Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie

Zarządzenia Burmistrza 2024 - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie

 • pdf Zarządzenie Nr 1/2024 z dnia 03.01.2024r..pdf - Zarządzenie Nr 1/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 03.01.2024 r. w sprawie ustalenia pogotowia kasowego dla Urzędu Gminy i Miasta Żuromin na rok 2024.
 • pdf Zarządzenie Nr 1/A/2024 z dnia 03.01.2024r..pdf - Zarządzenie Nr 1/A/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 03.01.2024 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2024.
 • pdf Zarządzenie Nr 1/a/2024 z dnia 05.01.2024r..pdf - Zarządzenie Nr 1/a/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 05.01.2024 r. w sprawie przekazania podległym jednostkom organizacyjnym informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek na rok 2024.
 • pdf Zarządzenie Nr 2/2024 z dnia 08.01.2024r..pdf - Zarządzenie Nr 2/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 08.01.2024 r. w sprawie określenia podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli oraz ogłoszenia informacji o niej w Biuletynie Informacji Publicznej.
 • pdf Zarządzenie Nr 3/2024 z dnia 08.01.2024r..pdf - Zarządzenie Nr 3/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 08.01.2024 r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy do składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Żuromin w roku szkolnym 2024/2025.
 • pdf Zarządzenie Nr 4/2024 z dnia 09.01.2024r..pdf - Zarządzenie Nr 4/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 09.01.2024 r. w sprawie wprowadzenia procedury określającej zasady przeprowadzenia kontroli podmiotów posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf Zarządzenie Nr 5/2024 z dnia 11.01.2024r..pdf - Zarządzenie Nr 5/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 11.01.2024 r. w sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zakup altany w ramach realizacji zadania "Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w sołectwie Nadratowo".
 • pdf Zarządzenie Nr 5/A/2024 z dnia 11.01.2024r..pdf - w sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zakup altany w ramach realizacji zadania "Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w sołectwie Nadratowo".
 • pdf Zarządzenie Nr 5/B/2024 z dnia 11.01.2024r..pdf - Zarządzenie Nr 5/B/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 11.01.2024 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Wydziału Organizacyjnego do podpisywania dokumentów finansowo-księgowych.
 • pdf Zarządzenie Nr 6/2024 z dnia 19.01.2024r..pdf - Zarządzenie Nr 6/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 19.01.2024 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Żuromin.
 • pdf Zarządzenie Nr 7/2024 z dnia 19.01.2024r..pdf - Zarządzenie Nr 7/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 19.01.2024 r. w sprawie zasad zaszeregowania, przeszeregowania i awansowania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy i Miasta w Żurominie.
 • pdf Zarządzenie Nr 9/2024 z dnia 23.01.2024r..pdf - Zarządzenie Nr 9/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 19.01.2024 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy oraz najmu na terenie Gminy i Miasta Żuromin, podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy oraz najmu i ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę i najem.
 • pdf Zarządzenie Nr 10.2024 z dnia 24.01.2024r.pdf - Zarządzenie Nr 10/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 24.01.2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian w "Regulaminie wynagradzania pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie"
 • pdf Zarządzenie Nr 11/2024 z dnia 24.01.2024r..pdf - Zarządzenie Nr 11/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 24.01.2024 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żurominie do przeprowadzenia postępowań w sprawach przyznania dodatku osłonowego i przesyłania informacji o przyznaniu dodatku osłonowego.
 • pdf Zarządzenie Nr 12/2024 z dnia 24.01.2024r..pdf - Zarządzenie Nr 12/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 24.01.2024 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żurominie do przeprowadzenia postępowań w sprawach przyznania dodatku osłonowego i przesyłania informacji o przyznaniu dodatku osłonowego.
 • pdf Zarządzenie Nr 13/2024 z dnia 24.01.2024r..pdf - Zarządzenie Nr 13/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 24.01.2024 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żurominie do przeprowadzenia postępowań w sprawach przyznania dodatku osłonowego i przesyłania informacji o przyznaniu dodatku osłonowego.
 • pdf Zarządzenie Nr 14/2024 z dnia 24.01.2024r..pdf - Zarządzenie Nr 14/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 24.01.2024 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego dla ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy.
 • pdf Zarządzenie Nr 15/2024 z dnia 26.01.2024r.pdf - Zarządzenie Nr 15/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 26.01.2024 r. w sprawie ustalenia sposobu wyliczania współczynnika struktury i proporcji dotyczących rozliczeń podatku VAT w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin na 2024 rok.
 • pdf Zarządzenie Nr 16/2024 z dnia 30.01.2024r..pdf - Zarządzenie Nr 16/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 30.01.2024 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn. "Remonty cząstkowe dróg na terenie Gminy i Miasta Żuromin".
 • pdf Zarządzenie Nr 17/2024 z dnia 30.01.2024r..pdf - Zarządzenie Nr 17/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 30.01.2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu plastycznego pn."TAK DLA CZYSTEGO POWIETRZA".
 • pdf Zarządzenie Nr 18/2024 z dnia 30.01.2024r..pdf - Zarządzenie Nr 18/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 30.01.2024 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żurominie do weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku osłonowego.
 • pdf Zarządzenie nr 18/A/2024 z dnia 31.01.2024r..pdf - Zarządzenie Nr 18/A/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 31.01.2024 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2024.
 • pdf Zarządzenie Nr 19/2024 z dnia 02.02.2024r..pdf - Zarządzenie Nr 19/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 02.02.2024 r. w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zakup i dostawę pospółki oraz kruszywa łamanego.
 • pdf Zarządzenie Nr 20/2024 z dnia 05.02.2024..pdf - Zarządzenie Nr 20/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 05.02.2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
 • pdf Zarządzenie Nr 21/2024 z dnia 05.02.2024r..pdf - Zarządzenie Nr 21/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 05.02.2024 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert oraz ustalenia regulaminu pracy komisji oraz szczegółowych zasad oceny ofert w konkursie dotyczącym wsparcia realizacji zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych pod nazwą "Prowadzenie nieodpłatnych pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz turniejów wraz z programem w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom".
 • pdf Zarządzenie Nr 22/2024 z dnia 05.02.2024.pdf - Zarządzenie Nr 22/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 05.02.2024 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.
 • pdf Zarządzenie Nr 23/2024 z dnia 07.02.2024r..pdf - Zarządzenie Nr 23/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 07.02.2024 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości i terminu podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
 • pdf Zarządzenie Nr 24/2024 z dnia 09.02.2024r..pdf - Zarządzenie Nr 24/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 09.02.2024 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żurominie do prowadzenia postępowań w sprawach przyznania dodatku osłonowego i przesyłania informacji o przyznaniu dodatku osłonowego.
 • pdf Zarządzenie Nr 25/2024 z dnia 09.02.2024r.pdf - Zarządzenie Nr 25/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 09.02.2024 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania w 2024 r. zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 3 000 000 zł rocznie.
 • pdf Zarządzenie Nr 26/2024 z dnia 12.02.2024r..pdf - Zarządzenie Nr 26/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 12.02.2024 r. w sprawie powołania Zespołu Informatycznego do spraw obsługi miejskiej komisji wyborczej i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
 • pdf Zarządzenie Nr 27/2024 z dnia 12.02.2024r. .pdf - Zarządzenie Nr 27/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 12.02.2024 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2024.
 • pdf Zarządzenie Nr 28/2024 z dnia 13.02.2024r. .pdf - Zarządzenie Nr 28/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 13.02.2024 r. w sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zamówienie pn. "Dostawa wraz z montażem podwójnego i pojedynczego kojca dla zwierząt przebywających w Przytulisku" w ramach Budżetu Obywatelskiego.
 • pdf Zarządzenie Nr 29/2024 z dnia 14.02.2024r..pdf - Zarządzenie Nr 29/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 14.02.2024 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy dróg gminnych Rozwozin-Dąbrowice, Będzymin-Rzężawy.
 • pdf Zarządzenie Nr 30/2024 z dnia 14.02.2024r..pdf - Zarządzenie Nr 30/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 14.02.2024 r. - zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn. "Remonty cząstkowe dróg na terenie Gminy i Miasta Żuromin".
 • pdf Zarządzenie Nr 31/2024 z dnia 19.02.2024r..pdf - Zarządzenie Nr 31/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 19.02.2024 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
 • pdf Zarządzenie Nr 32/2024 z dnia 20.02.2024r..pdf - Zarządzenie Nr 32/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 20.02.2024 r. w sprawie powołania stałej Komisji Likwidacyjnej pozostałych środków trwałych będących w ewidencji Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie.
 • pdf Zarządzenie Nr 33/2024 z dnia 21.02.2024r..pdf - Zarządzenie Nr 33/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 21.02.2024 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Żuromin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2023r.
 • pdf Zarządzenie Nr 33/A/2024 z dnia 22.02.2024r..pdf - Zarządzenie Nr 33/A/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 22.02.2024 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2024.
 • pdf Zarządzenie Nr 34/2024 z dnia 22.02.2024r..pdf - Zarządzenie Nr 34/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 22.02.2024 r. - zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy dróg gminnych Rozwozin - Dąbrowice, Będzymin - Rzężawy".
 • pdf Zarządzenie Nr 34/A/2024 z dnia 29.02.2024r..pdf - Zarządzenie Nr 34/A/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 29.02.2024 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2024.
 • pdf Zarządzenie Nr 35/2024 z dnia 05.03.2024r..pdf - Zarządzenie Nr 35/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 05.03.2024 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żurominie do prowadzenia postępowań w sprawach przyznania dodatku osłonowego i przesyłania informacji o przyznaniu dodatku osłonowego.
 • pdf Zarządzenie Nr 36/2024 z dnia 05.03.2024r..pdf - Zarządzenie Nr 36/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 05.03.2024 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żurominie do prowadzenia postępowań w sprawach przyznania dodatku osłonowego i przesyłania informacji o przyznaniu dodatku osłonowego.
 • pdf Zarządzenie Nr 37/2024 z dnia 11.03.2024r..pdf - Zarządzenie Nr 37/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 11.03.2024 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy oraz najmu na terenie Gminy i Miasta Żuromin, podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy oraz najmu i ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę i najem.
 • pdf Zarządzenie Nr 38/2024 z dnia 13.03.2024r..pdf - Zarządzenie Nr 38/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 13.03.2024 r. w sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na "Zakup i dostawę witryn chłodniczych do sołectwa Kliczewo Duże".
 • pdf Zarządzenie Nr 39/2024 z dnia 14.03.2024r..pdf - Zarządzenie Nr 39/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 14.03.2024 r. w sprawie zmian Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy i Miasta w Żurominie.
 • pdf Zarządzenie Nr 40/2024 z dnia 15.03.2024r..pdf - Zarządzenie Nr 40/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 15.03.2024 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dróg gminnych: ul. Sienkiewicza, ul. Mazurskiej, ul. Siostry Stanisławy, ul. Chopina, ul. Moniuszki, ul. Szymanowskiego, ul. Kasztanowej".
 • pdf Zarządzenie Nr 40/A/2024 z dnia 18.03.2024r..pdf - Zarządzenie Nr 40/A/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 18.03.2024 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2024.
 • pdf Zarządzenie Nr 41/2024 z dnia 20.03.2024r..pdf - Zarządzenie Nr 41/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 20.03.2024 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy dróg gminnych Rozwozin-Dąbrowice, Będzymin-Rzężawy (Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 460616W Będzymin-Rzężawy)".
 • pdf Zarządzenie Nr 42/2024 z dnia 26.03.2024r..pdf - Zarządzenie Nr 42/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 26.03.2024 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Żuromin oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Powiatowo-Miejskiej Biblioteki Publicznej i Żuromińskiego Centrum Kultury za 2023 rok.
 • pdf Zarządzenie Nr 43/2024 z dnia 29.03.2024r..pdf - Zarządzenie Nr 43/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 29.03.2024 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2024.
 • pdf Zarządzenie Nr 43/A/2024 z dnia 29.03.2024r..pdf - Zarządzenie Nr 43/A/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 29.03.2024 r. w sprawie powołania komisji do oceny ofert na zakup, dostawę i montaż chłodnicy do systemu wentylacji kanałowej.
 • pdf Zarządzenie Nr 44/2024 z dnia 04.04.2024r..pdf - Zarządzenie Nr 44/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 04.04.2024 r. w sprawie ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej aktualizacji niektórych informacji z zakresu dotacji oświatowych.
 • pdf Zarządzenie Nr 45/2024 z dnia 04.04.2024r.pdf - Zarządzenie Nr 45/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 04.04.2024 r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji na dziecko niepełnosprawne w niepublicznym przedszkolu i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego.
 • pdf Zarządzenie Nr 45/A/2024 z dnia 09.04.2024r..pdf - Zarządzenie Nr 45/A/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 09.04.2024 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2024.
 • pdf Zarządzenie Nr 46/2024 z dnia 15.04.2024r..pdf - Zarządzenie Nr 46/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 15.04.2024 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.
 • pdf Zarządzenie Nr 47/2024 z dnia 16.04.2024r..pdf - Zarządzenie Nr 47/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 16.04.2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie.
 • pdf Zarządzenie Nr 48/2024 z dnia 19.04.2024r..pdf - Zarządzenie Nr 48/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 19.04.2024 r. w sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych a trybie zapytania ofertowego na zamówienie pn. "Zakup koszy do segregacji odpadów komunalnych".
 • pdf Zarządzenie Nr 49/2024 z dnia 23.04.2024r..pdf - Zarządzenie Nr 49/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 23.04.2024 r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej środka trwałego - huśtawki łańcuchowej podwójnej będącego w ewidencji Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie na stanie sołectwa Olszewo.
 • pdf Zarządzenie Nr 50/2024 z dnia 23.04.2024r..pdf - Zarządzenie Nr 50/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 23.04.2024 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 194/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 22 września 2023r. w sprawie przyznania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
 • pdf Zarządzenie Nr 51/2024 z dnia 23.04.2024r..pdf - Zarządzenie Nr 51/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 23.04.2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie.
 • pdf Zarządzenie Nr 52/2024 z dnia 23.04.2024r..pdf - Zarządzenie Nr 52/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 23.04.2024 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Wydziału Organizacyjnego do podpisywania dokumentów finansowo-księgowych.
 • pdf Zarządzenie Nr 52/A/2024 z dnia 23.04.2024r..pdf - Zarządzenie Nr 52/A/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 23.04.2024 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2024.
 • pdf Zarządzenie Nr 53/2024 z dnia 25.04.2024r..pdf - Zarządzenie Nr 53/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 25.04.2024 r. w sprawie powołania Zespołu Informatycznego do spraw obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024r.
 • pdf Zarządzenie Nr 54/2024 z dnia 07.05.2024r..pdf - Zarządzenie Nr 54/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 07.05.2024 r. w sprawie planu kontroli realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy.
 • pdf Zarządzenie Nr 55/2024 z dnia 07.05.2024r..pdf - Zarządzenie Nr 55/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 07.05.2024 r. w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf Zarządzenie Nr 56/2024 z dnia 09.05.2024r..pdf - Zarządzenie Nr 56/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 09.05.2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie.
 • pdf Zarządzenie Nr 57/2024 z dnia 10.05.2024r..pdf - Zarządzenie Nr 57/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 10.05.2024 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin do prowadzenia spraw w imieniu Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf Zarządzenie Nr 58/2024 z dnia 14.05.2024r. .pdf - Zarządzenie Nr 58/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 14.05.2024 r. w sprawie zasad nadzoru właścicielskiego nad spółką z udziałem Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf Zarządzenie Nr 59/2024 z 14.05.2024r. - Zarządzenie Nr 59/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 14.05.2024 r. zmieniające zarządzenie nr 276/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostkach ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy i Miasta w Żurominie oraz kontroli i obiegu dokumentów ochotniczych straży pożarnych w zakresie zaopatrzenia materiałowego i usług.
 • pdf Zarządzenie Nr 60/2024 z dnia 14.05.2024r..pdf - Zarządzenie Nr 60/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 14.05.2024 r. w sprawie ustalenia warunków przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Żurominie przy ul. Komunalnej oznaczonej jako działka nr 42/2 objętej ŻSAG.
 • pdf Zarządzenie Nr 61/2024 z dnia 14.05.2024r..pdf - Zarządzenie Nr 61/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 14.05.2024 r. w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej.
 • pdf Zarządzenie Nr 62/2024 z dnia 16.05.2024r. - Zarządzenie Nr 62/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 16.05.2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Raczynach, z siedzibą: Raczyny, ul. Kopernika 54, 09-300 Żuromin.
 • pdf Zarządzenie Nr 63/2024 z dnia 16.05.2024r. - Zarządzenie Nr 63/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 16.05.2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Będzyminie, z siedzibą: 09-300 Żuromin, Będzymin, ul. Główna 36.
 • pdf Zarządzenie Nr 64/2024 z dnia 16.05.2024r. - Zarządzenie Nr 64/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 16.05.2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Poniatowie, z siedzibą: Poniatowo, ul. Szkolna 4, 09-300 Żuromin.
 • pdf Zarządzenie Nr 65/2024 z dnia 16.05.2024r. - Zarządzenie Nr 64/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 16.05.2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kliczewie Dużym, z siedzibą: Kliczewo Duże, ul. Wspólna 68, 09-300 Żuromin.
 • pdf Zarządzenie Nr 66/2024 z dnia 17.05.2024r. - Zarządzenie Nr 66/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 17.05.2024 r. w sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Wiadrowie”.
 • pdf Zarządzenie Nr 67/2024 z 20.05.2024r. - Zarządzenie Nr 67/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 20.05.2024 r.w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kliczewie Dużym z siedzibą: Kliczewo Duże, ul. Wspólna 68, 09-300 Żuromin.
 • pdf Zarządzenie Nr 67/A/2024 z 20.05.2024r. - Zarządzenie Nr 67/A/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 20.05.2024 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2024.
 • pdf Zarządzenie Nr 68/2024 z 21.05.2024r. - Zarządzenie Nr 68/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 21.05.2024 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru wniosków w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w Gminie i Mieście Żuromin.
 • pdf Zarządzenie Nr 69/2024 z 22.05.2024r. - Zarządzenie Nr 69/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 22.05.2024 r. w sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zakup, dostawę i montaż elementów placów zabaw oraz siłowni plenerowych na terenie Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf Zarządzenie Nr 70/2024 z 23.05.2024r. - Zarządzenie Nr 70/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 23.05.2024 r. w sprawie ustalenia harmonogramu przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich we wszystkich sołectwach Gminy Żuromin na kadencję 2024-2029.
 • pdf Zarządzenie Nr 71/2024 z 24.05.2024r. - Zarządzenie Nr 71/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 24.05.2024 r. w sprawie zatwierdzenia diagnozy Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stefana Żeromskiego w Żurominie przeprowadzanej na potrzeby przygotowania wniosku o dofinansowanie dla projektu „Rozwój kompetencji i umiejętności kluczem do sukcesu”.
 • pdf Zarządzenie Nr 72/2024 z 24.05.2024r. - Zarządzenie Nr 72/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 24.05.2024 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej – przebudowa drogi wojewódzkiej nr 563 ul. Wyzwolenia w zakresie budowy chodnika”.
 • pdf Zarządzenie Nr 73/2024 z 24.05.2024r. - Zarządzenie Nr 73/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 24.05.2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu wiedzy pn. „Żuromin, czy znasz swoje miasto”.
 • pdf Zarządzenie Nr 74/2024 z 27.05.2024r. - Zarządzenie Nr 74/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 27.05.2024 r. w sprawie powołania zespołu ds. pozyskiwania środków zewnętrznych.
 • pdf Zarządzenie Nr 74/A/2024 z 31.05.2024r. - Zarządzenie Nr 74/A/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 31.05.2024 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2024.
 • pdf Zarządzenie Nr 75/2024 z 03.06.2024r. - Zarządzenie Nr 75/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 03.06.2024 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert Złożonych w trybie zapytania ofertowego na: Wykonanie kontroli corocznej głównej placów zabaw i siłowni zewnętrznych znajdujących się na terenie Gminy i Miasta Żuromin będących w zarządzie Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf Zarządzenie Nr 76/2024 z 04.06.2024r. - Zarządzenie Nr 76/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 04.06.2024 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn. „Budowa chodnika przy ul. Zamojskiego w kierunku obwodnicy- opracowanie dokumentacji projektowej”.
 • pdf Zarządzenie Nr 77/2024 z 04.06.2024r. - Zarządzenie Nr 77/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 04.06.2024 r. w sprawie zakończenia działalności oddziału przygotowawczego dla klas IV-VI przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Żurominie.
 • pdf Zarządzenie Nr 78/2024 z 06.06.2024r. - Zarządzenie Nr 78/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 06.06.2024 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli placów zabaw i siłowni plenerowych należących do Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf Zarządzenie Nr 79/2024 z 12.06.2024r. - Zarządzenie Nr 79/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 12.06.2024 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn. „Budowa chodnika przy ul. Zamojskiego w kierunku obwodnicy – opracowanie dokumentacji projektowej”.
 • pdf Zarządzenie Nr 80/2024 z 12.06.2024r. - Zarządzenie Nr 80/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 12.06.2024 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu zawodów sportowo-pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf Zarządzenie Nr 81/2024 z 12.06.2024r. - Zarządzenie Nr 81/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 12.06.2024 r. w sprawie zmiany terminów postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Żuromin w roku szkolnym 2024/2025.
 • pdf Zarządzenie Nr 81/A/2024 z 13.06.2024r. - Zarządzenie Nr 81/A/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 13.06.2024 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2024.
 • pdf Zarządzenie Nr 82/2024 z 14.06.2024r. - Zarządzenie Nr 82/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 14.06.2024 r. w sprawie określenia składu komisji ds. weryfikacji trzeźwości pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie.
 • pdf Zarządzenie Nr 83/2024 z 19.06.2024r. - Zarządzenie Nr 83/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 19.06.2024 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na: opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań: 1) „Przebudowa pomieszczeń szkolnych wraz ze zmianą sposobu użytkowania na żłobek w Szkole Podstawowej nr 2 w Żurominie”, 2) „Przebudowa pomieszczeń szkolnych wraz ze zmianą sposobu użytkowania na żłobek oraz oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 2 w Żurominie”.
 • pdf Zarządzenie Nr 84/2024 z 20.06.2024r. - Zarządzenie Nr 84/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 20.06.2024 r. w sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zakup wyposażenia dla jednostek OSP z terenu Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf Zarządzenie Nr 85/2024 z 20.06.2024r. - Zarządzenie Nr 85/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 20.06.2024 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn. „Przebudowa budynku Samorządowego Przedszkola nr 1 w Żurominie do wymagań bezpieczeństwa pożarowego”.
 • pdf Zarządzenie Nr 86/2024 z 24.06.2024r. - Zarządzenie Nr 86/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 24.06.2024 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Raczynach, z siedzibą: Raczyny, ul. Kopernika 54, 09-300 Żuromin.
 • pdf Zarządzenie Nr 87/2024 z 24.06.2024r. - Zarządzenie Nr 87/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 24.06.2024 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Będzyminie, z siedzibą: Będzymin, ul. Główna 36, 09-300 Żuromin.
 • pdf Zarządzenie Nr 88/2024 z 24.06.2024r. - Zarządzenie Nr 88/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 24.06.2024 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Poniatowie, z siedzibą: Poniatowo, ul. Szkolna 4, 09-300 Żuromin.
 • pdf Zarządzenie Nr 89/2024 z dnia 24.06.2024r..pdf - Zarządzenie Nr 89/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 24.06.2024 r. w sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego dot. powołania zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji: "Dostosowanie budynku Samorządowego Przedszkola nr 1 w Żurominie do wymagań bezpieczeństwa pożarowego".
 • pdf Zarządzenie Nr 90/2024 z dnia 26.06.2024r.pdf - Zarządzenie Nr 90/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 26.06.2024 r. w sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn. "Malowanie oznakowania poziomego dróg i ulic na terenie Gminy i Miasta Żuromin".
 • pdf Zarządzenie Nr 91/2024 z dnia 26.06.2024r..pdf - Zarządzenie Nr 91/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 26.06.2024 r. w sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na realizację robót budowlanych w ramach zadania "Przebudowa drogi dojazdowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 Żuromin".
 • pdf Zarządzenie Nr 92/2024 z dnia 26.06.2024r..pdf - Zarządzenie Nr 92/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 26.06.2024 r. w sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na realizację usługi weterynaryjnej w ramach zadania "Zapobieganie bezdomności zwierząt w Gminie i Mieście Żuromin".
 • pdf Zarządzenie Nr 93/2024 z 28.06.2024r..pdf - Zarządzenie Nr 93/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 28.06.2024 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 83/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 19.06.2024 r. w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań: 1) „Przebudowa pomieszczeń szkolnych wraz ze zmianą sposobu użytkowania na żłobek w Szkole Podstawowej nr 2 w Żurominie”, 2) „Przebudowa pomieszczeń szkolnych wraz ze zmianą sposobu użytkowania na żłobek oraz oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 2 w Żurominie”.
 • pdf Zarządzenie Nr 94.2024 z 2.07.2024r..pdf - Zarządzenie Nr 94/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 2.07.2024 r. w sprawie utworzenia Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz dotkniętych przemocą domową.
 • pdf Zarządzenie Nr 95/2024 z 2.07.2024r..pdf - Zarządzenie Nr 95/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 2.07.2024 r. w sprawie powołania Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • pdf Zarządzenie Nr 96/2024 z 4.07.2024r..pdf - Zarządzenie Nr 96/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 4.07.2024 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 95/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 4 lipca 2024r. w sprawie powołania Miejsko - Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • pdf Zarządzenie Nr 97/2024 04.07.2024r..pdf - Zarządzenie Nr 97/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 4.07.2024 r. w sprawie powołania zespołu ds. zagrożenia opioidowego.
 • pdf Zarządzenie Nr 98/2024 z 5.07.2024r..pdf - Zarządzenie Nr 98/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 5.07.2024 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn. "Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Poniatowie"
 • pdf Zarządzenie Nr 100.2024 z 9.07.2024r..pdf - Zarządzenie Nr 100/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 9.07.2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły w Raczynach, z siedzibą: Raczyny, ul. Kopernika 54, 09-300 Żuromin
 • pdf Zarządzenie Nr 102.2024 z 9.07.2024r..pdf - Zarządzenie Nr 102/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 9.07.2024 r. w sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego dot. powołania zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji „Dostosowanie budynku Samorządowego Przedszkola nr 1 w Żurominie do wymagań bezpieczeństwa pożarowego”
 • pdf Zarządzenie Nr 103.2024 z 10.07.2024r..pdf - Zarządzenie Nr 103/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 10.07.2024 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy i najmu na terenie Gminy i Miasta Żuromin, podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości do dzierżawy i najmu oraz ustalenia stawek czynszu za dzierżawę i najem.
 • pdf Zarządzenie Nr 105.2024 z 12.07.2024 r..pdf - Zarządzenie Nr 105/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 12.07.2024 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Będzyminie, z siedzibą: Będzymin, ul. Głowna 36,09 – 300 Żuromin.
 • pdf Zarządzenie Nr 104.2024 z 11.07.2024r..pdf - Zarządzenie Nr 104/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 11.07.2024 r. w sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zamówienie pn.. „Zakup samochodu dla Straży Miejskiej w Żurominie”