Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie

Zarządzenia Burmistrza 2024 - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie

 • pdf Zarządzenie Nr 1/2024 z dnia 03.01.2024r..pdf - Zarządzenie Nr 1/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 03.01.2024 r. w sprawie ustalenia pogotowia kasowego dla Urzędu Gminy i Miasta Żuromin na rok 2024.
 • pdf Zarządzenie Nr 1/A/2024 z dnia 03.01.2024r..pdf - Zarządzenie Nr 1/A/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 03.01.2024 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2024.
 • pdf Zarządzenie Nr 1/a/2024 z dnia 05.01.2024r..pdf - Zarządzenie Nr 1/a/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 05.01.2024 r. w sprawie przekazania podległym jednostkom organizacyjnym informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek na rok 2024.
 • pdf Zarządzenie Nr 2/2024 z dnia 08.01.2024r..pdf - Zarządzenie Nr 2/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 08.01.2024 r. w sprawie określenia podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli oraz ogłoszenia informacji o niej w Biuletynie Informacji Publicznej.
 • pdf Zarządzenie Nr 3/2024 z dnia 08.01.2024r..pdf - Zarządzenie Nr 3/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 08.01.2024 r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy do składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Żuromin w roku szkolnym 2024/2025.
 • pdf Zarządzenie Nr 4/2024 z dnia 09.01.2024r..pdf - Zarządzenie Nr 4/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 09.01.2024 r. w sprawie wprowadzenia procedury określającej zasady przeprowadzenia kontroli podmiotów posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf Zarządzenie Nr 5/2024 z dnia 11.01.2024r..pdf - Zarządzenie Nr 5/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 11.01.2024 r. w sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zakup altany w ramach realizacji zadania "Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w sołectwie Nadratowo".
 • pdf Zarządzenie Nr 5/A/2024 z dnia 11.01.2024r..pdf - w sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zakup altany w ramach realizacji zadania "Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w sołectwie Nadratowo".
 • pdf Zarządzenie Nr 5/B/2024 z dnia 11.01.2024r..pdf - Zarządzenie Nr 5/B/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 11.01.2024 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Wydziału Organizacyjnego do podpisywania dokumentów finansowo-księgowych.
 • pdf Zarządzenie Nr 6/2024 z dnia 19.01.2024r..pdf - Zarządzenie Nr 6/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 19.01.2024 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Żuromin.
 • pdf Zarządzenie Nr 7/2024 z dnia 19.01.2024r..pdf - Zarządzenie Nr 7/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 19.01.2024 r. w sprawie zasad zaszeregowania, przeszeregowania i awansowania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy i Miasta w Żurominie.
 • pdf Zarządzenie Nr 9/2024 z dnia 23.01.2024r..pdf - Zarządzenie Nr 9/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 19.01.2024 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy oraz najmu na terenie Gminy i Miasta Żuromin, podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy oraz najmu i ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę i najem.
 • pdf Zarządzenie Nr 10.2024 z dnia 24.01.2024r.pdf - Zarządzenie Nr 10/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 24.01.2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian w "Regulaminie wynagradzania pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie"
 • pdf Zarządzenie Nr 11/2024 z dnia 24.01.2024r..pdf - Zarządzenie Nr 11/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 24.01.2024 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żurominie do przeprowadzenia postępowań w sprawach przyznania dodatku osłonowego i przesyłania informacji o przyznaniu dodatku osłonowego.
 • pdf Zarządzenie Nr 12/2024 z dnia 24.01.2024r..pdf - Zarządzenie Nr 12/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 24.01.2024 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żurominie do przeprowadzenia postępowań w sprawach przyznania dodatku osłonowego i przesyłania informacji o przyznaniu dodatku osłonowego.
 • pdf Zarządzenie Nr 13/2024 z dnia 24.01.2024r..pdf - Zarządzenie Nr 13/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 24.01.2024 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żurominie do przeprowadzenia postępowań w sprawach przyznania dodatku osłonowego i przesyłania informacji o przyznaniu dodatku osłonowego.
 • pdf Zarządzenie Nr 14/2024 z dnia 24.01.2024r..pdf - Zarządzenie Nr 14/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 24.01.2024 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego dla ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy.
 • pdf Zarządzenie Nr 15/2024 z dnia 26.01.2024r.pdf - Zarządzenie Nr 15/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 26.01.2024 r. w sprawie ustalenia sposobu wyliczania współczynnika struktury i proporcji dotyczących rozliczeń podatku VAT w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin na 2024 rok.
 • pdf Zarządzenie Nr 16/2024 z dnia 30.01.2024r..pdf - Zarządzenie Nr 16/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 30.01.2024 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn. "Remonty cząstkowe dróg na terenie Gminy i Miasta Żuromin".
 • pdf Zarządzenie Nr 17/2024 z dnia 30.01.2024r..pdf - Zarządzenie Nr 17/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 30.01.2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu plastycznego pn."TAK DLA CZYSTEGO POWIETRZA".
 • pdf Zarządzenie Nr 18/2024 z dnia 30.01.2024r..pdf - Zarządzenie Nr 18/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 30.01.2024 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żurominie do weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku osłonowego.
 • pdf Zarządzenie nr 18/A/2024 z dnia 31.01.2024r..pdf - Zarządzenie Nr 18/A/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 31.01.2024 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2024.
 • pdf Zarządzenie Nr 19/2024 z dnia 02.02.2024r..pdf - Zarządzenie Nr 19/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 02.02.2024 r. w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zakup i dostawę pospółki oraz kruszywa łamanego.
 • pdf Zarządzenie Nr 20/2024 z dnia 05.02.2024..pdf - Zarządzenie Nr 20/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 05.02.2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
 • pdf Zarządzenie Nr 21/2024 z dnia 05.02.2024r..pdf - Zarządzenie Nr 21/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 05.02.2024 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert oraz ustalenia regulaminu pracy komisji oraz szczegółowych zasad oceny ofert w konkursie dotyczącym wsparcia realizacji zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych pod nazwą "Prowadzenie nieodpłatnych pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz turniejów wraz z programem w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom".
 • pdf Zarządzenie Nr 22/2024 z dnia 05.02.2024.pdf - Zarządzenie Nr 22/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 05.02.2024 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.
 • pdf Zarządzenie Nr 23/2024 z dnia 07.02.2024r..pdf - Zarządzenie Nr 23/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 07.02.2024 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości i terminu podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
 • pdf Zarządzenie Nr 24/2024 z dnia 09.02.2024r..pdf - Zarządzenie Nr 24/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 09.02.2024 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żurominie do prowadzenia postępowań w sprawach przyznania dodatku osłonowego i przesyłania informacji o przyznaniu dodatku osłonowego.
 • pdf Zarządzenie Nr 25/2024 z dnia 09.02.2024r.pdf - Zarządzenie Nr 25/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 09.02.2024 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania w 2024 r. zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 3 000 000 zł rocznie.
 • pdf Zarządzenie Nr 26/2024 z dnia 12.02.2024r..pdf - Zarządzenie Nr 26/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 12.02.2024 r. w sprawie powołania Zespołu Informatycznego do spraw obsługi miejskiej komisji wyborczej i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
 • pdf Zarządzenie Nr 27/2024 z dnia 12.02.2024r. .pdf - Zarządzenie Nr 27/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 12.02.2024 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2024.
 • pdf Zarządzenie Nr 28/2024 z dnia 13.02.2024r. .pdf - Zarządzenie Nr 28/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 13.02.2024 r. w sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zamówienie pn. "Dostawa wraz z montażem podwójnego i pojedynczego kojca dla zwierząt przebywających w Przytulisku" w ramach Budżetu Obywatelskiego.
 • pdf Zarządzenie Nr 29/2024 z dnia 14.02.2024r..pdf - Zarządzenie Nr 29/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 14.02.2024 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy dróg gminnych Rozwozin-Dąbrowice, Będzymin-Rzężawy.
 • pdf Zarządzenie Nr 30/2024 z dnia 14.02.2024r..pdf - Zarządzenie Nr 30/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 14.02.2024 r. - zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn. "Remonty cząstkowe dróg na terenie Gminy i Miasta Żuromin".
 • pdf Zarządzenie Nr 31/2024 z dnia 19.02.2024r..pdf - Zarządzenie Nr 31/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 19.02.2024 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
 • pdf Zarządzenie Nr 32/2024 z dnia 20.02.2024r..pdf - Zarządzenie Nr 32/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 20.02.2024 r. w sprawie powołania stałej Komisji Likwidacyjnej pozostałych środków trwałych będących w ewidencji Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie.
 • pdf Zarządzenie Nr 33/2024 z dnia 21.02.2024r..pdf - Zarządzenie Nr 33/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 21.02.2024 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Żuromin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2023r.
 • pdf Zarządzenie Nr 33/A/2024 z dnia 22.02.2024r..pdf - Zarządzenie Nr 33/A/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 22.02.2024 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2024.
 • pdf Zarządzenie Nr 34/2024 z dnia 22.02.2024r..pdf - Zarządzenie Nr 34/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 22.02.2024 r. - zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy dróg gminnych Rozwozin - Dąbrowice, Będzymin - rzężawy"
 • pdf Zarządzenie Nr 34/A/2024 z dnia 29.02.2024r..pdf - Zarządzenie Nr 34/A/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 29.02.2024 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2024.
 • pdf Zarządzenie Nr 35/2024 z dnia 05.03.2024r..pdf - Zarządzenie Nr 35/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 05.03.2024 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żurominie do prowadzenia postępowań w sprawach przyznania dodatku osłonowego i przesyłania informacji o przyznaniu dodatku osłonowego.
 • pdf Zarządzenie Nr 36/2024 z dnia 05.03.2024r..pdf - Zarządzenie Nr 36/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 05.03.2024 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żurominie do prowadzenia postępowań w sprawach przyznania dodatku osłonowego i przesyłania informacji o przyznaniu dodatku osłonowego.
 • pdf Zarządzenie Nr 37/2024 z dnia 11.03.2024r..pdf - Zarządzenie Nr 37/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 11.03.2024 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy oraz najmu na terenie Gminy i Miasta Żuromin, podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy oraz najmu i ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę i najem.
 • pdf Zarządzenie Nr 38/2024 z dnia 13.03.2024r..pdf - Zarządzenie Nr 38/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 13.03.2024 r. w sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na "Zakup i dostawę witryn chłodniczych do sołectwa Kliczewo Duże".
 • pdf Zarządzenie Nr 39/2024 z dnia 14.03.2024r..pdf - Zarządzenie Nr 39/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 14.03.2024 r. w sprawie zmian Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy i Miasta w Żurominie.
 • pdf Zarządzenie Nr 40/2024 z dnia 15.03.2024r..pdf - Zarządzenie Nr 40/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 15.03.2024 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dróg gminnych: ul. Sienkiewicza, ul. Mazurskiej, ul. Siostry Stanisławy, ul. Chopina, ul. Moniuszki, ul. Szymanowskiego, ul. Kasztanowej".
 • pdf Zarządzenie Nr 40/A/2024 z dnia 18.03.2024r..pdf - Zarządzenie Nr 40/A/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 18.03.2024 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2024.
 • pdf Zarządzenie Nr 41/2024 z dnia 20.03.2024r..pdf - Zarządzenie Nr 41/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 20.03.2024 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy dróg gminnych Rozwozin-Dąbrowice, Będzymin-Rzężawy (Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 460616W Będzymin-Rzężawy)".
 • pdf Zarządzenie Nr 42/2024 z dnia 26.03.2024r..pdf - Zarządzenie Nr 42/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 26.03.2024 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Żuromin oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Powiatowo-Miejskiej Biblioteki Publicznej i Żuromińskiego Centrum Kultury za 2023 rok.