Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie

3. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

3. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Żuromin, 2015-03-26

 

GKMiZP.271.1.1.2015

 

 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych na zadanie pn „Remont cząstkowy ulic na terenie Gminy i Miasta Żuromin”

 

 

INFORMACJA

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

 

Gmina i Miasto Żuromin, działając zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych dot. „Remontu cząstkowego ulic na terenie Gminy i Miasta Żuromin”. 

Wybrano ofertę firmy:

Biuro Projektów i Inwestycji „PROBUD” S.C.

Ul. Konstytucji 3 Maja 33, 09-200 Sierpc

 

za ceny jednostkowe brutto:

- remont cząstkowy nawierzchni przy użyciu emulsji drogowej i grysów kamiennych – 20,00 zł/m2 (słownie: dwadzieścia złotych 00/100)

- ułożenie nawierzchni z masy bitumicznej gr. 4 cm na istniejącej podbudowie – 34,00zł/m2 (słownie: trzydzieści cztery złote 00/100)

- wyrównanie nawierzchni masą bitumiczną 340,00 zł/t (słownie: trzysta czterdzieści złotych 00/100)

- remont dróg masą z recyklera – 600,00 zł/t (sześćset złotych 00/100)

- ułożenie rur Ø 40-50 cm na przepustach – 90,00 zł/m (dziewięćdziesiąt złotych 00/100)

- uzupełnienie podbudowy kruszywem naturalnym – 23,00 zł/t (słownie: dwadzieścia trzy złote 00/100)                               

łączną cenę brutto: 153.800,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset złotych 00/100).

 

Uzasadnienie wyboru

Oferent spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Cena oferty najkorzystniejsza z zaoferowanych.

 

 

Wykonawcy, którzy złożyli oferty oraz punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja

 

 

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Punktacja przyznana

w kryterium CENA

Punktacja przyznana

w kryterium TERMIN WYKONANIA ZADANIA

 

ŁĄCZNA PUNKTACJA

OFERTY

 

1.

Przedsiębiorstwo Transportowo – Handlowe

WAPNOPOL Adam Nowakowski

ul. Nadrzeczna 12, 06-450 Glinojeck

 

54,36 pkt

 

10 pkt

 

64,36 pkt

2.

Zakład Produkcyjno – Usługowy

Anna Siemianowska

Ul. Warszawska 32/7, 09-300 Żuromin

 

85,76 pkt

 

10 pkt

 

95,76 pkt

3.

Biuro Projektów i Inwestycji „PROBUD” s.c.

Ul. Konstytucji 3 Maja 33

09-200 Sierpc

 

90 pkt

 

10 pkt

 

100 pkt

4.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych

 Spółka z o.o.

Ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno

 

83,95 pkt

 

6 pkt

 

89,95 pkt

5.

Z.U.H „KOPTRANS”

Witold Piętka

Ul. Reutta 16 B, 06-400 Ciechanów

 

52,10 pkt

 

0 pkt

 

52,10 pkt

 

 

 

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin

 

/-/ Aneta Goliat

 

 

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2015-03-26 14:10 Autor: Piotr Suchoparski Data publikacji: 2015-03-26 14:10 Osoba udostępniająca na stronie: Piotr Suchoparski Data ostatniej modyfikacji: 2015-03-26 Osoba modyfikująca: Piotr Suchoparski