Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie

Zarządzenia Burmistrza 2023 - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie

 • pdf Zarządzenie nr 2/2023 z dnia 2.01.2023 - Zarządzenie nr 2/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 2.01.2023r. w sprawie ustalenia pogotowia kasowego dla Urzędu Gminy i Miasta Żuromin na rok 2023
 • pdf Zarządzenie nr 3/2023 z dnia 3.01.2023 - Zarządzenie nr 3/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 3.01.2023 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie
 • pdf Zarządzenie Nr 4/2023 z dnia 3.01.2023 - Zarządzenie Nr 4/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 3.01.2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 62/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 27.03.2019 r. w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej.
 • pdf Zarządzenie Nr 5/2023 z dnia 10.01.2023 - Zarządzenie Nr 5/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 10.01.2023 r. w sprawie określenia podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli oraz ogłoszenia informacji o niej w Biuletynie Informacji Publicznej
 • pdf Zarządzenie Nr 6/2023 z dnia 10.01.2023 - Zarządzenie Nr 6/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 10.01.2023r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji na dziecko niepełnosprawne w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego
 • pdf Zarządzenie Nr 7.2023 z dnia 11.01.2023.pdf - Zarządzenie Nr 7/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 11.01.2023 r. w sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji pn. "Miejski plan adaptacji do zmian klimatu dla Gminy i Miasta Żuromin".
 • pdf Zarządzenie Nr 8/2023 z dnia 12.01.2023 - Zarządzenie Nr 8/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 12.01.2023r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie
 • pdf Zarządzenie Nr 9/2023 z dnia 16.01.2023r..pdf - Zarządzenie Nr 9/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 16.01.2023 w sprawie wprowadzenia "Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta w Żurominie"
 • pdf Zarządzenie Nr 10/2023 z dnia 16.01.2023 - Zarządzenie Nr 10/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 16.01.2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn. "Projekt przebudowy i rozbudowy ul. Lidzbarskiej w Żurominie"
 • pdf Zarządzenie Nr 11/2023 z dnia 18.01.2023 - Zarządzenie Nr 11/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 18.01.2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu plastycznego pn. "Oddycham czystym powietrzem"
 • pdf Zarządzenie Nr 12/2023 z dnia 19.01.2023 - Zarządzenie Nr 12/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 19.01.2023r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectw: Będzymin, Brudnice, Chamsk, Cierpigórz, Dąbrowa, Dąbrowice, Dębsk, Franciszkowo, Kliczewo Duże, Kliczewo Małe, Kosewo, Kruszewo, Młudzyn, Nadratowo, Olszewo, Poniatowo, Raczyny, Rozwozin, Rzężawy, Sadowo, Tadajówka, Wiadrowo, Wólka Kliczewska w sprawie zmiany statutów jednostek pomocniczych Gminy i Miasta Żuromin - sołectw
 • pdf Zarządzenie nr 15/2023 z dnia 19.01.2023.pdf - Zarządzenie Nr 15/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 19.01.2023 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania w 2023r. zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 3 000 000 zł rocznie.
 • pdf Zarządzenie Nr 21/2023 z dnia 19.01.2023 - Zarządzenie Nr 21/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 19.01.2023 r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy do składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Żuromin w roku szkolnym 2023/2024
 • pdf Zarządzenie Nr 22/2023 z dnia 19.01.2023 r. - Zarządzenie Nr 22/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 19.01.2023 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Żuromin
 • pdf Zarządzenie Nr 23/2023 z dnia 20.01.2023 r. - Zarządzenie Nr 23/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 20.01.2023 r. w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników (dyrektorów) jednostek organizacyjnych w Gminie i Mieście Żuromin
 • pdf Zarządzenie Nr 24.2023 z dnia 23.01.2023.pdf - Zarządzenie Nr 24/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 23.01.2023 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy oraz najmu na terenie Gminy i Miasta Żuromin, podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy oraz najmu i ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę i najem
 • pdf Zarządzenie Nr 25.2023 z dnia 23.01.2023.pdf - Zarządzenie Nr 25/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 23.01.2023 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żurominie do prowadzenia postępowań dotyczących refundacji podatku VAT
 • pdf Zarządzenie Nr 26.2023 z dnia 23.01.2023.pdf - Zarządzenie Nr 26/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 23.01.2023 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żurominie do prowadzenia postępowań dotyczących refundacji podatku VAT
 • pdf Zarządzenie Nr 27.2023 z dnia 24.01.2023.pdf - Zarządzenie Nr 27/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 24.01.2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora ds. budownictwa
 • pdf Zarządzenie nr 28/2023 z dnia 24.01.2023r. - Zarządzenie Nr 28/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 24.01.2023 r. w sprawie: powołania komisji do oceny i wskazania najkorzystniejszej oferty z przeprowadzonego rozeznania rynku
 • pdf Zarządzenie nr 29/2023 z dnia 26.01.2023r. - Zarządzenie Nr 29/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 26.01.2023 r. w sprawie powołania Zespołu ds. ustalenia wyników konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectw: Będzymin, Brudnice, Chamsk, Cierpigórz, Dąbrowa, Dąbrowice, Dębsk, Franciszkowo, Kliczewo Duże, Kliczewo Małe, Kosewo, Kruszewo, Młudzyn, Nadratowo, Olszewo, Poniatowo, Raczyny, Rozwozin, Rzężawy, Sadowo, Tadajówka, Wiadrowo, Wólka Kliczewska w sprawie zmiany statutów jednostek pomocniczych Gminy i Miasta Żuromin - sołectw
 • pdf Zarządzenie Nr 30/2023 z dnia 27.01.2023 r. - Zarządzenie Nr 30/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 27.01.2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
 • pdf Zarządzenie Nr 31/2023 z dnia 27.01.2023 r. - Zarządzenie Nr 31/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 27.01.2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert oraz ustalenia regulaminu pracy komisji oraz szczegółowych zasad oceny ofert w konkursie dotyczącym wsparcia realizacji zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych pod nazwą "Prowadzenie nieodpłatnych pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz turniejów wraz z programem w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom"
 • pdf Zarządzenie Nr 32/2023 z dnia 31.01.2023.pdf - Zarządzenie Nr 32/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 31.01.2023 r. w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Żurominie
 • pdf Zarządzenie Nr 32/A/2023 z dnia 31.01.2023.pdf - Zarządzenie Nr 32/A/2023 Burmistrz Gminy i Miasta w Żurominie z dnia 31.01.2023 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2023.
 • pdf Zarządzenie nr 33/2023 z dnia 31.01.2023.pdf - Zarządzenie Nr 33/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 31.01.2023 r. w sprawie ustalenia sposobu wyliczania współczynnika struktury i proporcji dotyczących rozliczeń podatku VAT w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin na 2023 rok
 • pdf Zarządzenie nr 34/2023 z dnia 02.02.2023.pdf - Zarządzenie Nr 34/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 02.02.2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu "Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Żuromin do 2030 roku".
 • pdf Zarządzenie nr 35/2023 z dnia 07.02.2023.pdf - Zarządzenie Nr 35/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 07.02.2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn. "Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Chamsku oraz wyposażenie i roboty wykończeniowe sali gimnastycznej wraz z miejscami parkingowymi i drogami dojazdowymi".
 • pdf Zarządzenie Nr 36/2023 z dnia 09.02.2023r..pdf - Zarządzenie Nr 36/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 09.02.2023 r. w sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na przeprowadzenie prac remontowych w Skateparku przy ul. Żeromskiego w Żurominie.
 • pdf Zarządzenie Nr 37/2023 z dnia 10.02.2023r..pdf - Zarządzenie Nr 37/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 10.02.2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
 • pdf Zarządzenie Nr 38/2023 z dnia 10.02.2023r..pdf - Zarządzenie Nr 38/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 10.02.2023 r. w sprawie powołania komisji dokonującej wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora ds. budownictwa.
 • pdf Zarządzenie Nr 39/2023 z dnia 13.02.2023r..pdf - Zarządzenie Nr 39/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 13.02.2023 r. w sprawie: powołania komisji do oceny i wskazania najkorzystniejszej oferty z przeprowadzonego rozeznania rynku.
 • pdf Zarządzenie Nr 40/2023 z dnia 13.02.2023r..pdf - Zarządzenie Nr 40/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 13.02.2023 r. w sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zamówienie pn. "Zakup dwóch zadaszonych kojców ze stali" w ramach Budżetu Obywatelskiego.
 • pdf Zarządzenie Nr 41/2023 z dnia 14.02.2023r..pdf - Zarządzenie Nr 41/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 14.02.2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora ds. budownictwa.
 • pdf Zarządzenie Nr 42/2023 z dnia 13.02.2023r..pdf - Zarządzenie Nr 42/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 13.02.2023 r. w sprawie ustalenia zasad dofinansowania zakupu okularów korygujących wzrok, pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe w Urzędzie Gminy i Miasta w Żurominie.
 • pdf Zarządzenie Nr 43/2023 z dnia 14.02.2023 r..pdf - Zarządzenie Nr 43/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 14.02.2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na wykonanie operatów szacunkowych w celu wyceny nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym przeznaczonych do sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych.
 • pdf Zarządzenie Nr 44/2023 z dnia 20.02.2023.pdf - Zarządzenie Nr 44/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 20.02.2023 r. w sprawie zmian uchwał budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2023.
 • pdf Zarządzenie Nr 45/2023 z dnia 23.02.2023.pdf - Zarządzenie Nr 45/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 23.02.2023 r. w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Żuromin.
 • pdf Zarządzenie nr 46/2023 z dnia 27.02.2023.pdf - Zarządzenie Nr 46/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 27.02.2023 r. w sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych w trybie zapytanie ofertowego na zamówienie pn. "Monitoring w parku przy ul. Lidzbarskiej w Żurominie" w ramach Budżetu Obywatelskiego.
 • pdf Zarządzenie nr 47/2023 z dnia 27.02.2023.pdf - Zarządzenie Nr 47/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 27.02.2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 73/2023 Burmistrza Gminy i Miasta w Żurominie z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie zasad wynajmu sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy i Miasta w Żurominie.
 • pdf Zarządzenie nr 48/2023 z dnia 27.02.2023.pdf - Zarządzenie Nr 48/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 27.02.2023 r. w sprawie powołania komisji dokonującej wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze- podinspektora ds. budownictwa.
 • pdf Zarządzenie nr 49/2023 z dnia 27.02.2023.pdf - Zarządzenie Nr 49/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 27.02.2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze- aplikanta w Straży Miejskiej w Żurominie.
 • pdf Zarządzenie nr 49/A/2023 z dnia 27.02.2023.pdf - Zarządzenie Nr 49/A/2023 Burmistrz Gminy i Miasta w Żurominie z dnia 27.02.2023 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2023.
 • pdf Zarządzenie Nr 50/2023 z dnia 28.02.2023.pdf - Zarządzenie Nr 50/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 28.02.2023 r. w sprawie powołania członka Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Żurominie.
 • pdf Zarządzenie nr 51/2023 z dnia 03.03.2023.pdf - Zarządzenie Nr 51/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 03.03.2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 46/2023 z dnia 27 lutego 2023r. w sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zamówienie pn. "Monitoring w parku przy ul. Lidzbarskiej w Żurominie" w ramach Budżetu Obywatelskiego.
 • pdf Zarządzenie nr 52/2023 z dnia 06.03.2023.pdf - Zarządzenie Nr 52/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 06.03.2023 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy na terenie Gminy i Miasta Żuromin, podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości do dzierżawy i ustalenia stawek czynszu za dzierżawę.
 • pdf Zarządzenie nr 53/2023 z dnia 06.03.2023.pdf - Zarządzenie Nr 53/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 06.03.2023 r. w sprawie przeprowadzenia aktualizacji oceny ryzyka zawodowego występującego na stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy i Miasta w Żurominie.
 • pdf Zarządzenie nr 54/2023 z dnia 08.03.2023.pdf - Zarządzenie Nr 54/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 08.03.2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Żuromińskiego Centrum Kultury w Żurominie.
 • pdf Zarządzenie nr 55/2023 z dnia 08.03.2023.pdf - Zarządzenie Nr 55/2023 Burmistrz Gminy i Miasta w Żurominie z dnia 08.03.2023 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2023.
 • pdf Zarządzenie Nr 55/A/2023 z dnia 09.03.2023.pdf - Zarządzenie Nr 55/2023 Burmistrz Gminy i Miasta w Żurominie z dnia 09.03.2023 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2023.
 • pdf Zarządzenie nr 56/2023 z dnia 10.03.2023.pdf - Zarządzenie Nr 56/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 10.03.2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn. "Przebudowa, budowa i remont dróg na terenie Gminy i Miasta Żuromin."
 • pdf Zarządzenie nr 57/2023 z dnia 13.03.2023.pdf - Zarządzenie Nr 57/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 13.03.2023 r. w sprawie powołania komisji dokonującej wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze- aplikanta w Straż Miejskiej w Żurominie.
 • pdf Zarządzenie Nr 58/2023 z dnia 14.03.2023.pdf - Zarządzenie Nr 58/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 14.03.2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 54/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 8 marca 2023r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Żuromińskiego Centrum Kultury w Żurominie.
 • pdf Zarządzenie nr 59/2023 z dnia 14.03.2023.pdf - Zarządzenie Nr 59/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 14.03.2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn. "Rozbudowa i przebudowa ulic: Żeromskiego, Lipowa, Makowa oraz Różana oraz przebudowa ulic: Akacjowej, Kwiatowej i Wiosennej w Żurominie wraz z infrastrukturą."
 • pdf Zarządzenie nr 60/2023 z dnia 15.03.2023.pdf - Zarządzenie Nr 60/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 15.03.2023 r. w sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zamówienie pn. "Monitoring w parku przy ul. Lidzbarskiej w Żurominie" w ramach Budżetu Obywatelskiego.
 • pdf Zarządzenie Nr 61/2023 z dnia 29.03.2023.pdf - Zarządzenie Nr 61/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 29.03.2023 r. w sprawie: ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zakup i dostawę mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno do napraw cząstkowych dróg.
 • pdf Zarządzenie Nr 62/2023 z dnia 29.03.2023.pdf - Zarządzenie Nr 62/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 29.03.2023 r. w sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zamówienie pn. "Monitoring w parku przy ul. Lidzbarskiej w Żurominie" w ramach Budżetu Obywatelskiego.
 • pdf Zarządzenie Nr 63/2023 z dnia 30.03.2023.pdf - Zarządzenie Nr 63/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 30.03.2023 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Żuromin oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Powiatowo-Miejskiej Biblioteki Publicznej i Żuromińskiego Centrum Kultury za 2022 rok.
 • pdf Zarządzenie Nr 63/A/2023 z dnia 30.03.2023.pdf - Zarządzenie Nr 63/2023 Burmistrz Gminy i Miasta w Żurominie z dnia 30.03.2023 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2023.
 • pdf Zarządzenie Nr 64/2023 z dnia 31.03.2023.pdf - Zarządzenie Nr 64/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 31.03.2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 22/2019 Burmistrza Gminy i Miasta w Żurominie z dnia 4 lutego 2019r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie ze stadionu sportowego położonego w Żurominie przy ul. Żeromskiego 5.
 • pdf Zarządzenie Nr 65/2023 z dnia 04.04.2023.pdf - Zarządzenie Nr 65/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 04.04.2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 62/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 29 marca 2023r. w sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zamówienie pn. "Monitoring w parku przy ul. Lidzbarskiej w Żurominie" w ramach Budżetu Obywatelskiego.
 • pdf Zarządzenie Nr 66/2023 z dnia 05.04.2023.pdf - Zarządzenie Nr 66/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 05.04.2023 r. w sprawie: ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa kanalizacji ściekowej w miejscowości Poniatowo- etap II".
 • pdf Zarządzenie Nr 67/2023 z dnia 06.04.2023.pdf - Zarządzenie Nr 67/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 06.04.2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Powiatowo-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żurominie.
 • pdf Zarządzenie Nr 67/A/2023 z dnia 06.04.2023.pdf - Zarządzenie Nr 67/2023 Burmistrz Gminy i Miasta w Żurominie z dnia 06.04.2023 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2023.
 • pdf Zarządzenie Nr 68/2023 z dnia 11.04.2023.pdf - Zarządzenie Nr 68/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 11.04.2023 r. w sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zakup, dostawę i montaż elementów dla placów zabaw na terenie Gminy Żuromin.
 • pdf Zarządzenie Nr 69/2023 z dnia 11.04.2023.pdf - Zarządzenie Nr 69/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 11.04.2023 r. w sprawie: ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego dot. powołania zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji: "Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Chamsku oraz wyposażenie i roboty wykończeniowe Sali gimnastycznej wraz z miejscami parkingowymi i drogami dojazdowymi".
 • pdf Zarządzenie Nr 70/2023 z dnia 12.04.2023.pdf - Zarządzenie Nr 70/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 12.04.2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 66/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 05.04.2023 r. w sprawie: ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa kanalizacji ściekowej w miejscowości Poniatowo- etap II".
 • pdf Zarządzenie Nr 71/2023 z dnia 14.04.2023.pdf - Zarządzenie Nr 71/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 14.04.2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn. "Przebudowa, budowa i remont dróg na terenie Gminy i Miasta Żuromin" (Budowa drogi gminnej ul. Brzozowej w Żurominie).
 • pdf Zarządzenie Nr 72/2023 z dnia 17.04.2023.pdf - Zarządzenie Nr 72/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 17.04.2023 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Żuromin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2022 r.
 • pdf Zarządzenie nr 73/2023 z dnia 17.04.2023.pdf - Zarządzenie Nr 73/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 17.04.2023 r. w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na "Rozbudowa drogi gminnej nr 460726W w Żurominie - budowa chodnika".
 • pdf Zarządzenie Nr 74/2023 z dnia 18.04.2023.pdf - Zarządzenie Nr 74/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 18.04.2023 r. w sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych w trybie zapytanie ofertowego na zamówienie pn. "Zakup koszy ulicznych z wkładem".
 • pdf Zarządzenie Nr 74/A/2023 z dnia 18.04.2023.pdf - Zarządzenie Nr 74/A/2023 Burmistrz Gminy i Miasta w Żurominie z dnia 18.04.2023 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2023.
 • pdf Zarządzenie Nr 75/2023 z dnia 18.04.2023.pdf - Zarządzenie Nr 75/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 18.04.2023 r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji na dziecko niepełnosprawne w niepublicznym przedszkolu i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego.
 • pdf Zarządzenie Nr 76/2023 z dnia 18.04.2023.pdf - Zarządzenie Nr 76/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 18.04.2023 r. w sprawie ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej aktualizacji niektórych informacji z zakresu dotacji oświatowych.
 • pdf Zarządzenie Nr 78/2023 z dnia 20.04.2023.pdf - Zarządzenie Nr 78/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 20.04.2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 241/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 24 października 2022r. w sprawie przyznania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
 • pdf Zarządzenie Nr 79/2023 z dnia 21.04.2023.pdf - Zarządzenie Nr 79/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 21.04.2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn. "Remonty cząstkowe dróg na terenie Gminy i Miasta Żuromin".
 • pdf Zarządzenie Nr 80/2023 z dnia 24.04.2023.pdf - Zarządzenie Nr 80/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 24.04.2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Żurominie, z siedzibą: 09-300 Żuromin, ul. Wyzwolenia 12.
 • pdf Zarządzenie Nr 81/2023 z dnia 24.04.2023.pdf - Zarządzenie Nr 81/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 24.04.2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Żurominie, z siedzibą: 09-300 Żuromin, ul. Wiatraczna 16.
 • pdf Zarządzenie Nr 82/2023 z dnia 24.04.2023.pdf - Zarządzenie Nr 82/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 24.04.2023 r. w sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. "Modernizacja sieci komputerowej LAN. Modernizacja, zaprojektowanie i wykonanie sieci komputerowej LAN wraz z elementami przełączającymi w budynku UGiM Żuromin Plac Józefa Piłsudskiego 3" w ramach projektu "Cyfrowa Gmina".
 • pdf Zarządzenie Nr 83/2023 z dnia 24.04.2023.pdf - Zarządzenie Nr 83/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 24.04.2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn. "Wykonanie opinii dotyczącej wartości rynkowej elektrowni wiatrowych na potrzeby określenia podatku od nieruchomości."
 • pdf Zarządzenie Nr 84/2023 z dnia 26.04.2023.pdf - Zarządzenie Nr 84/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 26.04.2023 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości i terminu podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
 • pdf Zarządzenie Nr 85/2023 z dnia 27.04.2023.pdf - Zarządzenie Nr 85/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 27.04.2023 r. w sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zakup, dostawę i montaż elementów siłowni plenerowych na terenie Gminy Żuromin.
 • pdf Zarządzenie Nr 85/A/2023 z dnia 04.05.2023.pdf - Zarządzenie Nr 85/A/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 04.05.2023 r. Zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn. "Przebudowa, budowa i remont dróg na terenie Gminy i Miasta Żuromin" (Budowa drogi gminnej ul. Brzozowej w Żurominie).
 • pdf Zarządzenie Nr 86/2023 z dnia 05.05.2023.pdf - Zarządzenie Nr 86/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 05.05.2023 r. w sprawie: ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego dla zadania pn.: "Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej (wykonanie stropu)".
 • pdf Zarządzenie Nr 87/2023 z dnia 08.05.2023.pdf - Zarządzenie Nr 87/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 08.05.2023 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy i najmu na terenie Gminy i Miasta Żuromin, podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości do dzierżawy i najmu oraz ustalenia stawek czynszu za dzierżawę i najem.
 • pdf Zarządzenie Nr 87/A/2023 z dnia 15.05.2023.pdf - Zarządzenie Nr 87/A/2023 Burmistrz Gminy i Miasta w Żurominie z dnia 15.05.2023 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2023.
 • pdf Zarządzenie Nr 88/2023 z dnia 19.05.2023.pdf - Zarządzenie Nr 88/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 19.05.2023 r. w sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na opracowanie Gminnego Planu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Żuromin na lata 2024-2030.
 • pdf Zarządzenie Nr 89/2023 z dnia 22.05.2023.pdf - Zarządzenie Nr 89/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 22.05.2023 r. w sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zamówienie pn. "Zakup koszy do segregacji odpadów komunalnych".
 • pdf Zarządzenie Nr 90/2023 z dnia 22.05.2023.pdf - Zarządzenie Nr 90/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 22.05.2023 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości i terminu podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
 • pdf Zarządzenie Nr 91/2023 z dnia 22.05.2023.pdf - Zarządzenie Nr 91/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 22.05.2023 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości i terminu podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
 • pdf Zarządzenie Nr 92/2023 z dnia 26.05.2023.pdf - Zarządzenie Nr 92/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 22.05.2023 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości i terminu podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
 • pdf Zarządzenie Nr 93/2023 z dnia 22.05.2023.pdf - Zarządzenie Nr 93/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 22.05.2023 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości i terminu podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
 • pdf Zarządzenie Nr 94/2023 z dnia 22.05.2023.pdf - Zarządzenie Nr 94/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 22.05.2023 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości i terminu podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
 • pdf Zarządzenie Nr 95/2023 z dnia 22.05.2023.pdf - Zarządzenie Nr 95/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 22.05.2023 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości i terminu podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
 • pdf Zarządzenie Nr 96/2023 z dnia 22.05.2023.pdf - Zarządzenie Nr 96/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 22.05.2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadania pn. "Wykonanie opinii dotyczącej wartości rynkowej elektrowni wiatrowych na potrzeby określenia podatku od nieruchomości".
 • pdf Zarządzenie Nr 97/2023 z dnia 24.05.2023.pdf - Zarządzenie Nr 97/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 24.05.2023 r. w sprawie: ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego dot. powołania zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji: "Rozbudowa i przebudowa ulic: Żeromskiego, Lipowa, Makowa oraz Różana oraz przebudowa ulic: Akacjowej, Kwiatowej, Wiosennej w Żurominie wraz z infrastrukturą".
 • pdf Zarządzenie Nr 98/2023 z dnia 24.05.2023.pdf - Zarządzenie Nr 98/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 24.05.2023 r. w sprawie: ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego dot. powołania zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji: "Przebudowa, budowa i remonty dróg na terenie Gminy i Miasta Żuromin".
 • pdf Zarządzenie Nr 98/A/2023 z dnia 25.05.2023.pdf - Zarządzenie Nr 98/A/2023 Burmistrz Gminy i Miasta w Żurominie z dnia 25.05.2023 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2023.
 • pdf Zarządzenie Nr 99/2023 z dnia 26.05.2023.pdf - Zarządzenie Nr 99/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 26.05.2023 r. w sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zamówienie pn. "Zakup koszy ulicznych z wkładem".
 • pdf Zarządzenie Nr 100/2023 z dnia 26.05.2023 (2).pdf - Zarządzenie Nr 100/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 26.05.2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Powiatowo-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żurominie oraz określenia regulaminu i harmonogramu pracy komisji.
 • pdf Zarządzenie Nr 101/2023 z dnia 26.05.2023.pdf - Zarządzenie Nr 101/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 26.05.2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Żuromińskiego Centrum Kultury w Żurominie oraz określenia regulaminu i harmonogramu pracy komisji.
 • pdf Zarządzenie nr 102/2023 z dnia 29.05.2023.pdf - Zarządzenie Nr 102/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 29.05.2023 r. w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu przetargu pisemnego nieograniczonego na najem garażu typu "blaszak", powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na najem garażu typu "blaszak" położonego w Żurominie na działce 257 przy ul. Wyzwolenia.
 • pdf Zarządzenie Nr 103/2023 z dnia 31.05.2023.pdf - Zarządzenie Nr 103/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 31.05.2023 r. w sprawie: ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn: "Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej (wykonanie stropu)".
 • pdf Zarządzenie Nr 104/2023 z dnia 31.05.2023.pdf - Zarządzenie Nr 104/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 31.05.2023 r. w sprawie: ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na opracowanie "Programu opieki nad zabytkami dla Miasta i Gminy Żuromin na lata 2023-2026".
 • pdf Zarządzenie Nr 105/2023 z dnia 01.06.2023.pdf - Zarządzenie Nr 105/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 01.06.2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Żurominie, z siedzibą: 09-300 Żuromin, ul. Wyzwolenia 12.
 • pdf Zarządzenie Nr 106/2023 z dnia 01.06.2023.pdf - Zarządzenie Nr 106/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 01.06.2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Żurominie, z siedzibą: 09-300 Żuromin, ul. Wiatraczna 16.
 • pdf Zarządzenie Nr 107/2023 z dnia 02.06.2023.pdf - Zarządzenie Nr 107/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 02.06.2023 r. w sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zamówienie pn. "Zakup koszy do segregacji odpadów komunalnych".
 • pdf Zarządzenie Nr 108/2023 z dnia 07.06.2023.pdf - Zarządzenie Nr 108/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 07.06.2023 r. w sprawie: ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na: Wykonanie kontroli corocznej głównej placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych znajdujących się na terenie Gminy i Miasta będących w zarządzie Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf Zarządzenie Nr 109/2023 z dnia 16.06.2023.pdf - Zarządzenie Nr 109/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 16.06.2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn. "Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina".
 • pdf Zarządzenie Nr 110/2023 z dnia 19.06.2023.pdf - Zarządzenie Nr 110/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 19.06.2023 r. w sprawie ustalenia wzoru umowy określającej warunki organizacyjno-finansowe programu działania Żuromińskiego Centrum Kultury w Żurominie.
 • pdf Zarządzenie Nr 111/2023 z dnia 19.06.2023.pdf - Zarządzenie Nr 111/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 19.06.2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wyboru przedstawiciela pracowników na potrzeby współdziałania z pracodawcą w Urzędzie Gminy i Miasta w Żurominie.
 • pdf Zarządzenie Nr 112/2023 z dnia 20.06.2023.pdf - Zarządzenie Nr 112/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 20.06.2023 r. w sprawie: ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn. "Malowanie oznakowania poziomego dróg i ulic na terenie Gminy i Miasta Żuromin".
 • pdf Zarządzenie Nr 113/2023 z dnia 22.06.2023.pdf - Zarządzenie Nr 113/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 22.06.2023 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina i Miasto Żuromin.
 • pdf Zarządzenie Nr 114/2023 z dnia 23.06.2023.pdf - Zarządzenie Nr 114/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 23.06.2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn. "Zakup i dostawa samojezdnej zamiatarki drogowej z funkcją mycia na mokro".
 • pdf Zarządzenie Nr 115/2023 z dnia 23.06.2023.pdf - Zarządzenie Nr 115/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 23.06.2023 r. w sprawie ustalenia warunków przetargu na sprzedaż działki położonej w Poniatowie przy ul. Parkowej oznaczonej nr 759/2.
 • pdf Zarządzenie Nr 116/2023 z dnia 26.06.2023.pdf - Zarządzenie Nr 116/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 26.06.2023 r. w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego dla zadania pn. Opracowanie raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji Budowa kanalizacji ściekowej w miejscowości Poniatowo etap II.
 • pdf Zarządzenie Nr 117/2023 z dnia 27.06.2023.pdf - Zarządzenie Nr 117/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 27.06.2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn. "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy i Miasta Żuromin".
 • pdf Zarządzenie Nr 118/2023 z dnia 27.06.2023.pdf - Zarządzenie Nr 118/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 27.06.2023 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na nieruchomościach znajdujących się na terenie Gminy i Miasta Żuromin w latach 2023-2024.
 • pdf Zarządzenie Nr 119/2023 z dnia 27.06.2023.pdf - Zarządzenie Nr 119/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 27.06.2023 r. w sprawie: ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Zagospodarowanie terenu sołectwa Kliczewo Duże, gm. Żuromin (projekt rozbiórki zlewni)".
 • pdf Zarządzenie Nr 120/2023 z dnia 28.06.2023.pdf - Zarządzenie Nr 120/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 28.06.2023 r. w sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na organizację ekologicznego pikniku rodzinnego w Żurominie.
 • pdf Zarządzenie Nr 121/2023 z dnia 29.06.2023.pdf - Zarządzenie Nr 121/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 29.06.2023 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina i Miasto Żuromin.
 • pdf Zarządzenie Nr 122/2023 z dnia 29.06.2023.pdf - Zarządzenie Nr 122/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 29.06.2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn. "Kompleksowa usługa polegająca na obsłudze bankowej budżetu Gminy i Miasta Żuromin oraz jej jednostek organizacyjnych".
 • pdf Zarządzenie Nr 123/2023 z dnia 30.06.2023.pdf - Zarządzenie Nr 123/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 30.06.2023 r. w sprawie powołania Dyrektora Żuromińskiego Centrum Kultury w Żurominie.
 • pdf Zarządzenie Nr 123/A/2023 z dnia 30.06.2023.pdf - Zarządzenie Nr 123/A/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 30.06.2023 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2023.
 • pdf Zarządzenie Nr 124/2023 z dnia 03.07.2023.pdf - Zarządzenie Nr 124/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 03.07.2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w "Regulaminie wynagradzania pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie".
 • pdf Zarządzenie Nr 125/2023 z dnia 03.07.2023.pdf - Zarządzenie Nr 125/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 03.07.2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
 • pdf Zarządzenie Nr 126/2023 z dnia 03.07.2023.pdf - Zarządzenie Nr 126/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 03.07.2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
 • pdf Zarządzenie Nr 127/2023 z dnia 03.07.2023.pdf - Zarządzenie Nr 127/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 03.07.2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
 • pdf Zarządzenie Nr 128/2023 z dnia 03.07.2023.pdf - Zarządzenie Nr 128/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 03.07.2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
 • pdf Zarządzenie nr 129/2023 z dnia 03.07.2023.pdf - Zarządzenie Nr 129/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 03.07.2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
 • pdf Zarządzenie Nr 130/2023 z dnia 04.07.2023.pdf - Zarządzenie Nr 130/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 04.07.2023 r. w sprawie powołania komisji do ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. "Malowanie oznakowania poziomego dróg i ulic na terenie Gminy i Miasta Żuromin".
 • pdf Zarządzenie Nr 131/2023 z dnia 04.07.2023.pdf - Zarządzenie Nr 131/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 04.07.2023 r. w sprawie powołania komisji do ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. "Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest na terenie Gminy i Miasta Żuromin".
 • pdf Zarządzenie Nr 132/2023 z dnia 04.07.2023.pdf - Zarządzenie Nr 132/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 04.07.2023 r. w sprawie powołania komisji do ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu Gminy i Miasta Żuromin".
 • pdf Zarządzenie Nr 133/2023 z dnia 05.07.2023.pdf - Zarządzenie Nr 133/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 05.07.2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
 • pdf Zarządzenie Nr 134/2023 z dnia 05.07.2023.pdf - Zarządzenie Nr 134/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 05.07.2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
 • pdf Zarządzenie Nr 135/2023 z dnia 05.07.2023.pdf - Zarządzenie Nr 135/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 05.07.2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
 • pdf Zarządzenie nr 136/2023 z dnia 05.07.2023.pdf - Zarządzenie Nr 136/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 05.07.2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
 • pdf Zarządzenie Nr 137/2023 z dnia 07.07.2023.pdf - Zarządzenie Nr 137/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 07.07.2023 r. zmieniające Zarządzenie Nr 120/2023 z dnia 28 czerwca 2023r. w sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na organizację ekologicznego pikniku rodzinnego w Żurominie.
 • pdf Zarządzenie Nr 138/2023 z dnia 07.07.2023.pdf - Zarządzenie Nr 138/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 07.07.2023 r. Zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn. "Kompleksowa usługa polegająca na obsłudze bankowej budżetu Gminy i Miasta Żuromin oraz jej jednostek organizacyjnych".
 • pdf Zarządzenie Nr 138/A/2023 z dnia 07.07.2023r..pdf - Zarządzenie Nr 138/A/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 07.07.2023 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2023.
 • pdf Zarządzenie Nr 139/2023 z dnia 10.07.2023.pdf - Zarządzenie Nr 139/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 10.07.2023 r. w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zakup i dostawę pospółki oraz kruszywa łamanego.
 • pdf Zarządzenie Nr 140/2023 z dnia 10.07.2023.pdf - Zarządzenie Nr 140/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 10.07.2023 r. zmieniające Zarządzenie Nr 131/2023 z dnia 4 lipca 2023r. w sprawie powołania komisji do ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. "Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest na terenie Gminy i Miasta Żuromin".
 • pdf Zarządzenie Nr 141/2023 z dnia 11.07.2023.pdf - Zarządzenie Nr 141/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 11.07.2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn. "Naprawa i wymiana nawierzchni boisk wraz z modernizacją oświetlenia kompleksu sportowego "Moje Boisko- Orlik 2012".
 • pdf Zarządzenie Nr 142/2023 z dnia 12.07.2023.pdf - Zarządzenie Nr 142/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 12.07.2023 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Żurominie z siedzibą: 09-300 Żuromin, ul. Wiatraczna 16.
 • pdf Zarządzenie Nr 143/2023 z dnia 12.07.2023.pdf - Zarządzenie Nr 143/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 12.07.2023 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Żurominie z siedzibą: 09-300 Żuromin, ul. Wyzwolenia 12.
 • pdf Zarządzenie Nr 144/2023 z dnia 17.07.2023.pdf - Zarządzenie Nr 144/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 17.07.2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
 • pdf Zarządzenie Nr 145/2023 z dnia 17.07.2023.pdf - Zarządzenie Nr 145/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 17.07.2023 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kliczewie Dużym z siedzibą: Kliczewo Duże, ul. Wspólna 68, 09-300 Żuromin.
 • pdf Zarządzenie Nr 146/2023 z dnia 17.07.2023.pdf - Zarządzenie Nr 146/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 17.07.2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 139/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 10.07.2023r. w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zakup i dostawę pospółki oraz kruszywa łamanego.
 • pdf Zarządzenie Nr 147/2023 z dnia 18.07.2023.pdf - Zarządzenie Nr 147/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 18.07.2023 r. w sprawie ustalenia warunków przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Żurominie przy ul. Strzeleckiej objętej w SAG.
 • pdf Zarządzenie Nr 148/2023 z dnia 18.07.2023 r. - Zarządzenie Nr 148/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 18.07.2023 r. w sprawie: ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na wykonanie usługi polegającej na ustaleniu przebiegu granic nieruchomości stanowiących drogę gminną nr 460609W oraz nieruchomości przyległych.
 • pdf Zarządzenie Nr 149/2023 z dnia 18.07.2023 r. - Zarządzenie Nr 149/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 18.07.2023 r. w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego dla zadania pn. wycięcie drzew i przeprowadzenia prac polegających na wykonaniu cięć i zabiegów pielęgnacyjnych drzew na terenie miasta Żuromin.
 • pdf Zarządzenie Nr 151/2023 z dnia 19.07.2023 r. - Zarządzenie Nr 151/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 19.07.2023 r. w sprawie wskazania osób do składu Komisji Okręgowej w wyborach do Rad Powiatowych Mazowieckiej Izby Rolniczej, które odbędą się w dniu 24 września 2023r.
 • pdf Zarządzenie Nr 152/2023 z dnia 19.07.2023 r. - Zarządzenie Nr 152/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 19.07.2023 r. w sprawie: ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zakup, dostawę i wykonanie nasadzeń roślinności - drzew i krzewów w Poniatowie w ramach realizacji zadania "Zakup drzew i krzewów do parku przy ul. Plac Rynek i drzew na plac zabaw przy ul. Plac Rynek".
 • pdf Zarządzenie Nr 153/2023 z dnia 20.07.2023 r. - Zarządzenie Nr 153/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 20.07.2023 r. w sprawie określenia terminu składania wniosku w ramach udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025.
 • pdf Zarządzenie Nr 154/2023 z dnia 20.07.2023 r. - Zarządzenie Nr 154/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 20.07.2023 r. w sprawie: upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żurominie do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego, z wyłączeniem czynności związanych z wydawaniem decyzji o odmowie przyznania tego świadczenia.
 • pdf Zarządzenie Nr 155/2023 z dnia 21.07.2023 r. - Zarządzenie Nr 155/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 21.07.2023 r. w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. "Rewitalizacja terenu przy ulicy Parkowej w Poniatowie".
 • pdf Zarządzenie Nr 156/2023 z dnia 21.07.2023 r. - Zarządzenie Nr 156/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 21.07.2023 r. w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. "Rewitalizacja terenu przy ul. Parkowej w Poniatowie" w zakresie zakupu i montażu urządzeń siłowni plenerowej, ławek parkowych oraz koszy na śmieci.
 • pdf Zarządzenie Nr 157/2023 z dnia 24.07.2023 r. - Zarządzenie Nr 157/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 24.07.2023 r. w sprawie wykreślenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta i Gminy Żuromin.
 • pdf Zarządzenie Nr 158/2023 z dnia 25.07.2023 r. - Zarządzenie Nr 158/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 25.07.2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Żuromin".
 • pdf Zarządzenie Nr 159/2023 z dnia 25.07.2023 r. - Zarządzenie Nr 159/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 25.07.2023 r. w sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zakup, dostawę oraz demontaż i montaż nowych okien w Szkole Podstawowej w Będzyminie.
 • pdf Zarządzenie Nr 160/2023 z dnia 26.07.2023 r. - Zarządzenie Nr 160/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 26.07.2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 156/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 21.07.2023r. w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. "Rewitalizacja terenu przy ul. Parkowej w Poniatowie" w zakresie zakupu i montażu urządzeń siłowni plenerowej, ławek parkowych oraz koszy na śmieci.
 • pdf Zarządzenie Nr 160/A/2023 z dnia 26.07.2023 r. - Zarządzenie Nr 160/A/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 26.07.2023 r.w sprawie w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2023
 • pdf Zarządzenie Nr 161/2023 z dnia 27.07.2023.pdf - Zarządzenie Nr 161/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 27.07.2023 r. w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Chodnik przy ul. Parkowej (20m)".
 • pdf Zarządzenie Nr 162/2023 z dnia 27.07.2023 - Zarządzenie Nr 162/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 27.07.2023 r. w sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na opracowanie 4 operatów wodnoprawnych.
 • pdf Zarządzenie Nr 163/2023 z dnia 27.07.2023.pdf - Zarządzenie Nr 163/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 27.07.2023 r. w sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na wymianę opraw w ramach zadania inwestycyjnego pm. "Naprawa i wymiana nawierzchni boisk wraz z modernizacją oświetlenia kompleksu sportowego "Moje Boisko- orlik 2012".
 • pdf Zarządzenie Nr 164/2023 z dnia 03.08.2023.pdf - Zarządzenie Nr 164/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 03.08.2023 r. w sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz obsługi programów pakietu MS Office 2021 dla pracowników Urzędu Gminy i Miasta Żuromin w ramach projektu "Cyfrowa Gmina".
 • pdf Zarządzenie Nr 165/2023 z dnia 8.08.2023 r. - Zarządzenie Nr 165/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 08.08.2023 r. w sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zakup, dostawę oraz demontaż i montaż nowych okien w Szkole Podstawowej w Będzyminie
 • pdf Zarządzenie Nr 166/2023 z dnia 9.08.2023 r. - Zarządzenie Nr 166/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 09.08.2023 r. w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zakup i dostawę soli drogowej
 • pdf Zarządzenie Nr 167/2023 z dnia 09.08.2023.pdf - Zarządzenie Nr 167/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 09.08.2023 r. w sprawie w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2023
 • pdf Zarządzenie Nr 168/2023 z dnia 17.08.2023 r. - Zarządzenie Nr 168/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 17.08.2023 r. w sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na wymianę opraw w ramach zadania inwestycyjnego "Naprawa i wymiana nawierzchni boisk wraz z modernizacją oświetlenia kompleksu sportowego "Moje boisko- orlik 2012"
 • pdf Zarządzenie Nr 169/2023 z dnia 17.08.2023 r. - Zarządzenie Nr 169/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 17.08.2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn."Wymiana pokrycia dachu wraz z obróbkami blacharskimi na budynku świetlicy wiejskiej w Chamsku"
 • pdf Zarządzenie Nr 170/2023 z dnia 17.08.2023 - Zarządzenie Nr 170/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 17.08.2023 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wszystkich komitetów wyborczych
 • pdf Zarządzenie Nr 171/2023 z dnia 18.08.2023 r. - Zarządzenie Nr 171/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 18.08.2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań własnych Gminy w 2023 roku w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy i Miasta Żuromin
 • pdf Zarządzenie Nr 172/2023 z dnia 18.08.2023 r. - Zarządzenie Nr 172/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 18.08.2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert oraz ustalenia regulaminu pracy komisji oraz szczegółowych zasad oceny ofert w otwartym konkursie ofert na wykonywanie zadań własnych Gminy w 2023 roku w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy i Miasta Żuromin
 • pdf Zarządzenie Nr 173/2023 z dnia 18.08.2023 r. - Zarządzenie Nr 173/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 18.08.2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 191/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 26 sierpnia 2022r. w sprawie przyznania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
 • pdf Zarządzenie Nr 174/2023 z dnia 22.08.2023 r. - Zarządzenie Nr 174/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 22.08.2023 w sprawie zarządzenia konsultacji Rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Żuromin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok
 • pdf Zarządzenie Nr 175/2023 z dnia 23.08.2023 r. - Zarządzenie Nr 175/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 23.08.2023 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2023
 • pdf Zarządzenie Nr 176/2023 z dnia 28.08.2023 r. - Zarządzenie Nr 176/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 28.08.2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w "Regulaminie wynagradzania pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie"
 • pdf Zarządzenie Nr 177/2023 z dnia 28.08.2023 r. - Zarządzenie Nr 177/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 28.08.2023 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów przedstawicieli pracowników i powołania Komisji Wyborczej
 • pdf Zarządzenie Nr 178/2023 z dnia 28.08.2023 r. - Zarządzenie Nr 178/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 28.08.2023 r. w sprawie ustalenia wzoru umowy określającej warunki organizacyjno-finansowe programu działania Powiatowo-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żurominie
 • pdf Zarządzenie Nr 179/2023 z dnia 28.08.2023 r. - Zarządzenie Nr 179/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 28.08.2023 r. w sprawie powołania Dyrektora Powiatowo-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żurominie
 • pdf Zarządzenie Nr 180/2023 z dnia 30.08.2023 r. - Zarządzenie Nr 180/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 30.08.2023 r. w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego dla zadania pn.: zakup 42 sztuk sadzonek drzew
 • pdf Zarządzenie Nr 181/2023 z dnia 30.08.2023 r. - Zarządzenie Nr 181/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 30.08.2023 r. w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na "Ułożenie płytek podłogowych w budynku świetlicy wiejskiej w Olszewie w ramach zadania- wyposażenie świetlicy wiejskiej realizowanego z funduszu sołeckiego"
 • pdf Zarządzenie Nr 182/2023 z dnia 31.08.2023 r. - Zarządzenie Nr 182/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 31.08.2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 67/2019 Burmistrza Gminy i Miasta w Żurominie z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za udostępnianie nieruchomości w celu umieszczenia nośników reklamowych
 • pdf Zarządzenie Nr 183/2023 z dnia 31.08.2023 r.pdf - Zarządzenie Nr 183/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 31.08.2023 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2023.
 • pdf Zarządzenie Nr 184/2023 z dnia 5.09.2023 r. - Zarządzenie Nr 184/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 05.09.2023 r. w sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. "Zapobieganie bezdomności zwierząt w Gminie Żuromin"
 • pdf Zarządzenie Nr 185/2023 z dnia 11.09.2023.pdf - Zarządzenie Nr 185/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 11.09.2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań własnych Gminy w 2023 roku w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf Zarządzenie Nr 186/2023 z dnia 11.09.2023.pdf - Zarządzenie Nr 186/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 11.09.2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 169/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn."Wymiana pokrycia dachu wraz z obróbkami blacharskimi na budynku świetlicy wiejskiej w Chamsku".
 • pdf Zarządzenie Nr 187/2023 z dnia 12.09.2023.pdf - Zarządzenie Nr 187/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 12.09.2023 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do najmu oraz użyczenia na terenie Gminy i Miasta Żuromin, podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości do najmu oraz użyczenia oraz ustalenia stawek czynszu z tytułu najmu.
 • pdf Zarządzenie Nr 188/2023 z dnia 12.09.2023.pdf - Zarządzenie Nr 188/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 12.09.2023 r. w sprawie powołania Zespołu Informatycznego do spraw obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
 • pdf Zarządzenie Nr 189/2023 z dnia 18.09.2023.pdf - Zarządzenie Nr 189/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 18.09.2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla pracownika Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie.
 • pdf Zarządzenie Nr 190/2023 z dnia 18.09.2023.pdf - Zarządzenie Nr 190/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 18.09.2023 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żurominie do wprowadzania danych i informacji do ewidencji w zakresie postępowań w sprawach przyznawania świadczeń z pomocy społecznej lub innych form wsparcia finansowego ze środków publicznych.
 • pdf Zarządzenie Nr 191/2023 z dnia 18.09.2023.pdf - Zarządzenie Nr 191/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 18.09.2023 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żurominie do wprowadzania danych i informacji do ewidencji w zakresie postępowań w sprawach przyznawania świadczeń z pomocy społecznej lub innych form wsparcia finansowego ze środków publicznych.
 • pdf Zarządzenie Nr 192/2023 z dnia 18.09.2023.pdf - Zarządzenie Nr 192/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 18.09.2023 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żurominie do wprowadzania danych i informacji do ewidencji w zakresie postępowań w sprawach przyznawania świadczeń z pomocy społecznej lub innych form wsparcia finansowego ze środków publicznych.
 • pdf Zarządzenie Nr 193/2023 z dnia 21.09.2023.pdf - Zarządzenie Nr 193/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 21.09.2023 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Żurominie.
 • pdf Zarządzenie Nr 194/2023 z dnia 22.09.2023.pdf - Zarządzenie Nr 194/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 22.09.2023 r. w sprawie przyznania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
 • pdf Zarządzenie Nr 195/2023 z dnia 25.09.2023.pdf - Zarządzenie Nr 195/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 25.09.2023 r. w sprawie powołania Komisji ds. Przeprowadzenia Konsultacji Społecznych mającej na celu weryfikacje złożonych zadań do budżetu obywatelskiego.
 • pdf Zarządzenie Nr 195/A/2023 z dnia 25.09.2023.pdf - Zarządzenie Nr 195/A/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 25.09.2023 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2023.
 • pdf Zarządzenie Nr 196/2023 z dnia 26.09.2023.pdf - Zarządzenie Nr 196/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 26.09.2023 r. w sprawie utworzenia oddziału przygotowawczego dla klasy IV i VI przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Żurominie.
 • pdf Zarządzenie Nr 197/2023 z dnia 27.09.2023.pdf - Zarządzenie Nr 197/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 27.09.2023 r. w sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zamówienie pn. "Zakup urządzeń na wybieg dla psów" w ramach Budżetu Obywatelskiego.
 • pdf Zarządzenie Nr 198/2023 z dnia 27.09.2023.pdf - Zarządzenie Nr 198/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 27.09.2023 r. w sprawie określenia wzoru wniosku i rozliczenia dotacji celowej na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy i Miasta Żuromin przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.
 • pdf Zarządzenie Nr 199/2023 z dnia 27.09.2023.pdf - Zarządzenie Nr 199/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 27.09.2023 r. w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Zagospodarowanie terenu sołectwa Kliczewo Duże, gm. Żuromin (projekt rozbiórki budynku zlewni)".
 • pdf Zarządzenie Nr 200/2023 z dnia 3.10.2023.pdf - Zarządzenie Nr 200/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 3.10.2023 r. w sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. "Odbiór i utylizacja materiałów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Żuromin".
 • pdf Zarządzenie Nr 201/2023 z dnia 3.10.2023r.pdf - Zarządzenie Nr 201/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 3.10.2023 r. w sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zakup i dostawę sprzętu sportowego dla boiska "Orlik" przy ul. Żeromskiego w Żurominie.
 • pdf Zarządzenie Nr 202/2023 z dnia 5.10.2023.pdf - Zarządzenie Nr 202/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 5.10.2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy i Miasta w Żurominie.
 • pdf Zarządzenie Nr 202/A/2023 z dnia 05.10.2023r.pdf - Zarządzenie Nr 202/A/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 5.10.2023 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2023
 • pdf Zarządzenie Nr 203/2023 z dnia 12.10.2023.pdf - Zarządzenie Nr 203/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 12.10.2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn. "Zakup paliw do pojazdów Urzędu Gminy i Miasta Żuromin w systemie sprzedaży bezgotówkowej".
 • pdf Zarządzenie Nr 204/2023 z dnia 12.10.2023.pdf - Zarządzenie Nr 204/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 12.10.2023 r. w sprawie: ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Cierpigórz pn. "Zagospodarowanie terenu (zakup ławek)".
 • pdf Zarządzenie Nr 205/2023 z dnia 12.10.2023.pdf - Zarządzenie Nr 205/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 12.10.2023 r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie, dla których sobota jest dniem wolnym od pracy w zamian za dzień świąteczny przypadający 11 listopada 2023 r.
 • pdf Zarządzenie Nr 206/2023 z dnia 13.10.2023.pdf - Zarządzenie Nr 206/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 13.10.2023 r. w sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na "Docieplenie ścian zewnętrznych świetlicy wiejskiej w Będzyminie".
 • pdf Zarządzenie Nr 207/2023 z dnia 17.10.2023.pdf - Zarządzenie Nr 207/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 17.10.2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 118/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na nieruchomościach znajdujących się na terenie Gminy i Miasta Żuromin w latach 2023-2024.
 • pdf Zarządzenie Nr 208/2023 z dnia 18.10.2023.pdf - Zarządzenie Nr 208/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 18.10.2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego a trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy i Miasta Żuromin".
 • pdf Zarządzenie Nr 209/2023 z dnia 20.10.2023.pdf - Zarządzenie Nr 209/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 20.10.2023 r. w sprawie ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej aktualizacji niektórych informacji z zakresu dotacji oświatowych.
 • pdf Zarządzenie Nr 210/2023 z dnia 23.10.2023.pdf - Zarządzenie Nr 210/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 23.10.2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 206/2023 Burmistrze Gminy i Miasta Żuromin z dnia 13.10.2023 r. w sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na "Docieplenie ścian zewnętrznych świetlicy wiejskiej w Będzyminie".
 • pdf Zarządzenie Nr 211/2023 z dnia 24.10.2023.pdf - Zarządzenie Nr 211/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 24.10.2023 r. w sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zamówienie pn. "Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Żuromin w sezonie zimowym 2023/2024".
 • pdf Zarządzenie Nr 212/2023 z dnia 24.10.2023.pdf - Zarządzenie Nr 212/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 24.10.2023 r. w sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zamówienie pn. Odśnieżanie odcinka dróg gminnych na terenie Miasta Żuromin - ul. Lidzbarskiej orz ul. Warszawskiej w Żurominie w sezonie zimowym 2023/2024".
 • pdf Zarządzenie Nr 213/2023 z dnia 25.10.2023.pdf - Zarządzenie Nr 213/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 25.10.2023 r. w sprawie powołania komisji do ustalenia wyników głosowania w ramach budżetu obywatelskiego.
 • pdf Zarządzenie Nr 214/2023 z dnia 25.10.2023.pdf - Zarządzenie Nr 214/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 25.10.2023 r. w sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na "Docieplenie ścian zewnętrznych świetlicy wiejskiej w Będzyminie".
 • pdf Zarządzenie Nr 215/2023 z dnia 30.10.2023.pdf - Zarządzenie Nr 215/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 30.10.2023 r. w sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn: "Wymiana pokrycia dachowego na budynku VII Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych na działce nr 618/5 przy ul. Olszewskiej 9/11 w Żurominie".
 • pdf Zarządzenie Nr 215/A/2023 z dnia 31.10.2023.pdf - Zarządzenie Nr 215/A/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 31.10.2023 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2023.
 • pdf Zarządzenie Nr 216/2023 z dnia 03.11.2023.pdf - Zarządzenie Nr 216/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 03.11.2023 r. w sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zamówienie "Dostawa zestawu materiałów biurowych (galanteria biurowa)".
 • pdf Zarządzenie Nr 217/2023 z dnia 03.11.2023 .pdf - Zarządzenie Nr 217/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 03.11.2023 r. w sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zamówienie "Dostawa zestawu materiałów biurowych (papier do drukarek i kserokopiarek)".
 • pdf Zarządzenie Nr 218/2023 z dnia 03.11.2023.pdf - Zarządzenie Nr 218/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 03.11.2023 r. w sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zamówienie "Dostawa zestawu materiałów biurowych (tonery i tusze do drukarek i kserokopiarek)".
 • pdf Zarządzenie Nr 219/2023 z dnia 07.11.2023.pdf - Zarządzenie Nr 219/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 07.11.2023 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę, najem i użyczenie, wysokości stawek czynszu dzierżawnego i z tytułu najmu oraz podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, najem i użyczenie na terenie Miasta i Gminy Żuromin.
 • pdf Zarządzenie Nr 220/2023 z dnia 07.11.2023.pdf - Zarządzenie Nr 220/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 07.11.2023 r. w sprawie: ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa kanalizacji deszczowej na pl. Garażowym w Żurominie".
 • pdf Zarządzenie Nr 221/2023 z dnia 07.11.2023.pdf - Zarządzenie Nr 221/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 07.11.2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 223/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie ze świetlic wiejskich na terenie Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf Zarządzenie Nr 222/2023 z dnia 14.11.2023.pdf - Zarządzenie Nr 222/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 14.11.2023 r. w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 • pdf Zarządzenie Nr 223/2023 z dnia 14.11.2023.pdf - Zarządzenie Nr 223/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 14.11.2023 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2024 rok.
 • pdf Zarządzenie Nr 224/2023 z dnia 15.11.2023.pdf - Zarządzenie Nr 224/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 15.11.2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn. "Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy i Miasta Żuromin w okresie od dnia 01.01.2024 do 31.12.2024".
 • pdf Zarządzenie Nr 225/2023 z dnia 16.11.2023.pdf - Zarządzenie Nr 225/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 16.11.2023 r. w sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zamówienie "Dostawa zestawu materiałów biurowych (galanteria biurowa)".
 • pdf Zarządzenie Nr 226/2023 z dnia 16.11.2023.pdf - Zarządzenie Nr 226/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 16.11.2023 r. w sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zamówienie "Dostawa zestawu materiałów biurowych (papier do drukarek i kserokopiarek)".
 • pdf Zarządzenie Nr 227/2023 z dnia 16.11.2023.pdf - Zarządzenie Nr 227/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 16.11.2023 r. w sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zamówienie "Dostawa zestawu materiałów biurowych (tusze i tonery do drukarek i kserokopiarek)".
 • pdf Zarządzenie Nr 228/2023 z dnia 16.11.2023.pdf - Zarządzenie Nr 228/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 16.11.2023 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy.
 • pdf Zarządzenie Nr 229/2023 z dnia 21.11.2023.pdf - Zarządzenie Nr 229/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 21.11.2023 r. w sprawie standardu zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf Zarządzenie Nr 230/2023 z dnia 22.11.2023.pdf - Zarządzenie Nr 230/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 22.11.2023 r. w sprawie: ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. "Rewitalizacja terenu przy ulicy Parkowej w Poniatowie" w zakresie budowy sieci oświetleniowej.
 • pdf Zarządzenie Nr 231/2023 z dnia 23.11.2023.pdf - Zarządzenie Nr 231/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 23.11.2023 r. w sprawie wyznaczenia administratora skrzynki doręczeń.
 • pdf Zarządzenie Nr 232/2023 z dnia 29.11.2023.pdf - Zarządzenie Nr 232/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 29.11.2023 r. w sprawie: ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. "Przebudowa ulicy Towarowej w Żurominie" w zakresie budowy kanalizacji deszczowej w ul. Towarowej oraz ul. Wyzwolenia.
 • pdf Zarządzenie Nr 233/2023 z dnia 29.11.2023.pdf - Zarządzenie Nr 233/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 29.11.2023 r.w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na wykonanie:- projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów położonych na terenie Miasta Żuromin zgodnie z Uchwałą Nr 444/LX/23 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 22 września 2023 r.- projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów położonych w obrębach geodezyjnych Rozwozin, Będzymin, Rzężawy, Kruszewo, Poniatowo, Franciszkowo, Chamsk, Olszewo, Dębsk, Wólka Kliczewska, Kliczewo Małe, Sadowo, Cierpigórz, Brudnice - obszar wiejski w Gminie Żuromin zgodnie z Uchwałą Nr 445/LX/23 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 22 września 2023 r.
 • pdf Zarządzenie Nr 233/A/2023 z dnia 30.11.2023.pdf - Zarządzenie Nr 233/A/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 30.11.2023r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2023.
 • pdf Zarządzenie Nr 234/2023 z dnia 04.12.2023.pdf - Zarządzenie Nr 234/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 04.12.2023 r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie, dla których sobota jest dniem wolnym od pracy w zamian za dzień świąteczny przypadający 6 stycznia 2024 r.
 • pdf Zarządzenie Nr 235/2023 z dnia 07.12.2023.pdf - Zarządzenie Nr 235/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 07.12.2023 r. w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników (dyrektorów) jednostek organizacyjnych w Gminie i Mieście Żuromin.
 • pdf Zarządzenie Nr 236/2023 z dnia 12.12.2023.pdf - Zarządzenie Nr 236/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 12.12.2023 r. w sprawie przygotowania Stanowiska Kierowania Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin oraz zasad jego funkcjonowania w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym w województwie mazowieckim.
 • pdf Zarządzenie Nr 237/2023 z dnia 12.12.2023.pdf - Zarządzenie Nr 237/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 12.12.2023 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta Żuromin na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.
 • pdf Zarządzenie Nr 238/2023 z dnia 12.12.2023.pdf - Zarządzenie Nr 238/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 12.12.2023 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2023.
 • pdf Zarządzenie Nr 239/2023 z dnia 21.12.2023.pdf - Zarządzenie Nr 239/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 21.12.2023 r. w sprawie planu audytu wewnętrznego na 2024 rok.
 • pdf Zarządzenie Nr 240/2023 z dnia 27.12.2023.pdf - Zarządzenie Nr 240/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 27.12.2023 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej aktywów i pasywów w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf Zarządzenie Nr 241/2023 z dnia 28.12.2023.pdf - Zarządzenie Nr 241/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 28.12.2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie.
 • pdf Zarządzenie Nr 242/2023 z dnia 29.12.2023.pdf - Zarządzenie Nr 242/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 29.12.2023 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2023.