Żuromin - Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia Burmistrza 2019

 • pdf nr 1 z 02.01.2019.pdf - Zarządzenie nr 1 z dnia 02.01.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie określenia podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli oraz ogłoszenia informacji o niej w Biuletynie Informacji Publicznej.
 • pdf nr 2 z 02.01.2019.pdf - Zarządzenie nr 2 z dnia 02.01.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia pogotowia kasowego dla Urzędu Gminy i Miasta Żuromin na rok 2019.
 • pdf nr 3 z 02.01.2019.pdf - Zarządzenie nr 3 z dnia 02.01.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy i Miasta.
 • pdf nr 4 z 18.01.2019.pdf - Zarządzenie nr 4 z dnia 18.01.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ogłoszenia konkursu plastycznego pn. "Oddycham czystym powietrzem".
 • pdf nr 5 z 18.01.2019.pdf - Zarządzenie nr 5 z dnia 18.01.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie analizy poniesionych w 2018 roku wydatków na wynagrodzenia nauczycieli oraz ustalenia jednorazowego dodatku uzupełniającego.
 • pdf nr 6 z 18.01.2019.pdf - Zarządzenie nr 6 z dnia 18.01.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego zadania pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Mazowieckiej w Żurominie".
 • pdf nr 7 z 18.01.2019.pdf - Zarządzenie nr 7 z dnia 18.01.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Brzozowej w Żurominie".
 • pdf nr 8 z 22.01.2019.pdf - Zarządzenie nr 8 z dnia 22.01.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji dokonującej wyboru kandydata na stanowisko Kierownika Urzędu Organizacyjnego.
 • pdf nr 9 z 22.01.2019.pdf - Zarządzenie nr 9 z dnia 22.01.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie przedłożenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Żuromin.
 • pdf nr 10 z 22.01.2019.pdf - Zarządzenie nr 10 z dnia 22.01.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na wykonanie podziału działek:1. nr 55/1 położonej w Żurominie na dwie działki wraz ze stabilizacją punktów granicznych;2. nr 2332/2 położonej w Żurominie na dwie działki wraz ze stabilizacją punktów granicznych;3. nr 36 położonej w Brudnicach na trzy działki wraz ze stabilizacją punktów granicznych;4. nr 783/3 na trzy działki wraz ze stabilizacją punktów granicznych i nr 784 na trzy działki wraz ze stabilizacją punktów granicznych, położonych w Poniatowie.
 • pdf nr 11 z 22.01.2019.pdf - Zarządzenie nr 11 z dnia 22.01.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na opracowanie studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego wraz z niezbędnymi załącznikami dla zadania pn. "Remont i przebudowa kotłowni przy ul. Wiatracznej w Żurominie oraz budowa sieci ciepłowniczej" w ramach RPO WM poddziałania 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, typ projektów: Ograniczenie "niskiej emisji", wymiana urządzeń grzewczych.
 • pdf nr 12 z 23.01.2019.pdf - Zarządzenie nr 12 z dnia 23.01.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań własnych Gminy w 2019 roku w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf nr 13 z 23.01.2019.pdf - Zarządzenie nr 13 z dnia 23.01.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert oraz ustalenia regulaminu pracy komisji oraz szczegółowych zasad oceny ofert w otwartym konkursie ofert na wykonywanie zadań własnych Gminy w 2019 roku w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf nr 14 z 23.01.2019.pdf - Zarządzenie nr 14 z dnia 23.01.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy do składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Żuromin w roku szkolnym 2019/2020.
 • pdf nr 15 z 25.01.2019.pdf - Zarządzenie nr 15 z dnia 25.01.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia sposobu wyliczania współczynnika struktury i proporcji dotyczących rozliczeń podatku VAT w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin w 2019 roku.
 • pdf nr 16 z 28.01.2019.pdf - Zarządzenie nr 16 z dnia 28.01.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia warunków przetargu na sprzedaż działki położonej w Żurominie przy ul. Komunalnej.
 • pdf nr 17 z 29.01.2019.pdf - Zarządzenie nr 17 z dnia 29.01.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na pogłębienie zbiornika wodnego w centrum wsi Wólka Kliczewska.
 • pdf nr 18 z 29.01.2019.pdf - Zarządzenie nr 18 z dnia 29.01.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań własnych gminy w 2019 roku w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf nr 19 z 30.01.2019.pdf - Zarządzenie nr 19 z dnia 30.01.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 13/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert oraz ustalenia regulaminu pracy komisji oraz szczegółowych zasad oceny ofert w otwartym konkursie ofert na wykonywanie zadań własnych Gminy w 2019 roku w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf nr 20 z 01.02.2019.pdf - Zarządzenie nr 20 z dnia 01.02.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn. "Zakup samochodu osobowego".
 • pdf nr 21 z 04.02.2019.pdf - Zarządzenie nr 21 z dnia 04.02.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na wykonanie wyceny działek nr 781/2 o pow. 0,1000 ha, nr 782/2 o pow. 0,1000 ha oraz nr 782/3 o pow. 0,0983 ha położonych w Poniatowie.
 • pdf nr 22 z 04.02.2019.pdf - Zarządzenie nr 22 z dnia 04.02.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia opłat za korzystanie ze stadionu sportowego położonego w Żurominie przy ul. Żeromskiego 5.
 • pdf nr 23 z 04.02.2019.pdf - Zarządzenie nr 23 z dnia 04.02.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na ułożenie rur osłonowych do monitoringu.
 • pdf nr 24 z 04.02.2019.pdf - Zarządzenie nr 24 z dnia 04.02.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na remont kominów i dachu nad wejściem do budynku przy ul. Wyzwolenia 62 w Żurominie.
 • pdf nr 25 z 11.02.2019.pdf - Zarządzenie nr 25 z dnia 11.02.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego dla zadania pn. "Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i inwestycji celu publicznego".
 • pdf nr 26 z 13.02.2019.pdf - Zarządzenie nr 26 z dnia 13.02.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie terminu ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.
 • pdf nr 27 z 13.02.2019.pdf - Zarządzenie nr 27 z dnia 13.02.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na wykonanie operatu szacunkowego w celu naliczenia renty planistycznej.
 • pdf nr 28 z 14.02.2019.pdf - Zarządzenie nr 28 z dnia 14.02.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn. "Zakup samochodu osobowego".
 • pdf nr 29 z 14.02.2019 .pdf - Zarządzenie nr 29 z dnia 14.02.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy i Miasta.
 • pdf nr 30 z 15.02.2019.pdf - Zarządzenie nr 30 z dnia 15.02.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na przygotowanie, dostarczenie i serwowanie posiłków oraz uprzątnięcie miejsca serwowania posiłków po ich zakończeniu dot. realizacji projektu pn. "Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych".
 • pdf nr 31 z 19.02.2019.pdf - Zarządzenie nr 31 z dnia 19.02.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia zasad dofinansowania zakupu okularów korygujących wzrok, pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe w Urzędzie Gminy i Miasta w Żurominie.
 • pdf nr 32 z 20.02.2019.pdf - Zarządzenie nr 32 z dnia 20.02.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zakup kruszywa naturalnego - pospółki z przeznaczeniem na drogi gminne na terenie miasta i gminy Żuromin.
 • pdf nr 33 z 20.02.2019.pdf - Zarządzenie nr 33 z dnia 20.02.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Remonty cząstkowe dróg na terenie Gminy i Miasta Żuromin".
 • pdf nr 34 z 25.02.2019.pdf - Zarządzenie nr 34 z dnia 25.02.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań własnych Gminy w 2019 roku w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf nr 35 z 25.02.2019.pdf - Zarządzenie nr 35 z dnia 25.02.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia zasad dzierżawy gruntu oraz czynszu dzierżawczego na targowisku "Mój Rynek" w Żurominie.
 • pdf nr 36 z 25.02.2019.pdf - Zarządzenie nr 36 z dnia 25.02.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na wykonanie projektów: 1) "Budowa chodnika na ul. Zielonej w Żurominie", 2) "Budowa chodnika na ul. Plac Rynek oraz ścieżki pieszo-rowerowej w Poniatowie".
 • pdf nr 37 z 26.02.2019.pdf - Zarządzenie nr 37 z dnia 26.02.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji dokonującej wyboru kandydata na stanowisko referenta do spraw gospodarki nieruchomościami w Wydziale Geodezji Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Planowania Przestrzennego, w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf nr 38 z 28.02.2019.pdf - Zarządzenie nr 38 z dnia 28.02.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf nr 40 z 28.02.2019.pdf - Zarządzenie nr 40 z dnia 28.02.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 460676W ul. Osiedlowej w Żurominie polegająca na budowie chodnika".
 • pdf nr 40a z 28.02.2019.pdf - Zarządzenie nr 40a z dnia 28.02.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2019.
 • pdf nr 41 z 05.03.2019.pdf - Zarządzenie nr 41 z dnia 05.03.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn. "Budowa punktów świetlnych w celu oświetlenia boisk treningowych na terenie Stadionu Miejskiego w Żurominie - I etap".
 • pdf nr 42 z 06.03.2019.pdf - Zarządzenie nr 42 z dnia 06.03.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn."Przebudowa drogi gminnej nr 460665W ul. Matejki i nr 460648W ul. Kopernika w Żurominie polegająca na budowie chodnika i zjazdów indywidualnych".
 • pdf nr 42a z dnia 06.03.2019.pdf - Zarządzenie nr 42a z dnia 06.03.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.
 • pdf nr 43 z 08.03.2019.pdf - Zarządzenie nr 43 z dnia 08.03.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na wykonanie wyceny trzech lokali mieszkalnych wraz z ułamkową częścią gruntu w celu sprzedaży na rzecz najemcy.
 • pdf nr 44 z dnia 08.03.2019.pdf - Zarządzenie nr 44 z dnia 08.03.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie wprowadzenia Regulaminu Jarmarku Wielkanocnego w dniu 14 kwietnia 2019 r.
 • pdf nr 46 z 11.03.2019.pdf - Zarządzenie nr 46 z dnia 11.03.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ogłoszenia konkursu na "Najładniejszą palmę wielkanocną pod patronatem Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin".
 • pdf nr 47 z 11.03.2019.pdf - Zarządzenie nr 47 z dnia 11.03.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania w 2019 r. zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 2500000 zł rocznie.
 • pdf nr 48 z 12.03.2019.pdf - Zarządzenie nr 48 z dnia 12.03.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie upoważnienia pracowników urzędu do poświadczania zgodności odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań z oryginałem.
 • pdf nr 49 z 12.03.2019.pdf - Zarządzenie nr 49 z dnia 12.03.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 16/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 23 października w sprawie ustalenia warunków przetargu na sprzedaż działki położonej w Żurominie przy ul. Komunalnej.
 • pdf nr 50 z 14.03.2019.pdf - Zarządzenie nr 50 z dnia 14.03.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa na samochód osobowy Toyota Corolla 1,6 numer rejestracyjny WZU99VU.
 • pdf nr 51 z 15.03.2019.pdf - Zarządzenie nr 51 z dnia 15.03.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zakup cementu.
 • pdf nr 52 z 15.03.2019.pdf - Zarządzenie nr 52 z dnia 15.03.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na Pracę koparko-ładowarki.