Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie

1. Ogłoszenie o zamówieniu

1. Ogłoszenie o zamówieniu

Żuromin: Remont cząstkowy ulic na terenie Gminy i Miasta Żuromin
Numer ogłoszenia: 50128 - 2015; data zamieszczenia: 06.03.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina i Miasto Żuromin , Pl. Piłsudskiego 3, 09-300 Żuromin, woj. mazowieckie, tel. 23 6572637, faks 23 6572540.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zuromin.ibip.net.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont cząstkowy ulic na terenie Gminy i Miasta Żuromin.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 3.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni ulic na terenie Gminy i Miasta Żuromin W zakres robót wchodzi wykonanie następujących napraw rozliczanych na podstawie cen jednostkowych: - remont cząstkowy nawierzchni przy użyciu emulsji drogowej i grysów kamiennych - ułożenie nawierzchni z masy bitumicznej gr. 4 cm na istniejącej podbudowie - wyrównanie nawierzchni masą bitumiczną - remont dróg masą z recyklera - ułożenie rur Ø 40-50 cm na przepustach - uzupełnienie podbudowy kruszywem naturalnym 3.2 Zakres rzeczowy t.j. wykonanie poszczególnych remontów cząstkowych uzależnione będzie od wyników bieżącej eksploatacji dróg oraz postępującej degradacji stanu technicznego nawierzchni dróg gminnych. Szacunkowe ilości robót zostały podane w zał. nr 1 do SIWZ. Szczegółowy zakres rzeczowy robót (miejsc napraw) zostanie ustalony na podstawie potrzeb jakie ujawnią się w trakcie eksploatacji dróg w okresie od podpisania umowy do 31.12.2015 r, w oparciu o przeprowadzoną inwentaryzację dróg pod kątem występowania ich uszkodzeń. 3.3 Zakresy prac będą przekazywane w formie pisemnej (zlecenia) 3.4 W ramach wszystkich robót Wykonawca zobowiązany jest między innymi do zabezpieczenia robót poprzez prawidłowe tymczasowe oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym. Wszyscy pracownicy biorący udział w robotach muszą być przeszkoleni pod względem BHP. W cenie oferty należy uwzględnić koszty związane z zabezpieczeniem robót (oznakowaniem robót). 3.5 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 45.23.31.42-6 Roboty w zakresie naprawy dróg.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie przez wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru - Formularz nr 1 do SIWZ Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą /spełnia/ nie spełnia/. Podstawę oceny stanowić będą oświadczenia i dokumenty dołączone do oferty.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizował co najmniej 3 roboty budowlane polegające na remoncie lub budowie dróg publicznych o łącznej wartości min. 100.000,00 zł brutto. Do przeliczenia wartości finansowej występującej w innej walucie niż PLN zamawiający zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą /spełnia/ nie spełnia/. Podstawę oceny stanowić będą oświadczenia i dokumenty dołączone do oferty.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje w pełni sprawnymi jednostkami sprzętu, środkami transportu zapewniającymi wykonanie zamówienia i wykaże, iż dysponuje takim potencjałem jak: - rozkładarka do masy bitumicznej - walec stalowy - walec wibracyjny - skrapiarka do bitumitów - recykler - zagęszczarka - samochód ciężarowy liczba jednostek - minimum 1 Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą /spełnia/ nie spełnia/. Podstawę oceny stanowić będą oświadczenia i dokumenty dołączone do oferty.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje minimum jedną osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności drogowej; Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą /spełnia/ nie spełnia/. Podstawę oceny stanowić będą oświadczenia i dokumenty dołączone do oferty.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie przez wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru - Formularz nr 1 do SIWZ. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą /spełnia/ nie spełnia/. Podstawę oceny stanowić będą oświadczenia i dokumenty dołączone do oferty.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz ofertowy (załącznik nr 2 do SIWZ) wraz z formularzem cenowym

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Termin wykonania poszczególnych remontów cząstkowych od dnia przekazania przez Zamawiającego zlecenia - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy: - zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych zgodnie z warunkami SIWZ; - zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień; - zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacji technicznej urządzeń; wstrzymanie realizacji umowy przez zamawiającego; - inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy. W przypadku wystąpienia w/w okoliczności termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty. Zmiany osobowe: - zmiana osób, przy pomocy których wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych ustaw; - zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od których wymagano określonego doświadczenia lub wykształcenia na inne legitymujące się doświadczeniem lub wykształceniem spełniającym wymóg SIWZ. Zmiany terminów płatności: - zmiany terminów płatności wynikające z wszelkich zmian wprowadzonych do umowy, a także zmiany samoistne; - zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności częściowych na rzecz wykonawcy Zmiana Podwykonawców: - zmiana podwykonawców, przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy po uprzedniej akceptacji zamawiającego. Zmiana obowiązującej stawki VAT - jeżeli zmienią się przepisy dot. stawki podatku VAT.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zuromin.ibip.net.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i Miast Żuromin pl. Piłsudskiego 3 09-300 Żuromin Wydział Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej i Zamówień Publicznych, pokój nr 26.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.03.2015 godzina 09:30, miejsce: Urząd Gminy i Miast Żuromin pl. Piłsudskiego 3 09-300 Żuromin Sekretariat Urzędu, pokój nr 17.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Burmistrz Gminy

 i Miasta Żuromin

/-/ Aneta Goliat


Data wytworzenia: 2015-03-26 08:12 Autor: Piotr Suchoparski Data publikacji: 2015-03-26 08:12 Osoba udostępniająca na stronie: Piotr Suchoparski Data ostatniej modyfikacji: 2015-03-26 Osoba modyfikująca: Piotr Suchoparski