 • pdf Zarządzenie Nr 222021 z dnia 10.02.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 22/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 10.02.2021r. w sprawie ogłoszenia konkursu plastycznego pn. "Oddycham czystym powietrzem"
 • pdf Zarządzenie Nr 23.2021 z dnia 15.02.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 23/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 15.02.2021r. zmieniające Zarządzenie nr 21/2021 w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. "Opracowanie filmu promującego pn. "Żuromin - miejsce dla nas" w ramach realizacji projektu "Gmina otwarta na rozwój"
 • pdf Zarządzenie Nr 24.2021 z dnia 15.02.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 24/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 15.02.2021r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 62/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 27.03.2019r. w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej.
 • pdf Zarządzenie Nr 25.2021 z dnia 19.02.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 25/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 19.02.2021r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Kierownika Klubu "Senior+"
 • pdf Zarządzenie Nr 26.2021 z dnia 19.02.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 26/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 19.02.2021r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Klubu "Senior+"
 • pdf Zarządzenie nr 26.a.2021 z dnia 19.02.2021.pdf - Zarządzenie Nr 26/a/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 19.02.2021r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2021 roku
 • pdf Zarządzenie Nr 27.2021 z dnia 22.02.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 27/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 22.02.2021r. w sprawie: ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn. "Wykonanie balustrad na pomoście drewnianym w ramach zadania - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - kąpielisko wraz z infrastrukturą, rzeka Wkra w miejscowości Brudnice".
 • pdf Zarządzenie Nr 28.2021 z dnia 23.02.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 28/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 23.02.2021r. w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego dotyczącego przeprowadzenia kampanii reklamowej Google Ads strony www.inwestujwzurominie.pl w ramach realizacji projektu "Gmina otwarta na rozwój"
 • pdf Zarządzenie nr 29.2021 z dnia 23.02.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 29/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 23.02.2021r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań własnych Gminy w 2021 roku w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy i Miasta Żuromin
 • pdf Zarządzenia Nr 30.2021 z dnia 2.03.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 30/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 2.03.2021r. w sprawie ogłoszenia terminu wykazu oraz wysokości stawek z tytułu dzierżawy nieruchomości położonych na terenie Gminy i Miasta Żuromin
 • pdf Zarządzenie Nr 31.2021 z dnia 3.03.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 31/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 3.03.2021r. w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego dotyczącego przeprowadzenia kampanii reklamowej Google Ads strony www.inwestujwzurominie.pl w ramach realizacji projektu "Gmina otwarta na rozwój"
 • pdf Zatządzenie Nr 32.2021 z dnia 4.03.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 30/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 4.03.2021r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin zasad korzystania z poczty elektronicznej.
 • pdf Zarządzenie Nr 33.2021 z dnia 5.03.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 33/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 5.03.2021r. w sprawie zmian Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy i Miasta w Żurominie.
 • pdf Zarządzenie Nr 34.2021 z dnia 8.03.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 34/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 08.03.2021r. w sprawie wykazu lokali przeznaczonych do najmu oraz wysokości czynszu
 • pdf Zarządzenie Nr 35.2021 z dnia 9.03.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 35/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 09.03.2021r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji na dziecko niepełnosprawne w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego.
 • pdf Zarządzenie Nr 36.2021 z dnia 11.03.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 36/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 11.03.2021r. w sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn. "Remonty cząstkowe dróg na terenie Gminy i Miasta Żuromin".
 • pdf Zarządzenie Nr 37.2021 z dnia 15.03.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 37/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 15.03.2021r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy oraz ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego na działkach położonych przy ul. Zwycięstwa w Żurominie
 • pdf Zarządzenie Nr 38.2021 z dnia 16.03.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 38/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 16.03.2021r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej - ul. Lubowidzka w Wiadrowie i Brudnicach"
 • pdf Zarządzenie Nr 39.2021 z dnia 19.03.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 39/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 19.03.2021r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego dla ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy
 • pdf Zarządzenie Nr 40.2021 z dnia 22.03.2021r. z dnia 22.03.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 40/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 22.03.2021r. w sprawie ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej aktualizacji niektórych informacji z zakresu dotacji oświatowych.
 • pdf Zarządzenie Nr 41.2021 z dnia 25.03.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 41/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 25.03.2021r. w sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na wykonanie postępowania rozgraniczeniowego dla działek położonych w Żurominie oznaczonych numerami:199/2, 200, 201 i 202
 • pdf Zarządzenie Nr 42.2021 z dnia 25.03.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 44/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 25.03.2021r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości i terminu podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
 • pdf Zarządzenie nr 43.2021 z dnia 26.03.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 43/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 26.03.2021r. zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn. "Remonty cząstkowe dróg na terenie Gminy i Miasta Żuromin"
 • pdf Zarządzenie nr 44.2021 z dnia 26.03.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 44/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 26.03.2021r. w sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn. "Zakup i dostawa pospółki"
 • pdf Zarządzenie Nr 45.2021 z dnia 30.03.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 45/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 30.03.2021r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania planu finansowego Powiatowo - Miejskiej Biblioteki Publicznej i Żuromińskiego Centrum Kultury za rok 2020
 • pdf Zarządzenie Nr 46.2021 z 31.03.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 46/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 31.03.2021r. w sprawie powołania rzeczoznawców do szacowania zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego, jaj wylęgowych i pasz oraz sprzętu w związku ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt
 • pdf Zarządzenie Nr 47.2021 z dnia 31.03.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 47/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 31.03.2021r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin
 • pdf Zarządzenie Nr 48.2021 z dnia 7.04.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 48/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 7.04.2021r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Kierownika Klubu "Senior+"
 • pdf Zarządzenie Nr 49.2021 z dnia 07.04.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 49/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 07.04.2021r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Żuromin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2020r.
 • pdf Zarządzenie nr 50.2021 z dnia 8.04.2021 r..pdf - Zarządzenie Nr 50/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 08.04.2021r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf Zarządzenie Nr 51.2021 z dnia 9.04.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 51/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 9.04.2021r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej składników majątkowych w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin i Jednostkach OSP, środki trwałe konto 011
 • pdf Zarządzenie Nr 52.2021 z dnia 9.04.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 52/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 9.04.2021r. w sprawie ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego na działce położonej przy pl. Józefa Piłsudskiego 3 w Żurominie
 • pdf Zarządzenie Nr 53.2021 z dnia 12.04.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 53/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 12.04.2021r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora ds. budownictwa
 • pdf Zarządzenie Nr 54.2021 z dnia 12.04.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 54/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 12.04.2021r. w sprawie ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego na działce położonej przy ul. Przemysłowej w Żurominie.
 • pdf Zarządzenie Nr 55.2021 z dnia 12.04.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 55/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 12.04.2021r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 41/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 25.03.2021r. w sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na wykonanie postępowania rozgraniczeniowego dla działek położonych w Żurominie oznaczonych numerami:199/2, 200, 201 i 202
 • pdf Zarządzenie Nr 56.2021 z dnia 20.04.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 56/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 20.04.2021r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy i Miasta Żuromin w zamian za dzień świąteczny przypadający 1 maja 2021r.
 • pdf Zarządzenie Nr 57.2021 z dnia 20.04.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 57/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 20.04.2021r. w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zakup 40 sztuk sadzonek drzew
 • pdf Zarządzenie Nr 58.2021 z dnia 23.04.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 58/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 23.04.2021r. w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa ulicy Towarowej w Żurominie"
 • pdf Zarządzenie nr 59.2021 z dnia 23.04.2021r.pdf - Zarządzenie Nr 59/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 23.04.2021r. w sprawie powołania komisji dokonującej wyboru kandydata na stanowisko urzędnicze - podinspektora ds. budownictwa w Wydziale Infrastruktury, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf Zarządzenie Nr 60.2021 z dnia 27.04.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 60/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 27.04.2021r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 190/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 10 listopada 2020r. w sprawie przyznania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
 • pdf Zarządzenie nr 61.2021 z dnia 27.04.2021 r..pdf - Zarządzenie Nr 61/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 27.04.2021r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf Zarządzenie nr 61a.2021 z dnia 30.04.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 61/a/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 30.04.2021r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2021
 • pdf Zarządzenie Nr 65.2021 z dnia 13.05.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 65/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 13.05.2021r. w sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych w trybie rozeznania rynku na zadanie pn. "Wykonanie okablowania strukturalnego wraz z siecią bezprzewodową i konfiguracja urządzeń sieciowych dla siedmiu szkół podstawowych w ramach projektu "Żuromińska kuźnia kompetencji i umiejętności"
 • pdf Zarządzenie Nr 62.2021 z dnia 6.05.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 62/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 6.05.2021r. uchylające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej składników majątkowych w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin i Jednostkach OSP, środki trwałe konto 011
 • pdf Zarządzenie Nr 63.2021 z dnia 10.05.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 63/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 10.05.2021r. w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej drzew wraz z waloryzacją drzewostanu na obszarze parku podworskiego w miejscowości Poniatowo.
 • pdf Zarządzenie Nr 64.2021 z dnia 13.05.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 64/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 13.05.2021r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy zdalnej w Urzędzie Gminy i Miasta w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf Zarządzenie Nr 66.2021 z dnia 18.05.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 66/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 18.05.2021r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2021
 • pdf Zarządzenie Nr 67.2021 z dnia 19.05.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 67/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 19.05.2021r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia, ustalenia czynszu dzierżawnego oraz terminu podania do publicznej wiadomości wykazu działek przeznaczonych do dzierżawy.
 • pdf Zarządzenie Nr 68.2021 z dnia 26.05.2021`r.pdf - Zarządzenie Nr 68/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 26.05.2021r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Samorządowego Przedszkola Nr 1 w Żurominie, z siedzibą: Żuromin, ul. Wyzwolenia 14, 09-300 Żuromin
 • pdf Zarządzenie Nr 69.2021 z dnia 26.05.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 69/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 26.05.2021r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Żurominie, z siedzibą: Żuromin, u. Licealna 1, 09-300 Żuromin
 • pdf Zarządzenie Nr 70.2021 z dnia 28.05.2021 r..pdf - Zarządzenie Nr 70/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 28.05.2021r. w sprawie ustalenia warunków przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Żurominie.
 • pdf Zarządzenie Nr 71.2021 z dnia 1.06.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 71/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 1.06.2021r. w sprawie szkolenia pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin
 • pdf Zarządzenie Nr 72.2021 z dnia 1.06.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 72/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 1.06.2021r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Kierownika Klubu "Senior+"
 • pdf Zarządzenie Nr 73.2021 z dnia 1.06.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 72/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 1.06.2021r. w sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy i Miasta Żuromin pn. "Wymiana podłóg w Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w Żurominie"
 • pdf Zarządzenie Nr 74.2021 z dnia 1.06.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 74/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 1.06.2021r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy i Miasta w Żurominie
 • pdf Zarządzenie Nr 75.2021 z dnia 1.06.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 75/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 1.06.2021r. w sprawie odwołania i powołania członka Rady Nadzorczej Żuromińskich Zakładów Komunalnych Sp. z o.o.
 • pdf Zarządzenie Nr 76.2021 z dnia 2.06.2021r.pdf - Zarządzenie Nr 76/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 2.06.2021r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości i terminu podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
 • pdf Zarządzenie Nr 77.2021 z dnia 9. 06.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 77/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 9.06.2021r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej ulicy Kółkowej i ulicy Pileckiego w miejscowości Poniatowo"
 • pdf Zarządzenie Nr 78.2021 z dnia 10.06.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 78/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 10.06.2021r. w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia do użytku instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w Urzędzie Gminy i Miasta w Żurominie.
 • pdf Zarządzenie Nr 79.2021 z dnia 10.06.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 79/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 10.06.2021r. w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia do użytku instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku sortowni odpadów w Brudnicach.
 • pdf Zarządzenie Nr 80.2021 z dnia 11.06.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 80/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 11.06.2021r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na wykonanie postępowania rozgraniczeniowego dla działek położonych w Żurominie oznaczonych numerami: 199/2, 200,201 i 202.
 • pdf Zarządzenie Nr 82.2021 z dnia 15.06.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 82/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 15.06.2021r. zmieniające Zarządzenie Nr 94/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 10 sierpnia 2015 roku w sprawie utworzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie i Mieście Żuromin oraz ustalenia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
 • pdf Zarządzenie Nr 81.2021 z dnia 15.06.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 81/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 15.06.2021r. w sprawie powołania komisji do rozpatrywania wniosków o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie zadania związanego z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych (ROD)
 • pdf Zarządzenie Nr 83.2021 z dnia 17.06.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 82/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 17.06.2021r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie przetargu pisemnego (ofertowego) nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości położonej w Żurominie przy ul. Antoniego Wolskiego
 • pdf Zarządzenie Nr 84.2021 z dnia 21.06.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 84/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 21.06.2021r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie zadania związanego z rozwojem rodzinnych ogródków działkowych położonych na terenie Miasta Żuromin.
 • pdf Zarządzenie Nr 85.2021 z dnia 22.06.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 85/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 22.06.2021r. w sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn. "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy i Miasta Żuromin w okresie od 06.08.2021 do 05.08.2023"
 • pdf Zarządzenie Nr 86.2021 z dnia 22.06.2021 z dnia 22.06.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 86/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 22.06.2021r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowe w Kliczewie Dużym z siedzibą: Kliczewo Duże, ul. Wspólna 68, 09-300 Żuromin
 • pdf Zarządzenie Nr 87.2021 z dnia 23.06.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 87/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 23.06.2021r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Żurominie, z siedzibą: 09-300 Żuromin, ul. Licealna 1
 • pdf Zarządzenie Nr 88.2021 z dnia 23.06.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 88/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 23.06.2021r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Samorządowego Przedszkola Nr 1 w Żurominie, z siedzibą: 09-300 Żuromin, ul. Wyzwolenia 14.
 • pdf Zarządzenie Nr 89.2021 z dnia 25.06.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 89/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 25.06.2021r. w sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn. "Zakup koszy do segregacji"
 • pdf Zarządzenie Nr 90.2021 z dnia 25.06.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 90/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 25.06.2021r. zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej ulicy Kółkowej i ulicy Pileckiego w miejscowości Poniatowo"
 • pdf Zarządzenie Nr 90.a.2021 z dnia 30.06.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 90/a/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 30.06.2021r. w sprawie powołania Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • pdf Zarządzenie Nr 91.2021 z dnia 30.06.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 91/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 30.06.2021r. w sprawie zasad zaszeregowania, przeszeregowania i awansowania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf Zarządzenie Nr 91a2021 z dnia 30.06.2021r....pdf - Zarządzenie Nr 91/a/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 30.06.2021r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2021.
 • pdf Zarządzenie Nr 92.2021 z dnia 01.07.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 92/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 01.07.2021r. w sprawie: ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa kanalizacji ściekowej wraz z przyłączami w ul. Warszawskiej, Platynowej, Miedzianej, Żelaznej oraz Srebrnej w Żurominie"
 • pdf Zarządzenie Nr 93.2021 z dnia 02.07.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 93/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 02.07.2021r. w sprawie: ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego dotyczącego realizacji zadania pn. "Zagospodarowanie terenu w sołectwie Kosewo".
 • pdf Zarządzenie Nr 94.2021 z dnia 02.07.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 94/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 02.07.2021r. w sprawie: ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zakup materiałów promocyjnych w ramach realizacji projektu "Gmina otwarta na rozwój".
 • pdf Zarządzenie Nr 95.2021 z dnia 05.07.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 95/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 05.07.2021r. w sprawie: ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego dotyczącego dostawy i montażu elementów placów zabaw w miejscowości Brudnice, Kliczewo Małe orz Poniatowo.
 • pdf Zarządzenie Nr 96.2021 z dnia 06.07.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 96/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 06.07.2021r. w sprawie: ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej nad realizacją inwestycji: "Przebudowa ulicy Kółkowej i ul. Pileckiego w miejscowości Poniatowo".
 • pdf Zarządzenie Nr 97.2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 08.07.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 97/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 08.07.2021r. w sprawie: ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego dotyczącego wykonania więźby dachowej i pokrycia dachowego na rozbudowanej części budynku świetlicy wiejskiej o pomieszczenie gospodarcze w Młudzynie.
 • pdf Zarządzenie Nr 98.2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 08.07.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 98/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 08.07.2021r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
 • pdf Zarządzenie Nr 99.2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 08.07.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 99/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 08.07.2021r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
 • pdf Zarządzenie Nr 100.2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 09.07.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 100/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 09.07.2021r. w sprawie: ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego dotyczącego malowania pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Brudnicach.
 • pdf Zarządzenie Nr 101.2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 09.07.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 101/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 09.07.2021r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 70/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie ustalenia warunków przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Żurominie.
 • pdf Zarządzenie Nr 102.2021 z dnia 09.07.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 102/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 09.07.2021r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn. "Rozwój terenów zielonych w miejscowości Żuromin przy ul. Jana Pawła II".
 • pdf Zarządzenie Nr 103.2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 12.07.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 103/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 12.07.2021r. w sprawie: ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zakup materiałów promocyjnych w ramach realizacji projektu "Gmina otwarta na rozwój".
 • pdf Zarządzenie Nr 104.2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 15.07.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 104/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 15.07.2021r. w sprawie zmiany Zarządzenie Nr 97/2021 z dnia 8 lipca 2021r. w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego dotyczącego wykonania więźby dachowej i pokrycia dachowego na rozbudowanej części budynku świetlicy wiejskiej o pomieszczenie gospodarcze w Młudzynie.
 • pdf Zarządzenie Nr 105.2021 z dnia 20.07.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 105/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 20.07.2021r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Żurominie, z siedzibą: 09-300 Żuromin, ul. Licealna 1
 • pdf Zarządzenie Nr 106.2021 z dnia 20.07.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 106/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 20.07.2021r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Samorządowego Przedszkola Nr 1 w Żurominie, z siedzibą: 09-300 Żuromin, ul. Wyzwolenia 14
 • pdf Zarządzenie Nr 107.2021 z dnia 20.07.2021r.pdf - Zarządzenie Nr 107/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 20.07.2021r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn. "Modernizacja drogi gminnej Olszewo-Sadowo"
 • pdf Zarządzenie Nr 108.2021 z dnia 27.07.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 108/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 27.07.2021r. w sprawie: ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru terenów zielonych nad realizacją inwestycji dot. Rozwoju terenów zielonych w miejscowości Żuromin przy ul. Jana Pawła II.
 • pdf Zarządzenie Nr 109.2021 z dnia 27.07.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 109/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 27.07.2021r. w sprawie: ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego dotyczącego wykonania więźby dachowej i pokrycia dachowego na rozbudowanej części budynku świetlicy wiejskiej o pomieszczenia gospodarcze w Młudzynie.
 • pdf Zarządzenie Nr 110.2021 z dnia 4.08.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 110/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 4.08.2021r. w sprawie: ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na wykonanie projektu i wydruku edukacyjnej książeczki i kolorowanki w ramach realizacji zadania "Zorganizowanie dwóch akcji informacyjno-edukacyjnych dotyczących ochrony powietrza na terenie Gminy i Miasta Żuromin"
 • pdf Zarządzenie Nr 111.2021 z dnia 4.08.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 111/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 4.08.2021r. w sprawie: ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa kotłowni wraz z zewnętrzną instalacją gazową w budynku Stadionu Miejskiego"
 • pdf Zarządzenie Nr 112.2021 z dnia 4.08.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 112/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 4.08.2021r. w sprawie: ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego dla zadania pn. "Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Nadratowie -dostawa i montaż dwóch klimatyzatorów."
 • pdf Zarządzenie Nr 113.2021 z dnia 10.08.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 113/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 10.08.2021r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn. "Rozwój terenów zielonych w miejscowości Żuromin przy ul. Jana Pawła II"
 • pdf Zarządzenie Nr 114.2021 z dnia 16.08.2021.pdf - Zarządzenie Nr 114/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 16.08.2021r. w sprawie ustalenia warunków II przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Racławickiej
 • pdf Zarządzenie Nr 115.2021 z dnia 17.08.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 115/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 17.08.2021r. w sprawie ustalenia warunków przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Żurominie przy ul. Zwycięstwa
 • pdf Zarządzenie Nr 116.2021 z dnia 19.08.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 116/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 19.08.2021r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości i terminu podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
 • pdf Zarządzenie Nr 117.2021 z dnia 19.08.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 117/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 19.08.2021r. w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn. "Malowanie oznakowania poziomego dróg i ulic na terenie miasta i gminy Żuromin"
 • pdf Zarządzenie Nr 118.2021 z dnia 19.08.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 118/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 19.08.2021r. w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn. "Zakup i dostawa soli drogowej"
 • pdf Zarządzenie Nr 119.2021 z dnia 26.08.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 119/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 26.08.2021r. w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. "Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest na terenie Gminy i Miasta Żuromin".
 • pdf Zarządzenie Nr 120.2021 z dnia 26.08.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 120/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 26.08.2021r. w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru terenów zielonych w miejscowości Żuromin przy ul. Jana Pawła II
 • pdf Zarządzenie Nr 121.2021 z dnia 26.08.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 121/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 26.08.2021r. w sprawie ustalenia procedury przeprowadzania kontroli realizacji obowiązków podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy i Miasta Żuromin
 • pdf Zarządzenie Nr 122.2021 z dnia 26.08.2021r..pdf - ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na wykonanie projektu i wydruku edukacyjnej książeczki i kolorowanki w ramach realizacji zadania "Zorganizowanie dwóch akcji informacyjno-edukacyjnych dotyczących ochrony powietrza na terenie Gminy i Miasta Żuromin"
 • pdf Zarządzenie Nr 123.2021 z dnia 26.08.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 123/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 26.08.2021r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 154/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 27 sierpnia w sprawie przyznania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
 • pdf Zarządzenie Nr 124.2021 z dnia 26.08.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 124/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 26.08.2021r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków w sprawie szczegółowych warunków udzielenia pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 - 2022
 • pdf Zarządzenie Nr 125.2021 z dnia 27.08.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 125/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 27.08.2021r. w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Żuromin na pierwsze półrocze 2021r., informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2021r.
 • pdf Zarządzenie Nr 126.2021 z dnia 30.08.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 126/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 30.08.2021r. w sprawie ustalenia warunków przetargu na sprzedaż działek położonych w Żurominie przy ul. Wyzwolenia
 • pdf Zarządzenie Nr 127.2021 z dnia 30.08.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 127/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 30.08.2021r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości i terminu podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
 • pdf Zarządzenie Nr 128.2021 z dnia 30.08.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 128/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 30.08.2021r. w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na utworzenie strony internetowej w ramach realizacji zadania "Zorganizowanie dwóch akcji informacyjno - edukacyjnych dotyczących ochrony powietrza na terenie Gminy i Miasta Żuromin"
 • pdf Zarządzenie Nr 129.2021 z dnia 31.08.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 129/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 31.08.2021r. w sprawie: ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania dot. opracowania i montażu 5 filmów promocyjnych (edukacyjnych) w ramach realizacji zadania "Zorganizowanie dwóch akcji informacyjno-edukacyjnych dotyczących ochrony powietrza na terenie Gminy i Miasta Żuromin"
 • pdf Zarządzenie Nr 130.2021 z dnia 31.08.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 130/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 31.08.2021r. w sprawie ogłoszenia konkursu na scenkę teatralną.
 • pdf Zarządzenie Nr 131.2021 z dnia 31.08.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 131/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 31.08.2021r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Kierownika Klubu "Senior+"
 • pdf Zarządzenie Nr 132.2021 z dnia 31.08.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 132/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 31.08.2021r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2021.
 • pdf Zarządzenie Nr 133.2021 z dnia 1.09.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 133/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 1.09.2021r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn. "Budowa mini dworca autobusowego w Żurominie"
 • pdf Zarządzenie Nr 134.2021 z dnia 3.09.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 134/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 3.09.2021r. w sprawie: ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na wycięcie drzew i krzewów oraz przeprowadzenie prac konserwatorskich na obszarze parku podworskiego w miejscowości Poniatowo
 • pdf Zarządzenie Nr 136.2021 z dnia 14.09.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 136/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 14.09.2021r. w sprawie ogłoszenia konkursu plastycznego pn. "Na tropie czystego powietrza"
 • pdf Zarządzenie Nr 137.2021 z dnia 14.09.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 137/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 14.09.2021r. w sprawie: ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na przygotowanie projektu i wydruk dyplomów dla uczestników konkursu realizowanego w ramach zadania "Zorganizowanie dwóch akcji informacyjno - edukacyjnych dotyczących ochrony powietrza na terenie Gminy i Miasta Żuromin"
 • pdf Zarządzenie Nr 138.2021 z dnia 16.09.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 138/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 16.09.2021r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn. "Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Popiełuszki w Żurominie"
 • pdf Zarządzenie Nr 139.2021 z dnia 17.09.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 139/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 17.09.2021r. w sprawie: ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na przygotowanie projektu i wydruk ulotek i plakatów dla realizacji zadania "Zorganizowanie dwóch akcji informacyjno - edukacyjnych dotyczących ochrony powietrza na terenie Gminy i Miasta Żuromin"
 • pdf Zarządzenie Nr 140.2021 z dnia 21.09.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 140/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 21.09.2021r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn. "Budowa mini dworca autobusowego w Żurominie"
 • pdf Zarządzenie Nr 141.2021 z dnia 21.09.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 140/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 21.09.2021r. w sprawie: ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zakup i dostawę profesjonalnych oczyszczaczy powietrza w ramach realizacji zadania "Zorganizowanie dwóch akcji informacyjno-edukacyjnych dotyczących ochrony powietrza na terenie Gminy i Miasta Żuromin".
 • pdf Zarządzenie Nr 142.2021 z dnia 22.09.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 142/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 22.09.2021r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla pracownika Urzędu Gminy i Miasta Żuromin
 • pdf Zarządzenie Nr 143.2021 z dnia 27.09.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 143/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 27.09.2021r. w sprawie: ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zakup i dostawę drzew i krzewów w ramach zadania "Zorganizowanie dwóch akcji informacyjno - edukacyjnych dotyczących ochrony powietrza na terenie Gminy i Miasta Żuromin"
 • pdf Zarządzenie Nr 144.2021 z dnia 27.09.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 144/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 27.09.2021r. w sprawie powołania Komisji ds. Przeprowadzenia Konsultacji Społecznych mających na celu weryfikację złożonych zadań do budżetu obywatelskiego
 • pdf Zarządzenie Nr 145.2021 z dnia 30.09.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 145/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 30.09.2021r. w sprawie: ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 460726W ul. Warszawska w Żurominie, gm. Żuromin w zakresie budowy chodnika."
 • pdf Zarządzenie Nr 146.2021 z dnia 30.09.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 146/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 30.09.2021r. w sprawie: ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Nowej, Jaśminowej, Kasztanowej w Żurominie"
 • pdf Zarządzenie Nr 146.a.2021z dnia 30.09.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 146/a/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 30.09.2021r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2021
 • pdf Zarządzenie Nr 147.2021 z dnia 1.10.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 147/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 1.10.2021r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf Zarządzenie Nr 148.2021 z dnia 1.10.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 148/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 1.10.2021r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie w zamian za dzień świąteczny przypadający 25 grudnia 2021r.
 • pdf Zarządzenie Nr 149.2021 z dnia 4.10.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 149/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 4.10.2021r. w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Odwodnienie ulicy Osiedlowej w Olszewie"
 • pdf Zarządzenie Nr 150.2021 z dnia 6.10.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 150/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 6.10.2021r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn. "Dostawa traktora".
 • pdf Zarządzenie Nr 151.2021 z dnia 8.10.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 151/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 8.10.2021r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 130/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na scenkę teatralną.
 • pdf Zarządzenie Nr 152.2021 z dnia 8.10.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 152/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 8.10.2021r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 136/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 14 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu plastycznego pn. "Na tropie czystego powietrza".
 • pdf Zarządzenie Nr 153.2021 z dnia 8.10.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 153/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 8.10.2021r. w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 4607226W ul. Warszawska w Żurominie, gm. Żuromin w zakresie budowy chodnika."
 • pdf Zarządzenie Nr 154.2021 z dnia 12.10.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 154/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 12.10.2021r. w sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zamówienie pn. "Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym przy ul. Zwycięstwa 43 w Poniatowie".
 • pdf Zarządzenie Nr 155.2021 z dnia 15.10.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 155/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 15.10.2021r. w sprawie: ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na przeprowadzenie warsztatów z zakresu edukacji ekologicznej w ramach realizacji projektu "Gmina otwarta na rozwój".
 • pdf Zarządzenie Nr 156.2021 z dnia 15.10.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 156/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 15.10.2021r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 126/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 30 sierpnia 2021 roku w sprawie ustalenia warunków przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Żurominie.
 • pdf Zarządzenie Nr 157.2021 z dnia 15.10.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 157/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 15.10.2021r. w sprawie: ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zakup materiałów promocyjnych w ramach realizacji projektu "Gmina otwarta na rozwój".
 • pdf Zarządzenie Nr 158.2021 z dnia 18.10.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 158/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 18.10.2021r. w sprawie ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej aktualizacji niektórych informacji z zakresu dotacji oświatowych
 • pdf Zarządzenie Nr 159.2021 z dnia 18.10.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 159/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 18.10.2021r. zmieniające zarządzenie Nr 146/A/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 30 września 2021 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2021
 • pdf Zarządzenie Nr 160.2021 z dnia 19.10.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 160/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 19.10.2021r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2021
 • pdf Zarządzenie Nr 161.2021 z dnia 19.10.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 161/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 19.10.2021r. w sprawie ustalenia warunków przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Żurominie przy ul. Zwycięstwa.
 • pdf Zarządzenie Nr 162.2021 z dnia 19.10.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 162/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 19.10.2021r. zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zamówienie pn. "Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym przy ul. Zwycięstwa 43 w Poniatowie".
 • pdf Zarządzenie Nr 163.2021 z dnia 21.10.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 163/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 21.10.2021r. w sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zamówienie pn. "Dostawa i montaż elementów placów zabaw i siłowni plenerowej na terenie Gminy i Miasta Żuromin".
 • pdf Zarządzenie Nr 164.2021 z dnia 21.10.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 164/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 21.10.2021r. w sprawie: ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego pn. "Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Chamsku".
 • pdf Zarządzenie Nr 165.2021 z dnia 22.10.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 165/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 22.10.2021r. w sprawie: ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na opracowanie koncepcji projektu dla zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 43726W ul. Lidzbarska w Żurominie, gm. Żuromin wraz z infrastrukturą techniczną".
 • pdf Zarządzenie Nr 166.2021 z dnia 25.10.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 166/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 25.10.2021r. w sprawie powołania komisji do ustalenia wyników głosowania w ramach budżetu obywatelskiego.
 • pdf Zarządzenie Nr 169.2021 z dnia 2.11.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 169/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 2.11.2021r. w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy i Miasta Żuromin pn."Droga pożarowa przy Szkole Podstawowej Nr 1, Samorządowym Przedszkolu Nr 1 i Zespole Szkół Specjalnych w Żurominie"
 • pdf Zarządzenie Nr 170.2021 z dnia 4.11.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 170/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 4.11.2021r. w sprawie przyznania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
 • pdf Zarządzenie Nr 171.2021 z dnia 5.11.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 171/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 5.11.2021r. w sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zamówienie pn. "Dostawa i montaż elementów placu zabaw i siłowni plenerowej na terenie Gminy i Miasta Żuromin."
 • pdf Zarządzenie Nr 171.a.2021 z dnia 5.11.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 171/a/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 5.11.2021r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2021.
 • pdf Zarządzenie Nr 172.2021 z dnia 8.11.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 172/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 8.11.2021r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy i Miasta Żuromin".
 • pdf Zarządzenie Nr 173.2021 z dnia 10.11.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 173/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 10.11.2021r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Żurominie na ul. Żeromskiego na drodze nr 460705W".
 • pdf Zarządzenie Nr 174.2021 z dnia 10.11.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 174/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 10.11.2021r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych w Żurominie na ul. Żeromskiego i ul. Przemysłowej na drogach nr 460705W i 460681W".
 • pdf Zarządzenie Nr 175.2021 z dnia 12.11.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 175/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 12.11.2021r. w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 • pdf Zarządzenie Nr 176.2021 z dnia 12.11.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 176/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 12.11.2021r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2022 rok
 • pdf Zarządzenie Nr 177.2021 z dnia 15.11.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 177/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 15.11.2021r. w sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zamówienie pn. "Oczyszczenie kanalizacji deszczowej wraz z oczyszczeniem rowu w ul. Kasztanowej w Chamsku".
 • pdf Zarządzenie Nr 178.2021 z dnia 15.11.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 178/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 15.11.2021r. w sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zamówienie pn. "Przebudowa kotłowni wraz z wewnętrzną instalacją gazową w budynku stadionu miejskiego w Żurominie".
 • pdf Zarządzenie Nr 179.2021 z dnia 15.11.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 179/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 15.11.2021r. w sprawie: ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy i Miasta Żuromin pn. "Oświetlenie strefy aktywności i placu zabaw we Wiadrowie".
 • pdf Zarządzenie Nr 180.2021 z dnia 16.11.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 180/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 16.11.2021r. w sprawie powołania zespołu spisowego i przeprowadzenia inwentaryzacji z natury pozostałych środków trwałych w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin oraz OSP znajdujących się na terenie Gminy Żuromin.
 • pdf Zarządzenie Nr 181.2021 z dnia 17.11.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 181/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 17.11.2021r. w sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zamówienie pn. "Dostawa i montaż elementów placu zabaw i siłowni plenerowej na terenie Gminy i Miasta Żuromin".
 • pdf Zarządzenie Nr 182.2021 z dnia 24.11.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 182/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 24.11.2021r. w sprawie: ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn. "Przebudowa kotłowni wraz z wewnętrzną instalacją gazową w budynku stadionu miejskiego w Żurominie".
 • pdf Zarządzenie Nr 183.2021 z dnia 25.11.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 183/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 25.11.2021r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn. "Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy i Miasta Żuromin w okresie od dnia 01.01.2022 do 31.12.2022".
 • pdf Zarządzenie Nr 184.2021 z dnia 25.11.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 184/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 25.11.2021r. w sprawie wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia na lata 2022-2025 relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.
 • pdf Zarządzenie Nr 184.a.2021 z dnia 26.11.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 184/a/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 26.11.2021r. w sprawie ogłoszenia regulaminu zawodów Mikołajkowych w zakresie wyciskania sztangą własnego ciężaru ciała.
 • pdf Zarządzenie Nr 185.2021 z dnia 30.11.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 185/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 30.11.2021r. w sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zamówienie pn. "Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Żuromin w sezonie zimowym 2021/2022".
 • pdf Zarządzenie Nr 186.2021 z dnia 30.11.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 186/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 30.11.2021r. w sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zamówienie pn. "Odśnieżanie odcinka dróg gminnych na terenie Miasta Żuromin - ul. Lidzbarskiej oraz ul. Warszawskiej w Żurominie w sezonie zimowym 2021/2022".
 • pdf Zarządzenie Nr 187.2021 z dnia 30.11.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 187/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 30.11.2021r. w sprawie: wyznaczenia Administratora Systemu Teleinformatycznego oraz Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego Systemu Teleinformatycznego "ŻUR Z-1" przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą zastrzeżone w Urzędzie Gminy i Miasta w Żurominie.
 • pdf Zarządzenie Nr 187.a.2021. z dnia 30.11.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 187/a/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 30.11.2021r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2021.
 • pdf Zarządzenie Nr 187.b.2021 z dnia 30.11.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 187/b/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 30.11.2021r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2021.
 • pdf Zarządzenie Nr 188.2021. z dnia 02.12.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 188/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 02.12.2021r. w sprawie: Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.
 • pdf Zarządzenie Nr 189.2021 z dnia 02.12.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 189/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 02.12.2021r. zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn. "Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy i Miasta Żuromin w okresie od dnia 01.01.2022 do 31.12.2022".
 • pdf Zarządzenie Nr 190.2021 z dnia 06.12.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 190/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 06.12.2021r. w sprawie ustalenia wysokości stawek z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości nierolnych stanowiących własność Gminy Żuromin na rok 2022.
 • pdf Zarządzenie Nr 191.2021 z dnia 06.12.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 191/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 06.12.2021r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn. "Zakup paliw do pojazdów Urzędu Gminy i Miasta Żuromin w systemie sprzedaży bezgotówkowej".
 • pdf Zarządzenie Nr 192.2021 z dnia 08.12.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 192/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 08.12.2021r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie w zamian za dzień świąteczny przypadający 1 stycznia 2022r.
 • pdf Zarządzenie Nr 193.2021 z dnia 08.12.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 193/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 08.12.2021r. w sprawie ogłoszenia regulaminu warsztatów ekologicznych.
 • pdf Zarządzenie Nr 194.2021 z dnia 09.12.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 194/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 09.12.2021r. w sprawie: ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn. "Zakup i dostawa rębaka".
 • pdf Zarządzenie Nr 195.2021 z dnia 09.12.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 195/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 09.12.2021r. w sprawie: zatwierdzenia i wprowadzenia do użytku instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w Urzędzie Gminy i Miasta w Żurominie.

Zarządzenia Burmistrza 2021