Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie

Uchwały Rady Miejskiej 2015 - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie

Sesja Nr XVI/15 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 28 grudnia 2015 roku

 • pdf Uchwała.99.XVI.15.2015-12-28.pdf - UCHWAŁA NR 99/XVI/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2016 rok.
 • pdf Uchwała.100.XVI.15.2015-12-28.pdf - UCHWAŁA NR 100/XVI/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy i Miasta Żuromin na 2016 rok.
 • pdf Uchwała.101.XVI.15.2015-12-28.pdf - UCHWAŁA NR 101/XVI/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 28 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Żuromin.
 • pdf Uchwała.102.XVI.15.2015-12-28.pdf - UCHWAŁA NR 102/XVI/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy i Miasta Żuromin przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.
 • pdf Uchwała.103.XVI.15.2015-12-28.pdf - UCHWAŁA NR 103/XVI/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf Uchwała.104.XVI.15.2015-12-28.pdf - UCHWAŁA NR 104/XVI/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Żuromin na lata 2015-2020.
 • pdf Załącznik_do_Uchwała.104.XVI.15.2015-12-28__PGN_.pdf - Załącznik do uchwały nr. 104
 • pdf Uchwała.105.XVI.15.2015-12-28.pdf - CHWAŁA NR 105/XVI/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do Zasobu Nieruchomości Gminy Żuromin
 • pdf Uchwała.106.XVI.15.2015-12-28.pdf - UCHWAŁA NR 106/XVI/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnym Rady Miejskiej w Żurominie.
 • pdf LEX.P.4131.5.2016.PM..pdf - Zawiadomienie z dnia 21 stycznia 2016r. Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania nadzorczego w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr 106/XVI/15 z dnia 28 grudnia 2015r. Rady Miejskiej w Żurominie w sprawie ustalenia wysokości diet Radnym Rady Miejskiej w Żurominie.
 • pdf LEX.P.4131.5.2016.PM.pdf - Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr 106/XVI/15 z dnia 28 grudnia 2015r. Rady Miejskiej w Żurominie w sprawie ustalenia wysokości diet Radnym Rady Miejskiej w Żurominie.
 • pdf Uchwała.107.XVI.15.2015-12-28.pdf - UCHWAŁA NR 107/XVI/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2015.
 • pdf Uchwała.108.XVI.15.2015-12-28.pdf - UCHWAŁA NR 108/XVI/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 28 grudnia 2015 r. - Uchwała Budżetowa Gminy i Miasta Żuromin na rok 2016.
 • pdf Uchwała.109.XVI.15.2015-12-28.pdf - UCHWAŁA NR 109/XVI/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf Uchwała.110.XVI.15.2015-12-28.pdf - UCHWAŁA NR 110/XVI/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie wydatków budżetu Gminy i Miasta Żuromin, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Sesja nadzwyczajna Nr XV/15 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 26 listopada 2015 roku

 • pdf Uchwała.95.XV.15.2015-11-26.pdf - UCHWAŁA NR 95/XV/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie w sprawie kontynuacji członkostwa Gminy i Miasta Żuromin w Stowarzyszeniu Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania w okresie programowania 2014-2020.
 • pdf Uchwała.96.XV.15.2015-11-26.pdf - UCHWAŁA NR 96/XV/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 26 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 • pdf Uchwała.97.XV.15.2015-11-26.pdf - UCHWAŁA NR 97/XV/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 26 listopada 2015 r.zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
 • pdf Załącznik_nr_1_i_2_do_Uchwały_NR_97.XV.15.pdf - Załącznik nr 1 i 2 do UCHWAŁY NR 97/XV/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 26 listopada 2015 r.zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
 • pdf Uchwała.98.XV.15.2015-11-26.pdf - UCHWAŁA NR 98/XV/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 26 listopada 2015 r.w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2015.
 • pdf Załącznik_Nr_1_do_Uchwała.98.XV.15.2015-11-26.pdf - Załącznik nr 1 do UCHWAŁY NR 98/XV/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 26 listopada 2015 r.w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2015.
 • pdf Załącznik_Nr_2_do_Uchwały_Nr_98.XV.15.pdf - Załącznik nr 2 do UCHWAŁY NR 98/XV/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 26 listopada 2015 r.w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2015.
 • pdf Załącznik_Nr_3_4_5_6_do_Uchwała.98.XV.15.2015-11-26.pdf - Załącznik nr 3, 4, 5, 6 do UCHWAŁY NR 98/XV/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 26 listopada 2015 r.w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2015.

Sesja Nr XIV/15 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 29 października 2015 roku

 • pdf Uchwała.84.XIV.15.2015-10-29.pdf - UCHWAŁA NR 84/XIV/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 29 października 2015 r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Żuromin uprawnień do postanawiania o wysokości opłat za korzystanie ze stadionu sportowego.
 • pdf Uchwała.85.XIV.15.2015-10-29.pdf - UCHWAŁA NR 85/XIV/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 29 października 2015 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy i MiastaŻuromin na 2016 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 • pdf Uchwała.86.XIV.15.2015-10-29.pdf - UCHWAŁA NR 86/XIV/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 29 października 2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości rolnej położonej w Rozwozinie.
 • pdf Uchwała.87.XIV.15.2015-10-29.pdf - UCHWAŁA NR 87/XIV/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 29 października 2015 r. w sprawie sprzedaży ½ części nieruchomości rolnej położonej w Starym Nadratowie.
 • pdf Uchwała.88.XIV.15.2015-10-29.pdf - UCHWAŁA NR 88/XIV/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 29 października 2015 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy i przekazania w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.
 • pdf Uchwała.89.XIV.15.2015-10-29.pdf - UCHWAŁA NR 89/XIV/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 29 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej.
 • pdf Uchwała.90.XIV.15.2015-10-29.pdf - UCHWAŁA NR 90/XIV/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 • pdf Uchwała.91.XIV.15.2015-10-29.pdf - UCHWAŁA NR 91/XIV/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 • pdf Uchwała.92.XIV.15.2015-10-29.pdf - UCHWAŁA NR 92/XIV/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
 • pdf Uchwała.93.XIV.15.2015-10-29.pdf - UCHWAŁA NR 93/XIV/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf Uchwała.94.XIV.15.2015-10-29.pdf - UCHWAŁA NR 94/XIV/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2015.

Sesja Nr XIII/15 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 30 września 2015 roku

 • pdf Uchwała.78.XIII.15.2015-09-30.pdf - UCHWAŁA NR 78/XIII/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Mławie.
 • pdf Uchwała.79.XIII.15.2015-09-30.pdf - UCHWAŁA NR 79/XIII/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 30 września 2015 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i punkty przedszkolne, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Żuromin.
 • pdf Uchwała.80.XIII.15.2015-09-30.pdf - UCHWAŁA NR 80/XIII/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 30 września 2015 r.w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zabytkami Miasta i Gminy Żuromin na lata 2015-2018.
 • pdf Uchwała.80.XIII.15.2015-09-30 (Program).pdf - Załącznik do Uchwały Nr 80/XIII/15 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 30 września 2015 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy i Miasta Żuromin na lata 2015-2018
 • pdf Uchwała.81.XIII.15.2015-09-30.pdf - UCHWAŁA NR 81/XIII/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 30 września 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Żuromińskiego.
 • pdf Uchwała.82.XIII.15.2015-09-30_skan.pdf - UCHWAŁA NR 82/XIII/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf Uchwała.83.XIII.15.2015-09-30_skan.pdf - UCHWAŁA NR 83/XIII/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na 2015r.

Sesja Nr XII/15 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 17 sierpnia 2015 roku

 • pdf Uchwała.67.XII.15.2015-08-17.pdf - UCHWAŁA NR 67/XII/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie przekazania skargi.
 • pdf Uchwała.68.XII.15.2015-08-17.pdf - UCHWAŁA NR 68/XII/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.
 • pdf Uchwała.69.XII.15.2015-08-17.pdf - UCHWAŁA NR 69/XII/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania Nr 10 w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015r.
 • pdf Uchwała.70.XII.15.2015-08-17.pdf - UCHWAŁA NR 70/XII/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf Uchwała.71.XII.15.2015-08-17.pdf - UCHWAŁA NR 71/XII/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych.
 • pdf Uchwała.72.XII.15.2015-08-17.pdf - UCHWAŁA NR 72/XII/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • pdf Uchwała.73.XII.15.2015-08-17.pdf - UCHWAŁA NR 73/XII/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • pdf Uchwała.74.XII.15.2015-08-17.pdf - UCHWAŁA NR 74/XII/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
 • pdf Uchwała.75.XII.15.2015-08-17.pdf - UCHWAŁA NR 75/XII/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 154/XX/12 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie sprzedaży działki położonej w Żurominie.
 • pdf Uchwała.76.XII.15.2015-08-17.pdf - UCHWAŁA NR 76/XII/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf Uchwała.77.XII.15.2015-08-17.pdf - UCHWAŁA NR 77/XII/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2015.

Sesja Nr XI/15 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 29 czerwca 2015 roku

 • pdf Uchwała.60.XI.15.2015-06-29.pdf - UCHWAŁA NR 60/XI/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
 • pdf Uchwała.61.XI.15.2015-06-29.pdf - UCHWAŁA NR 61/XI/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i punkty przedszkolne, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Żuromin.
 • pdf Uchwała.62.XI.15.2015-06-29.pdf - UCHWAŁA NR 62/XI/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników na kadencję 2016 - 2019.
 • pdf Uchwała.63.XI.15.2015-06-29.pdf - UCHWAŁA NR 63/XI/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania Nr 10 w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie dla przeprowadzenia referendum.
 • pdf Uchwała.64.XI.15.2015-06-29.pdf - UCHWAŁA NR 64/XI/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 299/XXXIX/14 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 22 stycznia 2014r. w sprawie powierzenia wykonania praw i obowiązków zarządzającego gminnym składowiskiem odpadów.
 • pdf Uchwała.65.XI.15.2015-06-29.pdf - UCHWAŁA NR 65/XI/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf Uchwała.66.XI.15.2015-06-29.pdf - UCHWAŁA NR 66/XI/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2015.

Sesja nadzwyczajna Nr X/15 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 3 czerwca 2015 roku

 • pdf Uchwała.59.X.15.2015-06-03.pdf - UCHWAŁA NR 59/X/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy i Miasta Żuromin.

Sesja Nr IX/15 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 22 maja 2015 roku

 • pdf Uchwała.53.IX.15.2015-05-22.pdf - UCHWAŁA NR 53/IX/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
 • pdf Uchwała.54.IX.15.2015-05-22.pdf - UCHWAŁA NR 54/IX/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkowska Gminy i Miasta Żuromin w Lokalnej Grupie Działania prowadzonej przez Stowarzyszenie Społeczne Samopomocy z siedzibą w Ciechanowie w okresie programowania 2014-2020.
 • pdf Uchwała.55.IX.15.2015-05-22.pdf - UCHWAŁA NR 55/IX/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf Uchwała.56.IX.15.2015-05-22.pdf - UCHWAŁA NR 56/IX/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żurominie.
 • pdf Uchwała.57.IX.15.2015-05-22.pdf - UCHWAŁA NR 57/IX/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Żuromińskiego.
 • pdf Uchwała.58.IX.15.2015-05-22.pdf - UCHWAŁA NR 58/IX/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2015.

Sesja Nr VII/15 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 15 kwietnia 2015 roku

 • pdf Uchwała.41.VII.15.2015-04-15.pdf - UCHWAŁA NR 41/VII/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok.
 • pdf Uchwała.42.VII.15.2015-04-15.pdf - UCHWAŁA NR 42/VII/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Żuromin absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.
 • pdf Uchwała.43.VII.15.2015-04-15.pdf - UCHWAŁA NR 43/VII/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej.
 • pdf Uchwała.44.VII.15.2015-04-15.pdf - UCHWAŁA NR 44/VII/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności, jak również trybu ich pobierania.
 • pdf Uchwała.45.VII.15.2015-04-15.pdf - UCHWAŁA NR 45/VII/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości: BĘDZYMIN, DĘBSK, KLICZEWO DUŻE, KLICZEWO MAŁE, KOSEWO, KRUSZEWO, MŁUDZYN, NOWE NADRATOWO, STARE NADRATOWO, RACZYNY, ROZWOZIN, SADOWO, TADAJÓWKA, WÓLKA KLICZEWSKA.
 • pdf Uchwała.46.VII.15.2015-04-15.pdf - UCHWAŁA NR 46/VII/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy i przekazania w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.
 • pdf Uchwała.47.VII.15.2015-04-15.pdf - UCHWAŁA NR 47/VII/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do Zasobu Nieruchomości Gminy Żuromin.
 • pdf Uchwała.48.VII.15.2015-04-15.pdf - UCHWAŁA NR 48/VII/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 15 kwietnia 2015 r.zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego, i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 • pdf Uchwała.49.VII.15.2015-04-15.pdf - UCHWAŁA NR 49/VII/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf Uchwała.50.VII.15.2015-04-15.pdf - UCHWAŁA NR 50/VII/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf Uchwała.51.VII.15.2015-04-15.pdf - UCHWAŁA NR 51/VII/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2015r.
 • pdf Uchwała.52.VII.15.2015-04-15.pdf - UCHWAŁA NR 52/VII/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy.

Sesja Nr VI/15 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 12 marca 2015 roku

 • pdf Uchwała.24.VI.15.2015-03-12.pdf - UCHWAŁA NR 24/VI/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Chamsku.
 • pdf Uchwała.25.VI.15.2015-03-12.pdf - UCHWAŁA NR 25/VI/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na objęcie granicami Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. nieruchomości położonych w Żurominie.
 • pdf Uchwała.26.VI.15.2015-03-12.pdf - UCHWAŁA NR 26/VI/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego Zasobu Gminy Żuromin.
 • pdf Uchwała.27.VI.15.2015-03-12.pdf - UCHWAŁA NR 27/VI/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości: Wiadrowo i Dąbrowa.
 • pdf Uchwała.28.VI.15.2015-03-12.pdf - UCHWAŁA NR 28/VI/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości DĄBROWICE.
 • pdf Uchwała.29.VI.15.2015-03-12.pdf - UCHWAŁA NR 29/VI/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości RZĘŻAWY.
 • pdf Uchwała.30.VI.15.2015-03-12.pdf - UCHWAŁA NR 30/VI/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
 • pdf Uchwała.31.VI.15.2015-03-12.pdf - UCHWAŁA NR 31/VI/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf Uchwała.32.VI.15.2015-03-12.pdf - UCHWAŁA NR 32/VI/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia 3 - letniego gminnego programu wspierania rodziny w Gminie i Mieście Żuromin na lata 2015- 2018.
 • pdf Uchwała.33.VI.15.2015-03-12.pdf - UCHWAŁA NR 33/VI/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu meczu piłki nożnej III i IV ligi oraz Ligi Okręgowej niebędącego masową imprezą sportową.
 • pdf Uchwała.34.VI.15.2015-03-12.pdf - UCHWAŁA NR 34/VI/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie ustalenia zasad rekrutacji do przedszkoli, publicznych punktów przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz I klas szkół prowadzonych przez Gminę i Miasto Żuromin.
 • pdf Uchwała.35.VI.15.2015-03-12.pdf - UCHWAŁA NR 35/VI/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego, i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 • pdf Uchwała.36.VI.15.2015-03-12.pdf - UCHWAŁA NR 36/VI/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Dąbrowa.
 • pdf Uchwała.37.VI.15.2015-03-12.pdf - UCHWAŁA NR 37/VI/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 12 marca 2015 r.zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy i Miasta Żuromin na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 • pdf Uchwała.38.VI.15.2015-03-12.pdf - UCHWAŁA NR 38/VI/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania Nr 10 w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
 • pdf Uchwała.39.VI.15.2015-03-12.pdf - UCHWAŁA NR 39/VI/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf Uchwała.40.VI.15.2015-03-12.pdf - UCHWAŁA NR 40/VI/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2015.

Sesja Nr V/15 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 27 stycznia 2015 roku

 • pdf Uchwala.14.V.15.2015-01-27.pdf - UCHWAŁA NR 14/V/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla częsci obszaru gminy Żuromin obejmującego część wsi Wiadrowo i Dąbrowa.
 • pdf Uchwala.15.V.15.2015-01-27.pdf - UCHWAŁA NR 15/V/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla częsci miejscowości Wiadrowo i Brudnice-tereny elektrowni (turbin) wiatrowych.
 • pdf Uchwala.16.V.15.2015-01-27.pdf - UCHWAŁA NR 16/V/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców i przekazania w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu.
 • pdf Uchwala.17.V.15.2015-01-27.pdf - UCHWAŁA NR 17/V/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Województwa Mazowieckiego nieruchomości położonej we wsi Będzymin.
 • pdf Uchwala.18.V.15.2015-01-27.pdf - UCHWAŁA NR 18/V/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok.
 • pdf Uchwala.19.V.15.2015-01-27.pdf - UCHWAŁA NR 19/V/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok.
 • pdf Uchwala.20.V.15.2015-01-27.pdf - UCHWAŁA NR 20/V/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad rekrutacji do przedszkoli, publicznych punktów przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz I klas szkół prowadzonych przez Gminę i Miasto Żuromin.
 • pdf Uchwala.21.V.15.2015-01-27.pdf - UCHWAŁA NR 21/V/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Żuromin konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego na 2016r.
 • pdf Uchwala.22.V.15.2015-01-27.pdf - UCHWAŁA NR 22/V/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Żuromińskiego.
 • pdf Uchwala.23.V.15.2015-01-27.pdf - UCHWAŁA NR 23/V/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia roku 2015 Rokiem Samorządności.
 • pdf LEX-I.4131.17.2015.MO.pdf - Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr 14/V/15 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Żuromin obejmującego część wsi Wiadrowo i Dąbrowa.
 • pdf LEX-I.4131.18.2015.MO.pdf - Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr 15/V/15 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Wiadrowo i Brudnice - tereny elektrowni (turbin) wiatrowych.
 • pdf LEX.P.4131.7.2015.PM.pdf - Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr 20/V/15 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia zasad rekrutacji do przedszkoli, publicznych punktów przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz I klas szkół prowadzonych przez Gminę i Miasto Żuromin.