Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie

Trwa nabór do programu „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Trwa nabór do programu „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

W związku z tym, iż  do udziału w Programie ogłoszonym przez  Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, finansowanym ze środków Funduszu Solidarnościowego zgłosiła się 1 osoba

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żurominie informuje, że poszukuje
kolejnej  osoby  spełniającej odpowiednie wymagania Programu „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.
 

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób
z niepełnosprawnością (zwanych dalej uczestnikami Programu), poprzez odciążenie ich od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą
z niepełnosprawnością poprzez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego. Aktywność zawodowa, nie wyklucza członka rodziny lub opiekuna z możliwości uzyskania usługi opieki wytchnieniowej.

 

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub

2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych– którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.

Gmina przyznając usługi opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności uwzględnia potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, która stale przebywa w domu i nie korzysta np. z ośrodka wsparcia, z placówek pobytu całodobowego, ze środowiskowego domu samopomocy, z dziennego domu pomocy, z warsztatu terapii zajęciowej lub niezatrudnionych, uczących się lub studiujących. Bierze również pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową uczestników Programu oraz osób z niepełnosprawnościami.

W Gminie i Mieście Żuromin Program realizowany będzie w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością.

Usługi w formie pobytu dziennego mogą być świadczone w godzinach 6.00-22.00. Maksymalna długość świadczenia formy nieprzerwalnego pobytu dziennego wynosi 12 godzin dla jednej osoby z niepełnosprawnością. Limit godzin usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu zgodnie z wnioskiem złożonym w ramach Programu w roku 2024 wynosi łącznie  
90 godzin na 2 Uczestników Programu ( na 1 osobę – 45 h ) w okresie od kwietnia do grudnia 2024 r.

Rodzaj i zakres godzinowy usług opieki wytchnieniowej powinien być uzależniony od osobistej sytuacji uczestnika Programu, z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności osoby z niepełnosprawnością, nad którą uczestnik Programu sprawuje opiekę.

Pomoc w formie opieki wytchnieniowej przyznaje się na podstawie Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za tę usługę.

W godzinach  realizacji usług opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901, z późn. zm.), inne usługi finansowane w ramach Funduszu albo finansowe przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub

usługi obejmujące analogiczne wsparcie do usług opieki wytchnieniowej finansowane ze środków publicznych.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą być świadczone, przez osoby niebędące członkami rodziny osoby z niepełnosprawnością, opiekunami osoby z niepełnosprawnością lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z osobą z niepełnosprawnością, które:

1) posiadają dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie: asystent osoby niepełnosprawnej, pielęgniarka, siostra PCK, opiekun osoby starszej,   opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, fizjoterapeuta

lub

2) posiadają co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie zawodowe, doświadczenie w udzielaniu wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu,

lub

3) zostaną wskazane przez uczestnika Programu w Karcie zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Gmina w pierwszej kolejności umożliwi osobie z niepełnosprawnością lub członkom rodziny/opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad osobą z  niepełnosprawnością samodzielny wybór  osoby, która będzie świadczyć usługę opieki wytchnieniowej, jeśli zostanie wskazana w Karcie zgłoszenia do Programu.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Programie prosimy o zapoznanie się
z Programem i zgłaszanie uczestnictwa w Programie na podstawie niżej wymienionych  dokumentów:

  1. Karta zgłoszenia do Programu „ Opieka wytchnieniowa” dla jednostek Samorządu Terytorialnego
    edycja 2024” – edycja 2024-  załącznik Nr 7 do Programu,
  2. Klauzula informacyjna RODO w ramach Programu „ Opieka wytchnieniowa” dla jednostek
    Samorządu Terytorialnego -edycja 2024 Ministra Rodziny i Polityki Społecznej- załącznik nr 12 do Programu,
  3. Klauzula informacyjna M-GOPS w Żurominie,
  4. Upoważnienie- jeśli dotyczy,
  5. Kserokopia aktualnego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub w przypadku dzieci do 16 roku życia orzeczenia o niepełnosprawności.

Złożenie powyższej dokumentacji do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 nie jest równoznaczne z przyznaniem usług opieki wytchnieniowej.

 

Szczegółowe informacje w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żurominie, nr tel. 23 657 22 39

 

Karta zgłoszenia do programu

Klauzula RODO

Klauzula informacyja MGOPS

Upowaznienie (jesli dotyczy)


Data wytworzenia: 2024-04-17 08:07 Autor: Mariusz Bryska Data publikacji: 2024-04-17 08:07 Osoba udostępniająca na stronie: Mariusz Bryska Data ostatniej modyfikacji: 2024-04-17 Osoba modyfikująca: Mariusz Bryska